صورت سود و زیانصورت سود و زیان
کلیه مبالغ به میلیون ريال است
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
جهت ارائه به حسابرسحسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی ۱,۳۹۱,۸۶۳ ۷۲۹,۲۶۵ ۹۱
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی (۱,۰۹۵,۵۷۸) (۵۷۱,۴۷۵) (۹۲)
سود (زيان) ناخالص ۲۹۶,۲۸۵ ۱۵۷,۷۹۰ ۸۸
هزينه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى (۶۰,۵۰۰) (۳۸,۸۷۲) (۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی) ۰ ۰
ساير درآمدها ۱۸,۷۷۵ ۱۴,۵۸۶ ۲۹
سایر هزینه‌ها (۱,۷۶۵) ۰ --
سود (زيان) عملياتي ۲۵۲,۷۹۵ ۱۳۳,۵۰۴ ۸۹
هزينه‏‌هاى مالى (۱۰,۳۵۳) (۱,۹۱۴) (۴۴۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها ۲,۵۵۴ ۵,۱۷۳ (۵۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه ۰ ۰
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات ۲۴۴,۹۹۶ ۱۳۶,۷۶۳ ۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری (۳۶,۶۱۸) (۲۰,۳۲۲) (۸۰)
سال‌های قبل ۰ ۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم ۲۰۸,۳۷۸ ۱۱۶,۴۴۱ ۷۹
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده ۰ ۰
سود (زيان) خالص ۲۰۸,۳۷۸ ۱۱۶,۴۴۱ ۷۹
سود (زيان) پايه هر سهم
عملیاتی (ریال) ۰ ۰
غیرعملیاتی (ریال) ۰ ۰
ناشی از عملیات در حال تداوم ۰ ۰
ناشی از عملیات متوقف شده ۰ ۰
سود (زيان) پايه هر سهم ۰ ۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال ۹,۰۶۰ ۵,۰۶۳ ۷۹
سرمایه ۲۳۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


صورت سود و زیان جامعصورت سود و زیان جامع
کلیه مبالغ به میلیون ريال است
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
جهت ارائه به حسابرسحسابرسی شده
سود (زيان) خالص ۲۰۸,۳۷۸ ۱۱۶,۴۴۱ ۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:
مازاد تجدید ارزيابی دارايی‌های ثابت مشهود ۰ ۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۰ ۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع ۰ ۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات ۰ ۰
سود (زيان) جامع سال ۲۰۸,۳۷۸ ۱۱۶,۴۴۱ ۷۹


صورت وضعیت مالیصورت وضعیت مالی
کلیه مبالغ به میلیون ريال است
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱درصد تغییر
جهت ارائه به حسابرسحسابرسی شدهحسابرسی شده
دارایی‌ها
دارايی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود ۱۶۸,۴۸۲ ۱۶۰,۷۰۸ ۱۴۹,۰۳۰ ۵
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ ۰
دارایی‌های نامشهود ۱,۴۲۴ ۱,۴۷۶ ۱,۵۲۸ (۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰ ۰
دریافتنی‌های بلندمدت ۰ ۰ ۰
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ ۰
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱۶۹,۹۰۶ ۱۶۲,۱۸۴ ۱۵۰,۵۵۸ ۵
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها ۱۵,۵۱۵ ۲,۱۰۶ ۱,۴۱۵ ۶۳۷
موجودی مواد و کالا ۴۱۷,۹۸۴ ۴۸۹,۰۸۶ ۱۹۱,۰۰۲ (۱۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها ۲۲۵,۴۴۱ ۸۷,۵۴۷ ۲۰,۹۰۵ ۱۵۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۰ ۰ ۰
موجودی نقد ۴۰,۹۰۲ ۳۵,۷۷۳ ۱۰,۱۷۸ ۱۴
۶۹۹,۸۴۲ ۶۱۴,۵۱۲ ۲۲۳,۵۰۰ ۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ ۰
جمع دارایی‌های جاری ۶۹۹,۸۴۲ ۶۱۴,۵۱۲ ۲۲۳,۵۰۰ ۱۴
جمع دارایی‌ها ۸۶۹,۷۴۸ ۷۷۶,۶۹۶ ۳۷۴,۰۵۸ ۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمايه ۲۳۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ ۰
صرف سهام خزانه ۰ ۰ ۰
اندوخته قانونی ۱۶,۲۵۱ ۵,۸۳۲ ۱۰ ۱۷۹
ساير اندوخته‌ها ۰ ۰ ۰
مازاد تجدیدارزيابی دارایی‌ها ۰ ۰ ۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۰ ۰ ۰
سود (زيان) انباشته ۲۷۶,۹۸۸ ۹۰,۶۷۴ (۱۹,۹۴۵) ۲۰۵
سهام خزانه ۰ ۰ ۰
جمع حقوق مالکانه ۵۲۳,۲۳۹ ۳۲۶,۵۰۶ ۲۱۰,۰۶۵ ۶۰
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ ۰
تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ ۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۴۴,۰۰۱ ۲۶,۳۱۹ ۱۷,۸۰۳ ۶۷
جمع بدهی‌های غیرجاری ۴۴,۰۰۱ ۲۶,۳۱۹ ۱۷,۸۰۳ ۶۷
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها ۲۱۳,۵۲۳ ۳۵۳,۱۹۳ ۱۲۵,۷۹۷ (۴۰)
مالیات پرداختنی ۳۹,۶۳۴ ۲۳,۴۳۶ ۱۴,۶۶۹ ۶۹
سود سهام پرداختنی ۰ ۰ ۰
تسهیلات مالی ۴۲,۵۰۱ ۴۱,۶۳۲ ۳,۱۱۴ ۲
ذخایر ۰ ۰ ۰
پیش‌دریافت‌ها ۶,۸۵۰ ۵,۶۱۰ ۲,۶۱۰ ۲۲
۳۰۲,۵۰۸ ۴۲۳,۸۷۱ ۱۴۶,۱۹۰ (۲۹)
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش ۰ ۰ ۰
جمع بدهی‌های جاری ۳۰۲,۵۰۸ ۴۲۳,۸۷۱ ۱۴۶,۱۹۰ (۲۹)
جمع بدهی‌ها ۳۴۶,۵۰۹ ۴۵۰,۱۹۰ ۱۶۳,۹۹۳ (۲۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها ۸۶۹,۷۴۸ ۷۷۶,۶۹۶ ۳۷۴,۰۵۸ ۱۲


صورت تغییرات در حقوق مالکانهصورت تغییرات در حقوق مالکانه
کلیه مبالغ به میلیون ريال است
شرحسرمایهافزایش سرمایه در جریانصرف سهامصرف سهام خزانهاندوخته قانونیسایر اندوخته‌هامازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاتفاوت تسعیر ارز عملیات خارجیسود (زيان) انباشتهسهام خزانهجمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۲۳۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ (۱۹,۹۴۵) ۰ ۲۱۰,۰۶۵
اصلاح اشتباهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییر در رویه‌های حسابداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۲۳۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ (۱۹,۹۴۵) ۰ ۲۱۰,۰۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۱۶,۴۴۱ ۱۱۶,۴۴۱
اصلاح اشتباهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییر در رویه‌های حسابداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۶,۴۴۱ ۰ ۱۱۶,۴۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۶,۴۴۱ ۰ ۱۱۶,۴۴۱
سود سهام مصوب ۰ ۰
افزایش سرمایه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰ ۰
خرید سهام خزانه ۰ ۰
فروش سهام خزانه ۰ ۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه ۰ ۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخصیص به اندوخته قانونی ۵,۸۲۲ (۵,۸۲۲) ۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ ۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵,۸۳۲ ۰ ۰ ۰ ۹۰,۶۷۴ ۰ ۳۲۶,۵۰۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود (زيان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۲۰۸,۳۷۸ ۲۰۸,۳۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۸,۳۷۸ ۰ ۲۰۸,۳۷۸
سود سهام مصوب (۱۱,۶۴۵) (۱۱,۶۴۵)
افزایش سرمایه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰ ۰
خرید سهام خزانه ۰ ۰
فروش سهام خزانه ۰ ۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه ۰ ۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخصیص به اندوخته قانونی ۱۰,۴۱۹ (۱۰,۴۱۹) ۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ ۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۲۳۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۲۵۱ ۰ ۰ ۰ ۲۷۶,۹۸۸ ۰ ۵۲۳,۲۳۹


صورت جریان های نقدیصورت جریان‌های نقدی
کلیه مبالغ به میلیون ريال است
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
جهت ارائه به حسابرسحسابرسی شده
جریان­‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات ۲۹,۸۱۰ ۲۰,۷۹۶ ۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد (۱۲,۲۵۱) (۱۱,۵۵۵) (۶)
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی ۱۷,۵۵۹ ۹,۲۴۱ ۹۰
جریان‌­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود (۱۶,۵۱۹) (۲۰,۴۶۸) ۱۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمايه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۰ ۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام ۸۷۷ ۲۱۸ ۳۰۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها ۰ ۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌های سرمایه‌گذاری (۱۵,۶۴۲) (۲۰,۲۵۰) ۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی ۱,۹۱۷ (۱۱,۰۰۹) --
جریان­‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزايش سرمايه ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهيلات ۵۹,۵۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهيلات (۳۸,۲۳۲) (۱۱,۶۰۰) (۲۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهيلات (۶,۴۱۱) (۱,۷۹۶) (۲۵۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام (۱۱,۶۴۵) ۰ --
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالی ۳,۲۱۲ ۳۶,۶۰۴ (۹۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد ۵,۱۲۹ ۲۵,۵۹۵ (۸۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال ۳۵,۷۷۳ ۱۰,۱۷۸ ۲۵۱
تاثير تغييرات نرخ ارز ۰ ۰
مانده موجودی نقد در پايان سال ۴۰,۹۰۲ ۳۵,۷۷۳ ۱۴
معاملات غیرنقدی ۰ ۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰