سوابق کاری : مرتضی ملانژاد

سمت : مدیر برنامه ریزی و انبارها