گزارش فعالیت ماهانهتولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
شرحدوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱وضعيت محصول-واحد
نام محصولواحدتعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد توليدتعداد فروشنرخ فروش (ريال)مبلغ فروش (ميليون ريال)
فروش داخلی:
محصولات سبک تن ۳۳۱ ۳۰۷ ۳۹۹,۳۰۶,۱۸۹ ۱۲۲,۵۸۷ ۳۳۱ ۳۰۷ ۳۹۹,۳۰۶,۱۸۹ ۱۲۲,۵۸۷ ۱۶۳ ۲۱۱ ۲۲۲,۷۱۰,۹۰۰ ۴۶,۹۹۲ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۴۹ ۱۸ ۶۵۷,۷۲۲,۲۲۲ ۱۱,۸۳۹ ۴۹ ۱۸ ۶۵۷,۷۲۲,۲۲۲ ۱۱,۸۳۹ ۱۵ ۱۶ ۴۳۴,۳۷۵,۰۰۰ ۶,۹۵۰ توليد
محصولات سنگين تن ۱۲۵ ۱۰۸ ۶۵۵,۴۱۶,۶۶۷ ۷۰,۷۸۵ ۱۲۵ ۱۰۸ ۶۵۵,۴۱۶,۶۶۷ ۷۰,۷۸۵ ۳۲ ۷۲ ۳۷۴,۴۳۰,۵۵۶ ۲۶,۹۵۹ توليد
جمع فروش داخلی ۰ ۴۳۳ ۲۰۵,۲۱۱ ۰ ۴۳۳ ۲۰۵,۲۱۱ ۰ ۲۹۹ ۸۰,۹۰۱
فروش صادراتی:
محصولات سبک تن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۲۹۵,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۱۸۳ توليد
محصولات سنگين تن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۲۵۸,۷۵۰,۰۰۰ ۵,۱۷۵ توليد
جمع فروش صادراتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴ ۶,۳۵۸
درآمد ارائه خدمات:
زيان فروش مواد اوليه ميليون ريال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ توليد
جمع درآمد ارائه خدمات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
برگشت از فروش:
جمع برگشت از فروش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخفيفات ۰ ۰ ۰
جمع ۲۰۵,۲۱۱ ۲۰۵,۲۱۱ ۸۷,۲۵۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
فروش داخلي:
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱