صورت سود و زیان تلفیقیصورت سود و زیان تلفیقی
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
جهت ارائه به حسابرسحسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی ۴,۸۱۵,۶۲۳ ۲,۷۱۸,۷۲۳ ۷۷
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی (۳,۵۱۷,۰۲۶) (۱,۹۹۹,۹۹۹) (۷۶)
سود (زيان) ناخالص ۱,۲۹۸,۵۹۷ ۷۱۸,۷۲۴ ۸۱
هزينه‌هاى فروش، ادارى و عمومى (۳۶۶,۱۰۹) (۲۱۰,۴۹۵) (۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی) ۰ (۷,۱۹۲) --
ساير درآمدها ۳۹,۳۳۱ ۶۲,۸۵۲ (۳۷)
سایر هزینه‌ها (۱,۷۶۵) (۲۹,۳۳۰) ۹۴
سود (زيان) عملياتي ۹۷۰,۰۵۴ ۵۳۴,۵۵۹ ۸۱
هزينه‏‌هاى مالى (۲۵,۴۵۰) (۱۴,۰۱۵) (۸۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها ۱۷,۷۴۳ ۴۹,۴۵۹ (۶۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه ۰ ۰
سود (زيان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته ۹۶۲,۳۴۷ ۵۷۰,۰۰۳ --
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته ۰ ۰
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات ۹۶۲,۳۴۷ ۵۷۰,۰۰۳ ۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری (۱۷۲,۴۹۱) (۷۷,۰۳۶) (۱۲۴)
سال‌های قبل ۰ ۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم ۷۸۹,۸۵۶ ۴۹۲,۹۶۷ ۶۰
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده ۰ ۰
سود (زيان) خالص ۷۸۹,۸۵۶ ۴۹۲,۹۶۷ ۶۰
قابل انتساب به:
مالکان شرکت اصلی ۷۸۹,۸۵۶ ۴۹۲,۹۶۷ ۶۰
منافع فاقد حق کنترل ۰ ۰
سود (زيان) پايه هر سهم
عملیاتی (ریال) ۹۹۵ ۵۸۲ ۷۱
غیرعملیاتی (ریال) (۷) ۳۴ --
ناشی از عملیات در حال تداوم ۹۸۸ ۶۱۶ ۶۰
ناشی از عملیات متوقف شده ۰ ۰
سود (زيان) پايه هر سهم ۹۸۸ ۶۱۶ ۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال ۹۸۷ ۶۱۶ ۶۰
سرمایه ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


صورت سود و زیان جامع تلفیقیصورت سود و زیان جامع تلفیقی
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
حسابرسی نشدهحسابرسی شده
سود (زيان) خالص ۷۸۹,۸۵۶ ۴۹۲,۹۶۷ ۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود ۰ ۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۰ ۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع ۰ ۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات ۰ ۰
سود (زيان) جامع سال ۷۸۹,۸۵۶ ۴۹۲,۹۶۷ ۶۰
قابل انتساب به:
مالکان شرکت اصلی ۷۸۹,۸۵۶ ۴۹۲,۹۶۷ ۶۰
منافع فاقد حق کنترل ۰ ۰


صورت وضعیت مالی تلفیقیصورت وضعیت مالی تلفیقی
شرحبه تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱درصد تغییر
جهت ارائه به حسابرسحسابرسی شدهحسابرسی شده
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود ۴۹۶,۴۶۴ ۴۶۷,۲۸۷ ۴۳۲,۷۶۷ ۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ ۰
سرقفلی ۰ ۰ ۰
دارایی‌های نامشهود ۱۴,۸۶۹ ۴,۰۲۱ ۳,۹۵۰ ۲۷۶
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته ۰ ۰ ۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۵۰,۴۰۱ ۴۰۱ ۴۰۱ ۱۲,۴۶۹
دریافتنی‌های بلندمدت ۴,۸۱۴ ۴,۷۵۰ ۱,۳۳۲ ۲۶۱
سایر دارایی‌ها ۴۰۰ ۱,۴۰۰ ۱,۴۰۵ (۷۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری ۵۶۶,۹۴۸ ۴۷۷,۸۵۹ ۴۳۹,۸۵۵ ۲۹
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها ۳۰۴,۰۹۴ ۱۶۱,۷۸۵ ۱۳,۴۰۱ ۲,۱۶۹
موجودی مواد و کالا ۱,۵۳۲,۴۶۱ ۱,۲۶۸,۳۷۲ ۵۶۵,۵۷۰ ۱۷۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها ۸۴۰,۵۵۶ ۴۱۰,۶۴۵ ۳۳۷,۳۷۵ ۱۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۱,۴۲۱ ۱,۴۲۰ ۱,۴۲۰ ۰
موجودی نقد ۳۵۱,۴۱۶ ۴۴۵,۲۸۳ ۲۸۰,۹۳۸ ۲۵
۳,۰۲۹,۹۴۸ ۲,۲۸۷,۵۰۵ ۱,۱۹۸,۷۰۴ ۱۵۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۷۶۰ ۷۶۰ ۷۶۰ ۰
جمع دارایی‌های جاری ۳,۰۳۰,۷۰۸ ۲,۲۸۸,۲۶۵ ۱,۱۹۹,۴۶۴ ۱۵۳
جمع دارایی‌ها ۳,۵۹۷,۶۵۶ ۲,۷۶۶,۱۲۴ ۱,۶۳۹,۳۱۹ ۱۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمايه ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ ۰
صرف سهام خزانه ۰ ۱۶,۵۸۴ ۰
اندوخته قانونی ۸۳,۶۰۵ ۳۳,۲۹۶ ۷,۹۹۲ ۹۴۶
ساير اندوخته‌ها ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها ۲۳,۵۸۴ ۲۳,۵۸۴ ۲۳,۵۸۴ ۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۰ ۰ ۰
سود (زيان) انباشته ۱,۱۸۲,۹۵۳ ۴۶۱,۹۷۰ (۵,۶۹۳) --
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) ۰ (۵۴,۲۵۸) ۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی ۲,۰۹۰,۴۱۹ ۱,۲۸۱,۴۵۳ ۸۲۶,۱۶۰ ۱۵۳
منافع فاقد کنترل ۰ ۰ ۰
جمع حقوق مالکانه ۲,۰۹۰,۴۱۹ ۱,۲۸۱,۴۵۳ ۸۲۶,۱۶۰ ۱۵۳
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت ۲۳,۸۸۷ ۱۹,۸۵۳ ۱۰,۳۹۰ ۱۳۰
تسهیلات مالی بلندمدت ۵,۳۶۲ ۸,۲۴۸ ۱۵,۸۷۸ (۶۶)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۲۰,۲۴۱ ۲۰۳,۴۵۴ ۱۱۳,۴۷۷ ۹۴
جمع بدهی‌های غیرجاری ۲۴۹,۴۹۰ ۲۳۱,۵۵۵ ۱۳۹,۷۴۵ ۷۹
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها ۶۱۸,۳۱۲ ۵۴۲,۷۹۹ ۵۰۹,۶۰۷ ۲۱
مالیات پرداختنی ۱۷۷,۸۹۲ ۹۵,۲۱۸ ۳۹,۸۸۴ ۳۴۶
سود سهام پرداختنی ۳۱,۵۲۶ ۶۴۵ ۶۴۶ ۴,۷۸۰
تسهیلات مالی ۲۲۹,۵۳۳ ۸۵,۱۲۰ ۲۸,۷۹۱ ۶۹۷
ذخایر ۰ ۰ ۰
پیش‌دریافت‌ها ۲۰۰,۴۸۴ ۵۲۹,۳۳۴ ۹۴,۴۸۶ ۱۱۲
۱,۲۵۷,۷۴۷ ۱,۲۵۳,۱۱۶ ۶۷۳,۴۱۴ ۸۷
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش ۰ ۰ ۰
جمع بدهی‌های جاری ۱,۲۵۷,۷۴۷ ۱,۲۵۳,۱۱۶ ۶۷۳,۴۱۴ ۸۷
جمع بدهی‌ها ۱,۵۰۷,۲۳۷ ۱,۴۸۴,۶۷۱ ۸۱۳,۱۵۹ ۸۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها ۳,۵۹۷,۶۵۶ ۲,۷۶۶,۱۲۴ ۱,۶۳۹,۳۱۹ ۱۱۹


صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقیصورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
شرحسرمایهافزایش سرمایه در جریانصرف سهامصرف سهام خزانهاندوخته قانونیسایر اندوخته‌هامازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاتفاوت تسعیر ارز عملیات خارجیسود (زيان) انباشتهسهام خزانهقابل انتساب به مالکان شرکت اصلیمنافع فاقد حق کنترلجمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۰ ۷,۹۹۲ ۲۸۰ ۲۳,۵۸۴ ۰ (۵,۶۹۳) ۰ ۸۲۶,۱۶۰ ۰ ۸۲۶,۱۶۰
اصلاح اشتباهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییر در رویه‌های حسابداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۰ ۷,۹۹۲ ۲۸۰ ۲۳,۵۸۴ ۰ (۵,۶۹۳) ۰ ۸۲۶,۱۶۰ ۰ ۸۲۶,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۴۹۲,۹۶۷ ۴۹۲,۹۶۷ ۰ ۴۹۲,۹۶۷
اصلاح اشتباهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییر در رویه‌های حسابداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۲,۹۶۷ ۰ ۴۹۲,۹۶۷ ۰ ۴۹۲,۹۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۲,۹۶۷ ۰ ۴۹۲,۹۶۷ ۰ ۴۹۲,۹۶۷
سود سهام مصوب ۰ ۰ ۰ ۰
افزایش سرمایه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
خرید سهام خزانه (۵۴,۲۵۸) (۵۴,۲۵۸) ۰ (۵۴,۲۵۸)
فروش سهام خزانه ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه ۱۶,۵۸۴ ۱۶,۵۸۴ ۰ ۱۶,۵۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخصیص به اندوخته قانونی ۲۵,۳۰۴ (۲۵,۳۰۴) ۰ ۰ ۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۱۶,۵۸۴ ۳۳,۲۹۶ ۲۸۰ ۲۳,۵۸۴ ۰ ۴۶۱,۹۷۰ (۵۴,۲۵۸) ۱,۲۸۱,۴۵۳ ۰ ۱,۲۸۱,۴۵۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود (زيان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۷۸۹,۸۵۶ ۷۸۹,۸۵۶ ۰ ۷۸۹,۸۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۸۹,۸۵۶ ۰ ۷۸۹,۸۵۶ ۰ ۷۸۹,۸۵۶
سود سهام مصوب (۳۷,۵۸۹) (۳۷,۵۸۹) ۰ (۳۷,۵۸۹)
افزایش سرمایه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
خرید سهام خزانه ۰ ۰ ۰ ۰
فروش سهام خزانه ۵۴,۲۵۸ ۵۴,۲۵۸ ۰ ۵۴,۲۵۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه (۱۶,۵۸۴) (۱۶,۵۸۴) ۰ (۱۶,۵۸۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته ۰ ۰ ۰ ۱۹,۰۲۵ ۱۹,۰۲۵ ۰ ۱۹,۰۲۵
تخصیص به اندوخته قانونی ۵۰,۳۰۹ (۵۰,۳۰۹) ۰ ۰ ۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۰ ۸۳,۶۰۵ ۲۸۰ ۲۳,۵۸۴ ۰ ۱,۱۸۲,۹۵۳ ۰ ۲,۰۹۰,۴۱۹ ۰ ۲,۰۹۰,۴۱۹


صورت جریان های نقدی تلفیقیصورت جریان های نقدی تلفیقی
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
جهت ارائه به حسابرسحسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات ۲۱۹,۳۰۱ ۱۵۴,۰۳۰ ۴۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد (۸۹,۸۱۷) (۲۱,۷۰۲) (۳۱۴)
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی ۱۲۹,۴۸۴ ۱۳۲,۳۲۸ (۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود ۰ ۱۲۹ --
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود (۵۴,۵۱۵) (۴۹,۰۶۸) (۱۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود (۱۰,۹۰۰) ۰ --
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت (۵۰,۰۰۰) ۰ --
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت (۱) ۰ --
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها ۱۵,۰۵۲ ۲۱,۵۶۴ (۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری (۱۰۰,۳۶۴) (۲۷,۳۷۵) (۲۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی ۲۹,۱۲۰ ۱۰۴,۹۵۳ (۷۲)
جریان­‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلی ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهيلات ۵۹,۵۰۰ ۸۸,۷۰۱ (۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهيلات (۱۵۴,۸۸۰) (۴۰,۱۲۹) (۲۸۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهيلات (۲۱,۵۰۸) (۱۳,۸۸۷) (۵۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی (۶,۰۴۸) (۱) (۶۰۴,۷۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل ۰ ۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی (۱۲۲,۹۳۶) ۳۴,۶۸۴ --
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد (۹۳,۸۱۶) ۱۳۹,۶۳۷ --
مانده موجودی نقد در ابتدای سال ۴۴۵,۲۸۳ ۲۸۰,۹۳۸ ۵۸
تاثير تغييرات نرخ ارز (۵۱) ۲۴,۷۰۸ --
مانده موجودی نقد در پايان سال ۳۵۱,۴۱۶ ۴۴۵,۲۸۳ (۲۱)
معاملات غیرنقدی ۲۳۶,۹۰۷ ۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


صورت سود و زیانصورت سود و زیان
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
جهت ارائه به حسابرسحسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی ۳,۰۴۰,۳۴۶ ۱,۷۰۳,۵۳۹ ۷۸
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی (۲,۲۰۲,۴۶۶) (۱,۲۱۴,۱۶۸) (۸۱)
سود (زيان) ناخالص ۸۳۷,۸۸۰ ۴۸۹,۳۷۱ ۷۱
هزينه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى (۲۹۱,۱۴۰) (۱۵۶,۹۹۹) (۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی) ۰ (۷,۱۹۲) --
ساير درآمدها ۲۶,۷۰۷ ۴۸,۱۲۶ (۴۵)
سایر هزینه‌ها ۰ (۲۵,۸۵۲) --
سود (زيان) عملياتي ۵۷۳,۴۴۷ ۳۴۷,۴۵۴ ۶۵
هزينه‏‌هاى مالى (۱۰,۰۸۷) (۶,۱۵۲) (۶۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها ۳۴۹,۶۱۰ ۷۹,۰۴۱ ۳۴۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه ۰ ۰
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات ۹۱۲,۹۷۰ ۴۲۰,۳۴۳ ۱۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری (۱۱۵,۱۷۱) (۴۷,۹۳۴) (۱۴۰)
سال‌های قبل ۰ ۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم ۷۹۷,۷۹۹ ۳۷۲,۴۰۹ ۱۱۴
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده ۰ ۰
سود (زيان) خالص ۷۹۷,۷۹۹ ۳۷۲,۴۰۹ ۱۱۴
سود (زيان) پايه هر سهم
عملیاتی (ریال) ۱۷۷ ۱۱۹ ۴۹
غیرعملیاتی (ریال) ۱۳۱ ۲۵ ۴۲۴
ناشی از عملیات در حال تداوم ۳۰۸ ۱۴۴ ۱۱۴
ناشی از عملیات متوقف شده ۰ ۰
سود (زيان) پايه هر سهم ۳۰۸ ۱۴۴ ۱۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال ۹۹۷ ۴۶۶ ۱۱۴
سرمایه ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


صورت سود و زیان جامعصورت سود و زیان جامع
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
جهت ارائه به حسابرسحسابرسی شده
سود (زيان) خالص ۷۹۷,۷۹۹ ۳۷۲,۴۰۹ ۱۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:
مازاد تجدید ارزيابی دارايی‌های ثابت مشهود ۱,۷۸۸,۰۰۰ ۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۰ ۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع ۰ ۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات ۱,۷۸۸,۰۰۰ ۰
سود (زيان) جامع سال ۲,۵۸۵,۷۹۹ ۳۷۲,۴۰۹ ۵۹۴


صورت وضعیت مالیصورت وضعیت مالی
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱درصد تغییر
جهت ارائه به حسابرسحسابرسی شدهحسابرسی شده
دارایی‌ها
دارايی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود ۲,۱۸۰,۱۰۹ ۳۶۷,۱۳۰ ۳۵۱,۱۷۸ ۴۹۴
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ ۰
دارایی‌های نامشهود ۱۳,۰۷۰ ۲,۱۷۰ ۲,۱۷۰ ۵۰۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱۹۹,۳۰۵ ۱۴۹,۳۰۵ ۱۴۹,۳۰۵ ۳۳
دریافتنی‌های بلندمدت ۴,۸۱۴ ۱,۵۵۰ ۱,۳۳۲ ۲۱۱
سایر دارایی‌ها ۴۰۰ ۱,۴۰۰ ۱,۴۰۵ (۷۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری ۲,۳۹۷,۶۹۸ ۵۲۱,۵۵۵ ۵۰۵,۳۹۰ ۳۶۰
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها ۲۸۸,۲۹۸ ۱۳۰,۰۶۱ ۱۰,۹۸۳ ۱۲۲
موجودی مواد و کالا ۱,۰۳۱,۱۰۷ ۷۳۲,۵۵۴ ۳۵۷,۶۰۷ ۴۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها ۹۱۵,۴۷۴ ۳۲۴,۵۲۱ ۳۰۶,۹۹۰ ۱۸۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۱,۴۲۱ ۱,۴۲۰ ۱,۴۲۰ ۰
موجودی نقد ۲۵۸,۳۲۲ ۳۶۷,۶۱۵ ۲۶۳,۱۶۴ (۳۰)
۲,۴۹۴,۶۲۲ ۱,۵۵۶,۱۷۱ ۹۴۰,۱۶۴ ۶۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۷۶۰ ۷۶۰ ۷۶۰ ۰
جمع دارایی‌های جاری ۲,۴۹۵,۳۸۲ ۱,۵۵۶,۹۳۱ ۹۴۰,۹۲۴ ۶۰
جمع دارایی‌ها ۴,۸۹۳,۰۸۰ ۲,۰۷۸,۴۸۶ ۱,۴۴۶,۳۱۴ ۱۳۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمايه ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ ۰
صرف سهام خزانه ۰ ۱۶,۵۸۴ ۰ --
اندوخته قانونی ۶۴,۷۰۴ ۲۴,۸۱۴ ۶,۴۹۴ ۱۶۱
ساير اندوخته‌ها ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۰
مازاد تجدیدارزيابی دارایی‌ها ۱,۷۸۸,۰۰۰ ۰ ۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۰ ۰ ۰
سود (زيان) انباشته ۱,۱۱۳,۸۵۲ ۳۷۴,۵۰۷ ۲۰,۴۱۸ ۱۹۷
سهام خزانه ۰ (۵۴,۲۵۸) ۰ --
جمع حقوق مالکانه ۳,۷۶۶,۸۳۳ ۱,۱۶۱,۹۲۴ ۸۲۷,۱۸۹ ۲۲۴
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت ۲۳,۸۸۷ ۱۹,۸۵۳ ۱۰,۳۹۰ ۲۰
تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ ۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۶۹,۲۰۱ ۱۷۳,۹۴۴ ۹۳,۱۸۰ (۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری ۱۹۳,۰۸۸ ۱۹۳,۷۹۷ ۱۰۳,۵۷۰ ۰
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها ۴۱۵,۴۴۰ ۲۰۲,۲۶۵ ۳۹۷,۱۹۷ ۱۰۵
مالیات پرداختنی ۱۰۹,۴۵۱ ۶۲,۹۵۰ ۲۴,۷۸۰ ۷۴
سود سهام پرداختنی ۳۱,۵۲۶ ۶۴۵ ۶۴۶ ۴,۷۸۸
تسهیلات مالی ۱۸۳,۱۰۸ ۰ ۶,۰۵۶
ذخایر ۰ ۰ ۰
پیش‌دریافت‌ها ۱۹۳,۶۳۴ ۴۵۶,۹۰۵ ۸۶,۸۷۶ (۵۸)
۹۳۳,۱۵۹ ۷۲۲,۷۶۵ ۵۱۵,۵۵۵ ۲۹
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش ۰ ۰ ۰
جمع بدهی‌های جاری ۹۳۳,۱۵۹ ۷۲۲,۷۶۵ ۵۱۵,۵۵۵ ۲۹
جمع بدهی‌ها ۱,۱۲۶,۲۴۷ ۹۱۶,۵۶۲ ۶۱۹,۱۲۵ ۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها ۴,۸۹۳,۰۸۰ ۲,۰۷۸,۴۸۶ ۱,۴۴۶,۳۱۴ ۱۳۵


صورت تغییرات در حقوق مالکانهصورت تغییرات در حقوق مالکانه
شرحسرمایهافزایش سرمایه در جریانصرف سهامصرف سهام خزانهاندوخته قانونیسایر اندوخته‌هامازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاتفاوت تسعیر ارز عملیات خارجیسود (زيان) انباشتهسهام خزانهجمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۰ ۶,۴۹۴ ۲۸۰ ۰ ۰ ۲۰,۴۱۸ ۰ ۸۲۷,۱۸۹
اصلاح اشتباهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییر در رویه‌های حسابداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۰ ۶,۴۹۴ ۲۸۰ ۰ ۰ ۲۰,۴۱۸ ۰ ۸۲۷,۱۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۳۷۲,۴۰۹ ۳۷۲,۴۰۹
اصلاح اشتباهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییر در رویه‌های حسابداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷۲,۴۰۹ ۰ ۳۷۲,۴۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷۲,۴۰۹ ۰ ۳۷۲,۴۰۹
سود سهام مصوب ۰ ۰
افزایش سرمایه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰ ۰
خرید سهام خزانه (۵۴,۲۵۸) (۵۴,۲۵۸)
فروش سهام خزانه ۰ ۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه ۱۶,۵۸۴ ۱۶,۵۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخصیص به اندوخته قانونی ۱۸,۳۲۰ (۱۸,۳۲۰) ۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ ۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۱۶,۵۸۴ ۲۴,۸۱۴ ۲۸۰ ۰ ۰ ۳۷۴,۵۰۷ (۵۴,۲۵۸) ۱,۱۶۱,۹۲۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود (زيان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۷۹۷,۷۹۹ ۷۹۷,۷۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۹۷,۷۹۹ ۰ ۷۹۷,۷۹۹
سود سهام مصوب (۳۷,۵۸۹) (۳۷,۵۸۹)
افزایش سرمایه ۰ ۰ ۰ ۱,۷۸۸,۰۰۰ ۰ ۱,۷۸۸,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰ ۰
خرید سهام خزانه ۰ ۰
فروش سهام خزانه ۵۴,۲۵۸ ۵۴,۲۵۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه (۱۶,۵۸۴) (۱۶,۵۸۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته ۰ ۰ ۰ ۱۹,۰۲۵ ۱۹,۰۲۵
تخصیص به اندوخته قانونی ۳۹,۸۹۰ (۳۹,۸۹۰) ۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ ۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۰ ۶۴,۷۰۴ ۲۸۰ ۱,۷۸۸,۰۰۰ ۰ ۱,۱۱۳,۸۵۲ ۰ ۳,۷۶۶,۸۳۳


صورت جریان های نقدیصورت جریان های نقدی
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
جهت ارائه به حسابرسحسابرسی شده
جریان­‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات ۲۸,۰۹۵ ۱۰۴,۲۱۲ (۷۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد (۶۸,۶۷۰) (۹,۷۶۴) (۶۰۳)
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی (۴۰,۵۷۵) ۹۴,۴۴۸ --
جریان‌­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود ۰ ۱۲۸ --
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود (۳۵,۷۲۲) (۲۳,۵۷۱) (۵۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود (۱۰,۹۰۰) ۰ --
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت (۵۰,۰۰۰) ۰ --
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمايه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت (۱) ۰ --
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران (۱۴۱,۰۰۵) (۴۵) (۳۱۳,۲۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران ۲۰۹,۰۰۵ ۴۵ ۴۶۴,۳۵۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام ۲۲,۵۱۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها ۷,۳۸۰ ۲۰,۹۴۷ (۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌های سرمایه‌گذاری ۱,۲۶۷ (۲,۴۹۶) --
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی (۳۹,۳۰۸) ۹۱,۹۵۲ --
جریان­‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزايش سرمايه ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهيلات ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهيلات (۵۳,۷۹۹) (۶,۰۵۶) (۷۸۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهيلات (۱۰,۰۸۷) (۶,۱۵۲) (۶۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام (۶,۰۴۸) (۱) (۶۰۴,۷۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالی (۶۹,۹۳۴) (۱۲,۲۰۹) (۴۷۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد (۱۰۹,۲۴۲) ۷۹,۷۴۳ --
مانده موجودی نقد در ابتدای سال ۳۶۷,۶۱۵ ۲۶۳,۱۶۴ ۴۰
تاثير تغييرات نرخ ارز (۵۱) ۲۴,۷۰۸ --
مانده موجودی نقد در پايان سال ۲۵۸,۳۲۲ ۳۶۷,۶۱۵ (۳۰)
معاملات غیرنقدی ۲۳۶,۹۰۷ ۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
نوع کالاواحدظرفیت عملیمبانی و مرجع قیمت گذاریسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروشمبلغ فروشمبلغ بهای تمام شدهسود ناخالصتعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروشمبلغ فروشمبلغ بهای تمام شدهسود ناخالصتعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروشمبلغ فروش
فروش داخلي:
محصولات سبک تن ۰ هیئت مدیره ۴,۱۲۲ ۴,۲۵۷ ۲۰۰,۹۰۸,۶۲۱ ۸۵۵,۲۶۸ (۷۱۴,۳۰۸) ۱۴۰,۹۶۰ ۴,۶۷۸ ۴,۵۶۴ ۳۴۹,۶۷۲,۶۵۶ ۱,۵۹۵,۹۰۶ (۱,۲۸۱,۶۵۹) ۳۱۴,۲۴۷ ۵,۱۰۹ ۴,۹۸۱ ۴۵۳,۲۱۷,۴۲۶ ۲,۲۵۷,۴۷۶
محصولات نيمه سنگين تن ۰ هیئت مدیره ۶۶۶ ۵۱۲ ۲۷۲,۷۱۸,۷۵۰ ۱۳۹,۶۳۲ (۸۴,۶۶۰) ۵۴,۹۷۲ ۹۰۴ ۷۸۵ ۴۵۱,۹۴۹,۰۴۵ ۳۵۴,۷۸۰ (۲۲۰,۴۴۳) ۱۳۴,۳۳۷ ۹۸۷ ۸۵۷ ۵۸۵,۵۹۰,۴۳۲ ۵۰۱,۸۵۱
محصولات سنگين تن ۰ هیئت مدیره ۱,۸۲۸ ۲,۰۱۱ ۲۹۰,۵۲۷,۱۰۱ ۵۸۴,۲۵۰ (۳۳۲,۵۲۳) ۲۵۱,۷۲۷ ۲,۴۷۵ ۱,۹۸۷ ۴۶۹,۳۴۲,۷۲۸ ۹۳۲,۵۸۴ (۵۵۷,۹۸۸) ۳۷۴,۵۹۶ ۲,۷۰۴ ۲,۱۶۹ ۶۰۸,۱۹۷,۳۲۶ ۱,۳۱۹,۱۸۰
جمع فروش داخلی ۶,۶۱۶ ۶,۷۸۰ ۱,۵۷۹,۱۵۰ (۱,۱۳۱,۴۹۱) ۴۴۷,۶۵۹ ۸,۰۵۷ ۷,۳۳۶ ۲,۸۸۳,۲۷۰ (۲,۰۶۰,۰۹۰) ۸۲۳,۱۸۰ ۸,۸۰۰ ۸,۰۰۷ ۴,۰۷۸,۵۰۷
فروش صادراتی:
محصولات سبک تن ۰ هیئت مدیره ۰ ۶۲ ۲۴۸,۸۲۲,۵۸۱ ۱۵,۴۲۷ (۱۰,۲۵۲) ۵,۱۷۵ ۰ ۸۸ ۲۷۷,۴۳۱,۸۱۸ ۲۴,۴۱۴ (۲۴,۷۱۲) (۲۹۸) ۰ ۹۶ ۳۵۹,۷۳۹,۵۸۳ ۳۴,۵۳۵
محصولات نيمه سنگين تن ۰ هیئت مدیره ۰ ۲۳۵ ۲۳۲,۱۸۷,۲۳۴ ۵۴,۵۶۴ (۳۸,۸۵۸) ۱۵,۷۰۶ ۰ ۱۳۵ ۳۶۰,۶۸۸,۸۸۹ ۴۸,۶۹۳ (۳۷,۹۱۱) ۱۰,۷۸۲ ۰ ۱۴۷ ۴۶۸,۵۵۷,۸۲۳ ۶۸,۸۷۸
محصولات سنگين تن ۰ هیئت مدیره ۰ ۲۰۳ ۲۶۷,۹۷۰,۴۴۳ ۵۴,۳۹۸ (۳۳,۵۶۷) ۲۰,۸۳۱ ۰ ۲۸۴ ۲۹۵,۶۶۵,۴۹۳ ۸۳,۹۶۹ (۷۹,۷۵۳) ۴,۲۱۶ ۰ ۳۱۱ ۳۸۱,۹۲۶,۰۴۵ ۱۱۸,۷۷۹
جمع فروش صادراتی ۰ ۵۰۰ ۱۲۴,۳۸۹ (۸۲,۶۷۷) ۴۱,۷۱۲ ۰ ۵۰۷ ۱۵۷,۰۷۶ (۱۴۲,۳۷۶) ۱۴,۷۰۰ ۰ ۵۵۴ ۲۲۲,۱۹۲
درآمد ارائه خدمات:
زيان فروش مواد اوليه ميليون ريال ۰ هیئت مدیره ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع درآمد ارائه خدمات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ساير ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۶,۶۱۶ ۷,۲۸۰ ۱,۷۰۳,۵۳۹ (۱,۲۱۴,۱۶۸) ۴۸۹,۳۷۱ ۸,۰۵۷ ۷,۸۴۳ ۳,۰۴۰,۳۴۶ (۲,۲۰۲,۴۶۶) ۸۳۷,۸۸۰ ۸,۸۰۰ ۸,۵۶۱ ۴,۳۰۰,۶۹۹
روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش ۳۴۰,۸۰۹ ۳۸۲,۴۴۹ ۶۱۴,۶۷۴ ۹۴۷,۴۰۹ ۱,۷۰۳,۵۳۹ ۳,۰۴۰,۳۴۶ ۴,۳۰۰,۶۹۹
مبلغ بهای تمام شده (۲۸۹,۰۸۳) (۳۱۸,۲۸۵) (۴۲۲,۸۲۷) (۷۴۲,۶۸۳) (۱,۲۱۴,۱۶۸) (۲,۲۰۲,۴۶۶) (۳,۲۴۵,۵۵۸)
اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
تحقق تناژ تولید و فروش در سال ۱۴۰۱ مطابق بوجه تعیین شده می باشد .
برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات
نرخ فروش محصولات برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۱، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سال۱۴۰۱ پیش بینی و اعمال خواهد گردید
بهای تمام شده
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی ۸۴۲,۸۳۶ ۱,۷۱۸,۲۵۱ ۲,۴۰۱,۷۴۲
دستمزدمستقيم توليد ۲۱۴,۳۲۸ ۳۳۷,۹۹۳ ۴۳۲,۵۱۰
سربارتوليد ۲۰۴,۵۵۷ ۳۵۵,۵۸۷ ۴۹۳,۷۱۵
جمع ۱,۲۶۱,۷۲۱ ۲,۴۱۱,۸۳۱ ۳,۳۲۷,۹۶۷
هزينه جذب نشده درتوليد ۰ ۰ ۰
جمع هزينه هاي توليد ۱,۲۶۱,۷۲۱ ۲,۴۱۱,۸۳۱ ۳,۳۲۷,۹۶۷
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت (۶۹,۹۷۲) (۴۹,۲۹۷) ۰
ضايعات غيرعادي ۰ ۰ ۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده ۱,۱۹۱,۷۴۹ ۲,۳۶۲,۵۳۴ ۳,۳۲۷,۹۶۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره ۱۴۲,۷۳۶ ۱۲۰,۳۱۷ ۲۸۰,۳۸۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره (۱۲۰,۳۱۷) (۲۸۰,۳۸۵) (۳۶۲,۷۹۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ۱,۲۱۴,۱۶۸ ۲,۲۰۲,۴۶۶ ۳,۲۴۵,۵۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده ۰ ۰ ۰
جمع بهای تمام شده ۱,۲۱۴,۱۶۸ ۲,۲۰۲,۴۶۶ ۳,۲۴۵,۵۵۸
برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده
برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ افزایش حداقل ۲۰% نرخ دستمزد و ۱۵% هزینه های سربار و همچنین افزایش ۲۰% نرخ مواد اولیه وضعیت کارکنان
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم ‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
گردش مقداری - ریالی موجودی کالا
شرح محصولواحددوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
موجودي اول دورهتولیدتعدیلاتفروشموجودی پایان دوره
مقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریال
انواع فنر هاي تخت و پارابوليک تن ۹۷۸ ۱۲۳,۰۲۳,۵۱۷ ۱۲۰,۳۱۷ ۸,۰۵۷ ۲۹۳,۲۲۷,۵۰۴ ۲,۳۶۲,۵۳۴ ۰ ۰ ۷,۸۴۳ ۲۸۰,۸۱۹,۳۲۹ ۲,۲۰۲,۴۶۶ ۱,۱۹۲ ۲۳۵,۲۲۲,۳۱۵ ۲۸۰,۳۸۵
جمع كـل ۱۲۰,۳۱۷ ۲,۳۶۲,۵۳۴ ۰ ۲,۲۰۲,۴۶۶ ۲۸۰,۳۸۵
گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)
شرح محصولواحدبرآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
موجودي اول دورهتولیدتعدیلاتفروشموجودی پایان دوره
مقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریال
انواع فنر هاي تخت و پارابوليک ۱,۱۹۲ ۲۳۵,۲۲۲,۳۱۵ ۲۸۰,۳۸۵ ۸,۸۰۰ ۳۷۸,۵۵۳,۵۲۳ ۳,۳۳۱,۲۷۱ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۰۵ ۴۱۵,۸۳۰,۶۲۱ ۳,۲۴۵,۵۵۸ ۲,۱۸۷ ۱۶۷,۳۹۷,۳۴۸ ۳۶۶,۰۹۸
جمع كـل ۲۸۰,۳۸۵ ۳,۳۳۱,۲۷۱ ۰ ۳,۲۴۵,۵۵۸ ۳۶۶,۰۹۸
گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)
خرید و مصرف مواد اولیه
شرحواحددوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
موجودي اول دورهخريد طي دورهمصرفموجودی پایان دوره
مقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغ
ریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریال
مواد اولیه داخلی:
شمش فنر و متعلقات تن ۲,۳۶۶ ۱۶۳,۳۱۶,۱۴۵ ۳۸۶,۴۰۶ ۸,۲۳۶ ۲۲۴,۹۷۷,۶۵۹ ۱,۸۵۲,۹۱۶ ۸,۳۰۰ ۲۰۷,۰۱۸,۱۹۳ ۱,۷۱۸,۲۵۱ ۲,۳۰۲ ۲۲۶,۳۵۵,۷۷۸ ۵۲۱,۰۷۱
جمع مواد اولیه داخلی ۳۸۶,۴۰۶ ۱,۸۵۲,۹۱۶ ۱,۷۱۸,۲۵۱ ۵۲۱,۰۷۱
مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اولیه وارداتی ۰ ۰ ۰ ۰
جمع كـل ۳۸۶,۴۰۶ ۱,۸۵۲,۹۱۶ ۱,۷۱۸,۲۵۱ ۵۲۱,۰۷۱
خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)
شرحواحدبرآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
موجودي اول دورهخريد طي دورهمصرفموجودی پایان دوره
مقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغ
ریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریال
مواد اولیه داخلی:
شمش فنر و متعلقات تن ۲,۳۰۲ ۲۲۶,۳۵۵,۷۷۸ ۵۲۱,۰۷۱ ۹,۳۶۰ ۲۶۳,۲۸۹,۱۰۳ ۲,۴۶۴,۳۸۶ ۹,۳۶۰ ۲۶۳,۲۸۹,۱۰۳ ۲,۴۶۴,۳۸۶ ۲,۳۰۲ ۲۲۶,۳۵۵,۷۷۸ ۵۲۱,۰۷۱
جمع مواد اولیه داخلی ۵۲۱,۰۷۱ ۲,۴۶۴,۳۸۶ ۲,۴۶۴,۳۸۶ ۵۲۱,۰۷۱
مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اولیه وارداتی ۰ ۰ ۰ ۰
جمع كـل ۵۲۱,۰۷۱ ۲,۴۶۴,۳۸۶ ۲,۴۶۴,۳۸۶ ۵۲۱,۰۷۱
خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)
برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه
نرخ خرید مواد اولیه برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۱، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سال ۱۴۰۱پیش بینی و اعمال خواهد گردید
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم ‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحهزینه سربارهزینه های اداری، عمومی و فروش
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد ۱۰۳,۳۵۰ ۱۸۲,۹۰۶ ۳۳۰,۴۷۸ ۶۹,۰۳۶ ۱۳۹,۰۸۹ ۲۷۹,۴۸۳
هزینه استهلاک ۶,۹۷۹ ۹,۰۷۰ ۱۰,۸۸۴ ۶۳۵ ۱,۶۷۳ ۲,۰۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) ۵,۹۸۳ ۱۹,۶۸۰ ۱۷,۵۹۲ ۰ ۰ ۰
هزینه مواد مصرفی ۵,۴۲۹ ۵,۶۸۴ ۷۹,۶۱۳ ۱,۸۴۰ ۵,۶۸۴ ۰
هزینه تبلیغات ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۱ ۴,۰۴۹ ۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هزینه خدمات پس از فروش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هزینه حمل و نقل و انتقال ۰ ۰ ۰ ۲۱,۲۳۰ ۳۱,۰۳۷ ۰
سایر هزینه ها ۸۲,۸۱۶ ۱۳۸,۲۴۷ ۵۵,۱۴۸ ۵۶,۳۷۷ ۱۰۹,۶۰۸ ۱۵۲,۳۵۲
جمع ۲۰۴,۵۵۷ ۳۵۵,۵۸۷ ۴۹۳,۷۱۵ ۱۵۶,۹۹۹ ۲۹۱,۱۴۰ ۴۳۸,۸۴۳
برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی
برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد و افزایش ۱۰ درصدی هزینه ها برای سال ۱۴۰۱ برآورد گردیده است.
وضعیت کارکنان
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت ۱۳۸ ۱۰۵ ۱۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت ۱۲۵ ۱۵۸ ۱۵۸
وضعیت ارزی
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحنوع ارزسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره دلار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مصارف ارزی طی دوره یوان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مصارف ارزی طی دوره یورو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
منابع ارزی طی دوره یورو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
منابع ارزی طی دوره یوان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
منابع ارزی طی دوره دلار ۴۹۹,۰۵۵ ۱۲۳,۹۶۰ ۶۵۱,۳۷۳ ۱۵۷,۰۷۶ ۰ ۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم ‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
طرح های عمده در دست اجراهزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریالهزینه های برآوردی ارزی طرحنوع ارزهزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریالهزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریالدرصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹تاریخ برآوردی بهره برداری از طرحتشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکتتوضیحات
نوسازي خط توليد ۳۱۰,۵۸۶ ۷,۶۵۰,۶۹۵ يوان ۵۵ ۳۱۰,۵۰۰ ۰ ۶ ۷۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ .
خط رنگ زميني ۲,۵۰۰ ۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۰ ۴۰ ۱۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ .
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
افزایش ظرفیت تولید به میزان حدود ۳۰درصد (۲۰۰تن ) کاهش توقفات افزایش ظرفیت عملیات حرارتی جدید و پارابولیک وکاهش آلودگی
وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
نام شرکتسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درصد مالکیتبهای تمام شدهسال مالی شرکت سرمایه پذیردرآمد سرمایه گذاری - میلیون ریالدرصد مالکیتبهای تمام شدهدرآمد هر سهمدرآمد نقدی هر سهمدرآمد سرمایه گذاری - میلیون ریالدرصد مالکیتبهای تمام شدهدرآمد هر سهمدرآمد نقدی هر سهمدرآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فنر سازي زرگلپايگان ۱۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۰ ۱۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
فنر سازي زر سيستان ۱۰۰ ۲۶,۵۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۳۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۲۶,۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم ‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
سایر درآمدهای عملیاتی
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي ۳۲,۹۲۳ ۵,۳۰۵ ۳۰,۰۰۰
درامد ناشي از تسعير ارز ۰ ۰ ۰
فروش ضايعات ۸,۱۷۰ ۱۸,۹۳۹ ۲۰,۰۰۰
ساير ۰ ۰ ۳,۲۵۰
ارائه خدمات ۰ ۰ ۰
فروش مواد اوليه ۷,۰۳۳ ۲,۴۶۳ ۰
اضافات انبار ۰ ۰ ۰
جمع ۴۸,۱۲۶ ۲۶,۷۰۷ ۵۳,۲۵۰
سایر هزینه‌های عملیاتی
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ماليات وعوارض ارزش افزوده طبق برگ قطعي سال۹۷ ۰ ۰ ۰
هزينه وصول مطالبات ۰ ۰ ۰
هزينه جرائم ماليات بر ارزش افزوده وبيمه ۰ ۰ ۰
زيان فروش مواد اوليه ۰ ۰ ۰
بيمه طبق برگ مطالبات نامين اجتماعي سال ۹۷ ۰ ۰ ۰
جرائم ديرکرد پرداخت بدهي ۰ ۰ ۰
ساير ۲۵,۸۵۲ ۰ ۰
جمع ۲۵,۸۵۲ ۰ ۰
منابع تامین مالی
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
محل تامیننرخ سودمانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)مانده پایان دوره (اصل و فرع)مانده پایان دوره به تفکیک سررسیدمبلغ هزینه مالی طی دورهسایر توضیحات
ریالیارزی
نوع ارزمبلغ ارزیمعادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)کوتاه مدتبلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۳,۱۰۸ ۱۸۳,۱۰۸ ۰ ۱۰,۰۸۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره ۰ ۰
جمع ۰ ۰ ۱۸۳,۱۰۸ ۱۸۳,۱۰۸ ۰ ۱۰,۰۸۷
انتقال به دارایی ۰
هزینه مالی دوره ۱۰,۰۸۷
منابع تامین مالی (برآوردی)
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
محل تامیننرخ سودمانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)مانده پایان دوره (اصل و فرع)مانده پایان دوره به تفکیک سررسیدمبلغ هزینه مالی طی دورهسایر توضیحات
ریالیارزی
نوع ارزمبلغ ارزیمعادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)کوتاه مدتبلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰
تسهیلات دریافتی از بانکها ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره ۰ ۰
جمع ۰ ۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
انتقال به دارایی ۰
هزینه مالی دوره ۶۳,۰۰۰
منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
اخذ تسهیلات از بانک جهت تامین مالی شرکت جهت خرید مواد اولیه و انجام پروژها
برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
شرکت در نظر دارد در سال ۱۴۰۱ اخذ تسهیلات از بانکها را جهت تامین مواد اولیه و همچنین تامین سرمایه مورد نیاز جهت انجام پروژه خرید ماشین آلات را پیگیری نماید
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي ۲۰,۹۴۷ ۷,۳۸۰ ۱۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت ۰ ۰ ۰
سود تسعير ارز دارايي غير مرتبط با عمليات ۲۴,۷۰۸ (۵۱) ۰
سود حاصل از سرمايه گذا ري ۳۰,۱۲۵ ۳۳۴,۹۰۹ ۶۰,۰۰۰
متفرقه ساير درآمدها ۰ ۰ ۰
سپرده کوتاه مدت بانکي ۰ ۰ ۰
کارمزد بازار گردان ۰ ۰ ۰
درآمد حاصل از سود وفروش سهام ۰ ۰ ۰
ساير ۳,۲۶۱ (۱,۶۷۰) ۰
درامد استرداد حق بيمه حسابرسي سنواتي ۰ ۹,۰۴۲ ۱۲,۰۰۰
جمع ۷۹,۰۴۱ ۳۴۹,۶۱۰ ۸۲,۰۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع ۰ ۰ ۰
برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشتهسود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشتهمبلغ سود خالص سال مالی گذشتهسود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشتهپیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۷۴,۵۰۷ ۳۷,۵۸۹ ۳۷۲,۴۰۹ ۳۷,۵۸۹ ۰
سایر برنامه های با اهمیت شرکت
برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تحقق بودجه سال ۱۴۰۱ از نظر تناژ تولید و فروش .
سایر توضیحات با اهمیت
محقق نمودن بودجه سال ۱۴۰۱ از نظر تولید و فروش تناژی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم ‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»