سوابق کاری : سیده عطیه کاظمی

سمت : معاون بازرگانی