سوابق کاری : سید محمد سادات

سمت : عضو غیر موظف هیئت مدیره