گزارش فعالیت ماهانهتولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
شرحاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰اصلاحاتاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰وضعيت محصول-واحد
نام محصولواحدتعداد توليدتعداد فروشنرخ فروش (ريال)مبلغ فروش (ميليون ريال)تعداد تولیدتعداد فروشمبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد توليدتعداد فروشنرخ فروش (ريال)مبلغ فروش (ميليون ريال)
فروش داخلی:
محصولات سبک تن ۴,۳۹۷ ۴,۲۸۰ ۳۳۶,۸۳۵,۹۸۱ ۱,۴۴۱,۶۵۸ ۰ ۴,۳۹۷ ۴,۲۸۰ ۳۳۶,۸۳۵,۹۸۱ ۱,۴۴۱,۶۵۸ ۲۸۱ ۲۸۴ ۵۴۳,۱۲۶,۷۶۱ ۱۵۴,۲۴۸ ۴,۶۷۸ ۴,۵۶۴ ۳۴۹,۶۷۲,۶۵۶ ۱,۵۹۵,۹۰۶ ۴,۱۲۲ ۴,۲۶۶ ۲۰۰,۴۸۴,۷۶۳ ۸۵۵,۲۶۸ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۸۰۹ ۶۷۶ ۴۴۴,۵۹۰,۲۳۷ ۳۰۰,۵۴۳ ۰ ۸۰۹ ۶۷۶ ۴۴۴,۵۹۰,۲۳۷ ۳۰۰,۵۴۳ ۹۵ ۱۰۹ ۴۹۷,۵۸۷,۱۵۶ ۵۴,۲۳۷ ۹۰۴ ۷۸۵ ۴۵۱,۹۴۹,۰۴۵ ۳۵۴,۷۸۰ ۶۶۶ ۵۱۳ ۲۷۲,۱۸۷,۱۳۵ ۱۳۹,۶۳۲ توليد
محصولات سنگين تن ۲,۳۶۰ ۱,۸۹۸ ۴۶۷,۳۰۶,۱۱۲ ۸۸۶,۹۴۷ ۰ ۲,۳۶۰ ۱,۸۹۸ ۴۶۷,۳۰۶,۱۱۲ ۸۸۶,۹۴۷ ۱۱۵ ۸۹ ۵۱۲,۷۷۵,۲۸۱ ۴۵,۶۳۷ ۲,۴۷۵ ۱,۹۸۷ ۴۶۹,۳۴۲,۷۲۸ ۹۳۲,۵۸۴ ۱,۸۲۸ ۲,۰۱۱ ۲۹۰,۵۲۷,۱۰۱ ۵۸۴,۲۵۰ توليد
جمع فروش داخلی ۰ ۶,۸۵۴ ۲,۶۲۹,۱۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶,۸۵۴ ۲,۶۲۹,۱۴۸ ۰ ۴۸۲ ۲۵۴,۱۲۲ ۰ ۷,۳۳۶ ۲,۸۸۳,۲۷۰ ۰ ۶,۷۹۰ ۱,۵۷۹,۱۵۰
فروش صادراتی:
محصولات سبک تن ۰ ۸۸ ۲۷۷,۴۳۱,۸۱۸ ۲۴,۴۱۴ ۰ ۰ ۸۸ ۲۷۷,۴۳۱,۸۱۸ ۲۴,۴۱۴ ۰ ۰ ۰ ۸۸ ۲۷۷,۴۳۱,۸۱۸ ۲۴,۴۱۴ ۰ ۶۲ ۲۴۸,۸۲۲,۵۸۱ ۱۵,۴۲۷ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۰ ۱۱۶ ۳۴۳,۱۳۷,۹۳۱ ۳۹,۸۰۴ ۰ ۰ ۱۱۶ ۳۴۳,۱۳۷,۹۳۱ ۳۹,۸۰۴ ۱۹ ۴۶۷,۸۴۲,۱۰۵ ۸,۸۸۹ ۰ ۱۳۵ ۳۶۰,۶۸۸,۸۸۹ ۴۸,۶۹۳ ۰ ۲۳۵ ۲۳۲,۱۸۷,۲۳۴ ۵۴,۵۶۴ توليد
محصولات سنگين تن ۰ ۲۵۲ ۲۸۶,۰۲۷,۷۷۸ ۷۲,۰۷۹ ۰ ۰ ۲۵۲ ۲۸۶,۰۲۷,۷۷۸ ۷۲,۰۷۹ ۳۲ ۳۷۱,۵۶۲,۵۰۰ ۱۱,۸۹۰ ۰ ۲۸۴ ۲۹۵,۶۶۵,۴۹۳ ۸۳,۹۶۹ ۰ ۲۰۳ ۲۶۷,۹۷۰,۴۴۳ ۵۴,۳۹۸ توليد
جمع فروش صادراتی ۰ ۴۵۶ ۱۳۶,۲۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵۶ ۱۳۶,۲۹۷ ۰ ۵۱ ۲۰,۷۷۹ ۰ ۵۰۷ ۱۵۷,۰۷۶ ۰ ۵۰۰ ۱۲۴,۳۸۹
درآمد ارائه خدمات:
زيان فروش مواد اوليه ميليون ريال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ توليد
جمع درآمد ارائه خدمات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
برگشت از فروش:
جمع برگشت از فروش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخفيفات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۲,۷۶۵,۴۴۵ ۰ ۲,۷۶۵,۴۴۵ ۲۷۴,۹۰۱ ۳,۰۴۰,۳۴۶ ۱,۷۰۳,۵۳۹
کادر توضیحات در مورد اصلاحات
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹