گزارش فعالیت ماهانهتولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
شرحاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱اصلاحاتاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱وضعيت محصول-واحد
نام محصولواحدتعداد توليدتعداد فروشنرخ فروش (ريال)مبلغ فروش (ميليون ريال)تعداد تولیدتعداد فروشمبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد توليدتعداد فروشنرخ فروش (ريال)مبلغ فروش (ميليون ريال)
فروش داخلی:
محصولات سبک تن ۳۳۱ ۳۰۷ ۳۹۹,۳۰۶,۱۸۹ ۱۲۲,۵۸۷ ۰ ۳۳۱ ۳۰۷ ۳۹۹,۳۰۶,۱۸۹ ۱۲۲,۵۸۷ ۵۳۰ ۴۷۳ ۴۱۸,۵۸۳,۵۱۰ ۱۹۷,۹۹۰ ۸۶۱ ۷۸۰ ۴۱۰,۹۹۶,۱۵۴ ۳۲۰,۵۷۷ ۴۶۴ ۵۳۶ ۲۳۴,۶۹۴,۰۳۰ ۱۲۵,۷۹۶ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۴۹ ۱۸ ۶۵۷,۷۲۲,۲۲۲ ۱۱,۸۳۹ ۰ ۴۹ ۱۸ ۶۵۷,۷۲۲,۲۲۲ ۱۱,۸۳۹ ۵۶ ۵۹ ۵۱۳,۰۵۰,۸۴۷ ۳۰,۲۷۰ ۱۰۵ ۷۷ ۵۴۶,۸۷۰,۱۳۰ ۴۲,۱۰۹ ۵۱ ۶۶ ۳۲۵,۲۱۲,۱۲۱ ۲۱,۴۶۴ توليد
محصولات سنگين تن ۱۲۵ ۱۰۸ ۶۵۵,۴۱۶,۶۶۷ ۷۰,۷۸۵ ۰ ۱۲۵ ۱۰۸ ۶۵۵,۴۱۶,۶۶۷ ۷۰,۷۸۵ ۳۱۶ ۱۹۹ ۶۴۹,۱۴۵,۷۲۹ ۱۲۹,۱۸۰ ۴۴۱ ۳۰۷ ۶۵۱,۳۵۱,۷۹۲ ۱۹۹,۹۶۵ ۳۱۳ ۲۹۸ ۳۴۵,۲۳۸,۲۵۵ ۱۰۲,۸۸۱ توليد
جمع فروش داخلی ۰ ۴۳۳ ۲۰۵,۲۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۳۳ ۲۰۵,۲۱۱ ۰ ۷۳۱ ۳۵۷,۴۴۰ ۰ ۱,۱۶۴ ۵۶۲,۶۵۱ ۰ ۹۰۰ ۲۵۰,۱۴۱
فروش صادراتی:
محصولات سبک تن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۶ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰ توليد
محصولات سنگين تن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۲۵۸,۷۵۰,۰۰۰ ۵,۱۷۵ توليد
جمع فروش صادراتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰ ۷,۷۵۱
درآمد ارائه خدمات:
زيان فروش مواد اوليه ميليون ريال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ توليد
جمع درآمد ارائه خدمات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
برگشت از فروش:
جمع برگشت از فروش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخفيفات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۲۰۵,۲۱۱ ۰ ۲۰۵,۲۱۱ ۳۵۷,۴۴۰ ۵۶۲,۶۵۱ ۲۵۷,۸۹۲
کادر توضیحات در مورد اصلاحات
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱