سوابق کاری : حامد طاهر نژاد

سمت : مدیر منابع انسانی