صورت سود و زیان تلفیقیصورت سود و زیان تلفیقی
شرحدوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹درصد تغییر
حسابرسي شدهحسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی ۲,۷۱۸,۷۲۳ ۱,۴۴۷,۴۲۲ ۸۸
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی (۱,۹۹۹,۹۹۹) (۱,۱۰۷,۱۱۳) (۸۱)
سود (زيان) ناخالص ۷۱۸,۷۲۴ ۳۴۰,۳۰۹ ۱۱۱
هزينه‌هاى فروش، ادارى و عمومى (۲۱۰,۴۹۵) (۱۱۹,۲۴۷) (۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی) (۷,۱۹۲) (۲۴,۱۶۵) ۷۰
ساير درآمدها ۶۲,۸۵۲ ۷,۶۱۴ ۷۲۵
سایر هزینه‌ها (۲۹,۳۳۰) (۲۲,۲۹۴) (۳۲)
سود (زيان) عملياتي ۵۳۴,۵۵۹ ۱۸۲,۲۱۷ ۱۹۳
هزينه‏‌هاى مالى (۱۴,۰۱۵) (۱۶,۷۸۶) ۱۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها ۴۹,۴۵۹ ۱۴,۹۲۸ ۲۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه ۰ ۰
سود (زيان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته ۵۷۰,۰۰۳ ۱۸۰,۳۵۹ --
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته ۰ ۰
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات ۵۷۰,۰۰۳ ۱۸۰,۳۵۹ ۲۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری (۷۷,۰۳۶) (۳۷,۲۸۲) (۱۰۷)
سال‌های قبل ۰ ۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم ۴۹۲,۹۶۷ ۱۴۳,۰۷۷ ۲۴۵
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده ۰ ۰
سود (زيان) خالص ۴۹۲,۹۶۷ ۱۴۳,۰۷۷ ۲۴۵
قابل انتساب به:
مالکان شرکت اصلی ۴۹۲,۹۶۷ ۱۴۳,۰۷۷ ۲۴۵
منافع فاقد حق کنترل ۰ ۰
سود (زيان) پايه هر سهم
عملیاتی (ریال) ۵۸۲ ۲۷۳ ۱۱۳
غیرعملیاتی (ریال) ۳۴ (۲۴) --
ناشی از عملیات در حال تداوم ۶۱۶ ۲۴۹ ۱۴۷
ناشی از عملیات متوقف شده ۰ ۰
سود (زيان) پايه هر سهم ۶۱۶ ۲۴۹ ۱۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال ۶۱۶ ۱۷۹ ۲۴۴
سرمایه ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹


صورت سود و زیان جامع تلفیقیصورت سود و زیان جامع تلفیقی
شرحدوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹درصد تغییر
حسابرسي شدهحسابرسی شده
سود (زيان) خالص ۴۹۲,۹۶۷ ۱۴۳,۰۷۷ ۲۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود ۰ ۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۰ ۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع ۰ ۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات ۰ ۰
سود (زيان) جامع سال ۴۹۲,۹۶۷ ۱۴۳,۰۷۷ ۲۴۵
قابل انتساب به:
مالکان شرکت اصلی ۴۹۲,۹۶۷ ۱۴۳,۰۷۷ ۲۴۵
منافع فاقد حق کنترل ۰ ۰


صورت وضعیت مالی تلفیقیصورت وضعیت مالی تلفیقی
شرحبه تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱درصد تغییر
حسابرسي شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود ۴۶۷,۲۸۷ ۴۳۲,۷۶۷ ۴۲۸,۲۸۶ ۹
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ ۰
سرقفلی ۰ ۰ ۰
دارایی‌های نامشهود ۴,۰۲۱ ۳,۹۵۰ ۴,۰۰۳ ۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته ۰ ۰ ۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۴۰۱ ۴۰۱ ۴۰۱ ۰
دریافتنی‌های بلندمدت ۴,۷۵۰ ۱,۳۳۲ ۲,۱۷۲ ۱۱۹
سایر دارایی‌ها ۱,۴۰۰ ۱,۴۰۵ ۶,۳۷۲ (۷۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری ۴۷۷,۸۵۹ ۴۳۹,۸۵۵ ۴۴۱,۲۳۴ ۸
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها ۸۷,۷۳۵ ۱۳,۴۰۱ ۲۰,۹۷۵ ۳۱۸
موجودی مواد و کالا ۱,۲۶۸,۳۷۲ ۵۶۵,۵۷۰ ۳۲۸,۶۵۴ ۲۸۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها ۵۰۰,۰۶۲ ۳۳۷,۳۷۵ ۳۲۴,۶۲۰ ۵۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۱,۴۲۰ ۱,۴۲۰ ۱,۴۲۰ ۰
موجودی نقد ۴۴۵,۲۸۳ ۲۸۰,۹۳۸ ۳۹,۱۰۳ ۱,۰۳۹
۲,۳۰۲,۸۷۲ ۱,۱۹۸,۷۰۴ ۷۱۴,۷۷۲ ۲۲۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۷۶۰ ۷۶۰ ۷۶۰ ۰
جمع دارایی‌های جاری ۲,۳۰۳,۶۳۲ ۱,۱۹۹,۴۶۴ ۷۱۵,۵۳۲ ۲۲۲
جمع دارایی‌ها ۲,۷۸۱,۴۹۱ ۱,۶۳۹,۳۱۹ ۱,۱۵۶,۷۶۶ ۱۴۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمايه ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷ ۴۹۹,۹۹۷ ۶۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۱۶۴,۳۳۰ --
صرف سهام ۰ ۰ ۰
صرف سهام خزانه ۱۶,۵۸۴ ۰ ۰
اندوخته قانونی ۳۳,۲۹۶ ۷,۹۹۲ ۶,۸۵۶ ۳۸۶
ساير اندوخته‌ها ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها ۲۳,۵۸۴ ۲۳,۵۸۴ ۲۳,۵۸۴ ۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۰ ۰ ۰
سود (زيان) انباشته ۴۶۱,۹۷۰ (۵,۶۹۳) (۱۴۷,۶۳۴) --
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) (۵۴,۲۵۸) ۰ ۰ --
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی ۱,۲۸۱,۴۵۳ ۸۲۶,۱۶۰ ۵۴۷,۴۱۳ ۱۳۴
منافع فاقد کنترل ۰ ۰ ۰
جمع حقوق مالکانه ۱,۲۸۱,۴۵۳ ۸۲۶,۱۶۰ ۵۴۷,۴۱۳ ۱۳۴
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت ۱۵,۴۹۳ ۱۰,۳۹۰ ۴,۵۱۴ ۲۴۳
تسهیلات مالی بلندمدت ۸,۲۴۸ ۱۵,۸۷۸ ۱۱,۰۷۵ (۲۶)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۰۳,۴۵۴ ۱۱۳,۴۷۷ ۸۳,۵۴۱ ۱۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری ۲۲۷,۱۹۵ ۱۳۹,۷۴۵ ۹۹,۱۳۰ ۱۲۹
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها ۸۷۸,۸۰۴ ۵۰۹,۶۰۷ ۳۶۴,۰۳۰ ۱۴۱
مالیات پرداختنی ۹۵,۲۱۸ ۳۹,۸۸۴ ۶,۷۰۹ ۱,۳۱۹
سود سهام پرداختنی ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۵۵ (۲)
تسهیلات مالی ۸۵,۱۲۰ ۲۸,۷۹۱ ۱۲۵,۲۲۰ (۳۲)
ذخایر ۰ ۰ ۰
پیش‌دریافت‌ها ۲۱۳,۰۵۶ ۹۴,۴۸۶ ۱۳,۶۰۹ ۱,۴۶۶
۱,۲۷۲,۸۴۳ ۶۷۳,۴۱۴ ۵۱۰,۲۲۳ ۱۴۹
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش ۰ ۰ ۰
جمع بدهی‌های جاری ۱,۲۷۲,۸۴۳ ۶۷۳,۴۱۴ ۵۱۰,۲۲۳ ۱۴۹
جمع بدهی‌ها ۱,۵۰۰,۰۳۸ ۸۱۳,۱۵۹ ۶۰۹,۳۵۳ ۱۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها ۲,۷۸۱,۴۹۱ ۱,۶۳۹,۳۱۹ ۱,۱۵۶,۷۶۶ ۱۴۰


صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقیصورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
شرحسرمایهافزایش سرمایه در جریانصرف سهامصرف سهام خزانهاندوخته قانونیسایر اندوخته‌هامازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاتفاوت تسعیر ارز عملیات خارجیسود (زيان) انباشتهسهام خزانهقابل انتساب به مالکان شرکت اصلیمنافع فاقد حق کنترلجمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۴۹۹,۹۹۷ ۱۶۴,۳۳۰ ۰ ۰ ۶,۸۵۶ ۲۸۰ ۲۳,۵۸۴ ۰ (۱۴۷,۶۳۴) ۰ ۵۴۷,۴۱۳ ۰ ۵۴۷,۴۱۳
اصلاح اشتباهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییر در رویه‌های حسابداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۴۹۹,۹۹۷ ۱۶۴,۳۳۰ ۰ ۰ ۶,۸۵۶ ۲۸۰ ۲۳,۵۸۴ ۰ (۱۴۷,۶۳۴) ۰ ۵۴۷,۴۱۳ ۰ ۵۴۷,۴۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۶,۶۳۳ ۱۳۶,۶۳۳ ۰ ۱۳۶,۶۳۳
اصلاح اشتباهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییر در رویه‌های حسابداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶,۴۴۴ ۰ ۶,۴۴۴ ۰ ۶,۴۴۴
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۳,۰۷۷ ۰ ۱۴۳,۰۷۷ ۰ ۱۴۳,۰۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۳,۰۷۷ ۰ ۱۴۳,۰۷۷ ۰ ۱۴۳,۰۷۷
سود سهام مصوب ۰ ۰ ۰ ۰
افزایش سرمایه ۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان (۱۶۴,۳۳۰) ۰ ۰ (۱۶۴,۳۳۰) ۰ (۱۶۴,۳۳۰)
خرید سهام خزانه ۰ ۰ ۰ ۰
فروش سهام خزانه ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه ۰ ۰ ۰ ۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخصیص به اندوخته قانونی ۱,۱۳۶ (۱,۱۳۶) ۰ ۰ ۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۰ ۷,۹۹۲ ۲۸۰ ۲۳,۵۸۴ ۰ (۵,۶۹۳) ۰ ۸۲۶,۱۶۰ ۰ ۸۲۶,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زيان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۴۹۲,۹۶۷ ۴۹۲,۹۶۷ ۰ ۴۹۲,۹۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۲,۹۶۷ ۰ ۴۹۲,۹۶۷ ۰ ۴۹۲,۹۶۷
سود سهام مصوب ۰ ۰ ۰ ۰
افزایش سرمایه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
خرید سهام خزانه (۵۴,۲۵۸) (۵۴,۲۵۸) ۰ (۵۴,۲۵۸)
فروش سهام خزانه ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه ۱۶,۵۸۴ ۱۶,۵۸۴ ۰ ۱۶,۵۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخصیص به اندوخته قانونی ۲۵,۳۰۴ (۲۵,۳۰۴) ۰ ۰ ۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۱۶,۵۸۴ ۳۳,۲۹۶ ۲۸۰ ۲۳,۵۸۴ ۰ ۴۶۱,۹۷۰ (۵۴,۲۵۸) ۱,۲۸۱,۴۵۳ ۰ ۱,۲۸۱,۴۵۳


صورت جریان های نقدی تلفیقیصورت جریان های نقدی تلفیقی
شرحدوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹درصد تغییر
حسابرسي شدهحسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات ۱۵۴,۰۳۰ ۱۷۹,۹۱۰ (۱۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد (۲۱,۷۰۲) (۳,۵۶۳) (۵۰۹)
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی ۱۳۲,۳۲۸ ۱۷۶,۳۴۷ (۲۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود ۱۲۹ ۲,۸۱۱ (۹۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود (۴۹,۰۶۸) (۱۷,۸۰۳) (۱۷۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۲۱,۵۶۴ ۲,۸۵۲ ۶۵۶
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها ۰ ۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری (۲۷,۳۷۵) (۱۲,۱۴۰) (۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی ۱۰۴,۹۵۳ ۱۶۴,۲۰۷ (۳۶)
جریان­‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلی ۰ ۱۳۹,۹۵۸ --
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهيلات ۸۸,۷۰۱ ۳۵,۸۰۰ ۱۴۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهيلات (۴۰,۱۲۹) (۹۱,۱۱۱) ۵۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهيلات (۱۳,۸۸۷) (۱۴,۶۸۴) ۵
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی (۱) (۹) ۸۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل ۰ ۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی ۳۴,۶۸۴ ۶۹,۹۵۴ (۵۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد ۱۳۹,۶۳۷ ۲۳۴,۱۶۱ (۴۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال ۲۸۰,۹۳۸ ۳۹,۱۰۳ ۶۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز ۲۴,۷۰۸ ۷,۶۷۴ ۲۲۲
مانده موجودی نقد در پايان سال ۴۴۵,۲۸۳ ۲۸۰,۹۳۸ ۵۸
معاملات غیرنقدی ۰ ۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹


صورت سود و زیانصورت سود و زیان
شرحدوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹درصد تغییر
حسابرسي شدهحسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی ۱,۷۰۳,۵۳۹ ۹۴۷,۴۰۹ ۸۰
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی (۱,۲۱۴,۱۶۸) (۷۴۲,۶۸۳) (۶۳)
سود (زيان) ناخالص ۴۸۹,۳۷۱ ۲۰۴,۷۲۶ ۱۳۹
هزينه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى (۱۵۶,۹۹۹) (۸۹,۹۵۲) (۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی) (۷,۱۹۲) (۲۴,۱۶۵) ۷۰
ساير درآمدها ۴۸,۱۲۶ ۲,۷۴۳ ۱,۶۵۵
سایر هزینه‌ها (۲۵,۸۵۲) (۱۵,۴۵۳) (۶۷)
سود (زيان) عملياتي ۳۴۷,۴۵۴ ۷۷,۸۹۹ ۳۴۶
هزينه‏‌هاى مالى (۶,۱۵۲) (۸,۷۳۸) ۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها ۷۹,۰۴۱ ۱۱,۸۶۲ ۵۶۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه ۰ ۰
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات ۴۲۰,۳۴۳ ۸۱,۰۲۳ ۴۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری (۴۷,۹۳۴) (۱۳,۴۲۷) (۲۵۷)
سال‌های قبل ۰ (۱۱,۳۵۳) --
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم ۳۷۲,۴۰۹ ۵۶,۲۴۳ ۵۶۲
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده ۰ ۰
سود (زيان) خالص ۳۷۲,۴۰۹ ۵۶,۲۴۳ ۵۶۲
سود (زيان) پايه هر سهم
عملیاتی (ریال) ۳۸۶ ۱۱۸ ۲۲۷
غیرعملیاتی (ریال) ۸۰ (۱۵) --
ناشی از عملیات در حال تداوم ۴۶۶ ۱۰۳ ۳۵۲
ناشی از عملیات متوقف شده ۰ ۰
سود (زيان) پايه هر سهم ۴۶۶ ۱۰۳ ۳۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال ۴۶۶ ۷۰ ۵۶۶
سرمایه ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹


صورت سود و زیان جامعصورت سود و زیان جامع
شرحدوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹درصد تغییر
حسابرسي شدهحسابرسی شده
سود (زيان) خالص ۳۷۲,۴۰۹ ۵۶,۲۴۳ ۵۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:
مازاد تجدید ارزيابی دارايی‌های ثابت مشهود ۰ ۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۰ ۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع ۰ ۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات ۰ ۰
سود (زيان) جامع سال ۳۷۲,۴۰۹ ۵۶,۲۴۳ ۵۶۲


صورت وضعیت مالیصورت وضعیت مالی
شرحدوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱درصد تغییر
حسابرسي شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده
دارایی‌ها
دارايی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود ۳۶۷,۱۳۰ ۳۵۱,۱۷۸ ۳۴۹,۸۵۶ ۵
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ ۰
دارایی‌های نامشهود ۲,۱۷۰ ۲,۱۷۰ ۲,۱۷۱ ۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱۴۹,۳۰۵ ۱۴۹,۳۰۵ ۱۴۹,۳۰۵ ۰
دریافتنی‌های بلندمدت ۱,۵۵۰ ۱,۳۳۲ ۲,۱۷۲ ۱۶
سایر دارایی‌ها ۱,۴۰۰ ۱,۴۰۵ ۶,۳۷۲ ۰
جمع دارایی‌های غیرجاری ۵۲۱,۵۵۵ ۵۰۵,۳۹۰ ۵۰۹,۸۷۶ ۳
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها ۵۶,۰۱۱ ۱۰,۹۸۳ ۱۵,۱۹۴ ۴۱۰
موجودی مواد و کالا ۷۳۲,۵۵۴ ۳۵۷,۶۰۷ ۲۴۸,۲۳۸ ۱۰۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها ۴۱۳,۹۴۰ ۳۰۶,۹۹۰ ۲۹۹,۹۱۴ ۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۱,۴۲۰ ۱,۴۲۰ ۱,۴۲۰ ۰
موجودی نقد ۳۶۷,۶۱۵ ۲۶۳,۱۶۴ ۳۰,۲۳۸ ۴۰
۱,۵۷۱,۵۴۰ ۹۴۰,۱۶۴ ۵۹۵,۰۰۴ ۶۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۷۶۰ ۷۶۰ ۷۶۰ ۰
جمع دارایی‌های جاری ۱,۵۷۲,۳۰۰ ۹۴۰,۹۲۴ ۵۹۵,۷۶۴ ۶۷
جمع دارایی‌ها ۲,۰۹۳,۸۵۵ ۱,۴۴۶,۳۱۴ ۱,۱۰۵,۶۴۰ ۴۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمايه ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷ ۴۹۹,۹۹۷ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۱۶۴,۳۳۰
صرف سهام ۰ ۰ ۰
صرف سهام خزانه ۱۶,۵۸۴ ۰ ۰
اندوخته قانونی ۲۴,۸۱۴ ۶,۴۹۴ ۵,۴۲۰ ۲۸۲
ساير اندوخته‌ها ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۰
مازاد تجدیدارزيابی دارایی‌ها ۰ ۰ ۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۰ ۰ ۰
سود (زيان) انباشته ۳۷۴,۵۰۷ ۲۰,۴۱۸ (۳۴,۷۵۱) ۱,۷۳۴
سهام خزانه (۵۴,۲۵۸) ۰ ۰ --
جمع حقوق مالکانه ۱,۱۶۱,۹۲۴ ۸۲۷,۱۸۹ ۶۳۵,۲۷۶ ۴۰
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت ۱۵,۴۹۳ ۱۰,۳۹۰ ۴,۵۱۴ ۴۹
تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ ۹,۸۹۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۷۳,۹۴۴ ۹۳,۱۸۰ ۷۰,۳۷۰ ۸۷
جمع بدهی‌های غیرجاری ۱۸۹,۴۳۷ ۱۰۳,۵۷۰ ۸۴,۷۷۷ ۸۳
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها ۵۳۸,۲۷۲ ۳۹۷,۱۹۷ ۲۹۶,۲۰۰ ۳۶
مالیات پرداختنی ۶۲,۹۵۰ ۲۴,۷۸۰ ۲,۵۳۸ ۱۵۴
سود سهام پرداختنی ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۵۵ ۰
تسهیلات مالی ۰ ۶,۰۵۶ ۷۶,۱۵۹ --
ذخایر ۰ ۰ ۰
پیش‌دریافت‌ها ۱۴۰,۶۲۷ ۸۶,۸۷۶ ۱۰,۰۳۵ ۶۲
۷۴۲,۴۹۴ ۵۱۵,۵۵۵ ۳۸۵,۵۸۷ ۴۴
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش ۰ ۰ ۰
جمع بدهی‌های جاری ۷۴۲,۴۹۴ ۵۱۵,۵۵۵ ۳۸۵,۵۸۷ ۴۴
جمع بدهی‌ها ۹۳۱,۹۳۱ ۶۱۹,۱۲۵ ۴۷۰,۳۶۴ ۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها ۲,۰۹۳,۸۵۵ ۱,۴۴۶,۳۱۴ ۱,۱۰۵,۶۴۰ ۴۵


صورت تغییرات در حقوق مالکانهصورت تغییرات در حقوق مالکانه
شرحسرمایهافزایش سرمایه در جریانصرف سهامصرف سهام خزانهاندوخته قانونیسایر اندوخته‌هامازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاتفاوت تسعیر ارز عملیات خارجیسود (زيان) انباشتهسهام خزانهجمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۴۹۹,۹۹۷ ۱۶۴,۳۳۰ ۰ ۰ ۵,۴۲۰ ۲۸۰ ۰ ۰ (۳۴,۷۵۱) ۰ ۶۳۵,۲۷۶
اصلاح اشتباهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییر در رویه‌های حسابداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۴۹۹,۹۹۷ ۱۶۴,۳۳۰ ۰ ۰ ۵,۴۲۰ ۲۸۰ ۰ ۰ (۳۴,۷۵۱) ۰ ۶۳۵,۲۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۵۶,۲۴۳ ۵۶,۲۴۳
اصلاح اشتباهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییر در رویه‌های حسابداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۶,۲۴۳ ۰ ۵۶,۲۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۶,۲۴۳ ۰ ۵۶,۲۴۳
سود سهام مصوب ۰ ۰
افزایش سرمایه ۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان (۱۶۴,۳۳۰) ۰ ۰ (۱۶۴,۳۳۰)
خرید سهام خزانه ۰ ۰
فروش سهام خزانه ۰ ۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه ۰ ۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخصیص به اندوخته قانونی ۱,۰۷۴ (۱,۰۷۴) ۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ ۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۰ ۶,۴۹۴ ۲۸۰ ۰ ۰ ۲۰,۴۱۸ ۰ ۸۲۷,۱۸۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زيان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۳۷۲,۴۰۹ ۳۷۲,۴۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷۲,۴۰۹ ۰ ۳۷۲,۴۰۹
سود سهام مصوب ۰ ۰
افزایش سرمایه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰ ۰
خرید سهام خزانه (۵۴,۲۵۸) (۵۴,۲۵۸)
فروش سهام خزانه ۰ ۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه ۱۶,۵۸۴ ۱۶,۵۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخصیص به اندوخته قانونی ۱۸,۳۲۰ (۱۸,۳۲۰) ۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ ۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۱۶,۵۸۴ ۲۴,۸۱۴ ۲۸۰ ۰ ۰ ۳۷۴,۵۰۷ (۵۴,۲۵۸) ۱,۱۶۱,۹۲۴


صورت جریان های نقدیصورت جریان های نقدی
شرحدوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹درصد تغییر
حسابرسي شدهحسابرسی شده
جریان­‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات ۱۰۴,۲۱۲ ۱۴۱,۳۰۷ (۲۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد (۹,۷۶۴) (۱,۹۹۴) (۳۹۰)
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی ۹۴,۴۴۸ ۱۳۹,۳۱۳ (۳۲)
جریان‌­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود ۱۲۸ ۲,۸۱۱ (۹۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود (۲۳,۵۷۱) (۱۱,۶۸۲) (۱۰۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمايه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۰ ۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران (۴۵) ۰ --
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران ۴۵ ۲,۶۰۰ (۹۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها ۲۰,۹۴۷ ۲,۵۷۷ ۷۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌های سرمایه‌گذاری (۲,۴۹۶) (۳,۶۹۴) ۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی ۹۱,۹۵۲ ۱۳۵,۶۱۹ (۳۲)
جریان­‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزايش سرمايه ۰ ۱۳۹,۹۵۸ --
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهيلات ۰ ۵,۸۰۰ --
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهيلات (۶,۰۵۶) (۴۹,۸۰۲) ۸۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهيلات (۶,۱۵۲) (۶,۳۱۴) ۳
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام (۱) (۹) ۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالی (۱۲,۲۰۹) ۸۹,۶۳۳ --
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد ۷۹,۷۴۳ ۲۲۵,۲۵۲ (۶۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال ۲۶۳,۱۶۴ ۳۰,۲۳۸ ۷۷۰
تاثير تغييرات نرخ ارز ۲۴,۷۰۸ ۷,۶۷۴ ۲۲۲
مانده موجودی نقد در پايان سال ۳۶۷,۶۱۵ ۲۶۳,۱۶۴ ۴۰
معاملات غیرنقدی ۰ ۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.
درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده
نوع کالاواحدمباني و مرجع قيمت گذاريسال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد فروشنرخ فروش-ريالمبلغ فروش- ميليون ريالمبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريالسود ناخالص- ميليون ريالتعداد فروشنرخ فروش- ريالمبلغ فروش- ميليون ريالمبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريالسود ناخالص- ميليون ريال
فروش داخلي:
محصولات سبک تن هیئت مدیره ۳,۹۷۲ ۱۳۲,۱۲۷,۱۳۹.۹۸ ۵۲۴,۸۰۹ (۴۵۰,۲۴۸) ۷۴,۵۶۱ ۴,۲۶۶ ۲۰۱,۰۳۶,۵۶۸.۲۱ ۸۵۷,۶۲۲ (۷۱۴,۳۰۸) ۱۴۳,۳۱۴ ۳,۹۷۲
محصولات نيمه سنگين تن هیئت مدیره ۳۴۷ ۱۷۴,۳۰۵,۴۷۵.۵ ۶۰,۴۸۴ (۳۸,۸۰۴) ۲۱,۶۸۰ ۵۱۲ ۲۷۲,۷۱۸,۷۵۰ ۱۳۹,۶۳۲ (۸۴,۶۶۰) ۵۴,۹۷۲ ۲۹۳
محصولات سنگين تن هیئت مدیره ۱,۵۲۳ ۱۶۱,۶۴۷,۴۰۶.۴۳ ۲۴۶,۱۸۹ (۱۷۰,۳۱۵) ۷۵,۸۷۴ ۲,۰۱۱ ۲۹۰,۵۲۷,۱۰۰.۹۴ ۵۸۴,۲۵۰ (۳۳۲,۵۲۳) ۲۵۱,۷۲۷ ۱,۷۳۵
جمع فروش داخلي ۵,۸۴۲ ۸۳۱,۴۸۲ (۶۵۹,۳۶۷) ۱۷۲,۱۱۵ ۶,۷۸۹ ۱,۵۸۱,۵۰۴ (۱,۱۳۱,۴۹۱) ۴۵۰,۰۱۳ ۶,۰۰۰
فروش صادراتي:
محصولات سبک تن هیئت مدیره ۲۰۷ ۱۴۳,۶۲۳,۱۸۸ ۲۹,۷۳۰ (۲۳,۱۴۸) ۶,۵۸۲ ۶۲ ۲۴۸,۸۲۲,۵۸۰ ۱۵,۴۲۷ (۱۰,۲۵۲) ۵,۱۷۵ ۱۵۰
محصولات نيمه سنگين تن هیئت مدیره ۳۱۶ ۱۶۰,۶۴۲,۴۰۵ ۵۰,۷۶۳ (۳۵,۳۳۷) ۱۵,۴۲۶ ۲۳۵ ۲۳۲,۱۸۷,۲۳۴ ۵۴,۵۶۴ (۳۸,۸۵۸) ۱۵,۷۰۶ ۵۰
محصولات سنگين تن هیئت مدیره ۲۴۳ ۱۶۰,۶۹۵,۴۷۳ ۳۹,۰۴۹ (۲۷,۱۷۹) ۱۱,۸۷۰ ۲۰۳ ۲۶۷,۹۷۰,۴۴۳ ۵۴,۳۹۸ (۳۳,۵۶۷) ۲۰,۸۳۱ ۳۰۰
جمع فروش صادراتي: ۷۶۶ ۱۱۹,۵۴۲ (۸۵,۶۶۴) ۳۳,۸۷۸ ۵۰۰ ۱۲۴,۳۸۹ (۸۲,۶۷۷) ۴۱,۷۱۲ ۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:
زيان فروش مواد اوليه ميليون ريال هیئت مدیره ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع درآمد ارائه خدمات: ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
برگشت از فروش (۲۱) ۱۷۲.۱۴ (۳,۶۱۵) ۲,۳۴۸ (۱,۲۶۷) ۰ (۲,۳۵۴) ۰ (۲,۳۵۴) ۰
تخفيفات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۶,۵۸۷ ۹۴۷,۴۰۹ (۷۴۲,۶۸۳) ۲۰۴,۷۲۶ ۷,۲۸۹ ۱,۷۰۳,۵۳۹ (۱,۲۱۴,۱۶۸) ۴۸۹,۳۷۱ ۶,۵۰۰
روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر
شرح۱۳۹۴/۱۲/۲۹۱۳۹۵/۱۲/۳۰۱۳۹۶/۱۲/۲۹۱۳۹۷/۱۲/۲۹۱۳۹۸/۱۲/۲۹۱۳۹۹/۱۲/۳۰برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش ۲۷۴,۸۷۷ ۳۴۰,۸۰۹ ۳۸۲,۴۴۹ ۶۱۴,۶۷۴ ۹۴۷,۴۰۹ ۱,۷۰۳,۵۳۹ ۱,۹۱۲,۳۰۵
مبلغ بهاي تمام شده (۲۳۹,۹۵۴) (۲۸۹,۰۸۳) (۳۱۸,۲۸۵) (۴۲۲,۸۲۷) (۷۴۲,۶۸۳) (۱,۲۱۴,۱۶۸) (۱,۶۹۵,۳۶۱)
اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
افزایش فروش در ۴ حوزه خدمات بعد از فروش ،خودرو سازان ،صادرات و منابع ریلی و تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بیشتر از جمله محصولات پارابولیکی و صنایع ریلی.
بهای تمام شده
شرحسال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي ۵۳۰,۱۲۹ ۸۴۲,۸۳۶
دستمزدمستقيم توليد ۱۰۳,۷۹۳ ۲۰۵,۳۴۸
سربارتوليد ۱۳۹,۲۳۴ ۲۱۳,۵۳۷
جمع ۷۷۳,۱۵۶ ۱,۲۶۱,۷۲۱
هزينه جذب نشده درتوليد ۰ ۰
جمع هزينه هاي توليد ۷۷۳,۱۵۶ ۱,۲۶۱,۷۲۱
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره ۲۲,۴۴۸ ۵۰,۲۵۸
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره (۵۰,۲۵۸) (۱۲۰,۲۳۰)
ضايعات غيرعادي ۰ ۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده ۷۴۵,۳۴۶ ۱,۱۹۱,۷۴۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره ۱۴۰,۰۷۳ ۱۴۲,۷۳۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره (۱۴۲,۷۳۶) (۱۲۰,۳۱۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ۷۴۲,۶۸۳ ۱,۲۱۴,۱۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده ۰ ۰
جمع بهاي تمام شده ۷۴۲,۶۸۳ ۱,۲۱۴,۱۶۸
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.
گردش مقداری - ریالی موجودی کالا
شرح محصولواحددوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
موجودي اول دورهتوليدتعديلاتفروشموجودي پايان دوره
مقدارنرخ - ريالبهاي تمام شده - ميليون ريالمقدارنرخ - ريالبهاي تمام شده - ميليون ريالمقدارنرخ - ريالبهاي تمام شده - ميليون ريالمقدارنرخ - ريالبهاي تمام شده - ميليون ريالمقدارنرخ - ريالبهاي تمام شده - ميليون ريال
انواع فنر هاي تخت و پارابوليک تن ۱,۶۰۸ ۸۸,۷۶۶,۱۶۹.۱۵ ۱۴۲,۷۳۶ ۶,۶۱۶ ۱۸۰,۱۳۱,۳۴۸.۲۵ ۱,۱۹۱,۷۴۹ ۰ ۰ ۷,۲۸۹ ۱۶۶,۵۷۵,۳۸۷.۵۷ ۱,۲۱۴,۱۶۸ ۹۳۵ ۱۲۸,۶۸۱,۲۸۳.۴۲ ۱۲۰,۳۱۷
جمع كـل ۱۴۲,۷۳۶ ۱,۱۹۱,۷۴۹ ۰ ۱,۲۱۴,۱۶۸ ۱۲۰,۳۱۷
خرید و مصرف مواد اولیه
شرحواحددوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
موجودي اول دورهخريد طي دورهمصرفموجودي پايان دوره
مقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغ
ريالميليون ريالريالميليون ريالريالميليون ريالريالميليون ريال
مواد اوليه داخلي:
شمش فنر و متعلقات تن ۱,۲۷۳ ۱۰۰,۰۰۳,۱۴۲ ۱۲۷,۳۰۴ ۱۳,۰۰۲ ۸۴,۷۵۱,۴۲۲ ۱,۱۰۱,۹۳۸ ۷,۰۱۸ ۰ ۸۴۲,۸۳۶ ۷,۲۵۷ ۵۳,۲۴۵,۹۶۹ ۳۸۶,۴۰۶
جمع مواد اوليه داخلي: ۱,۲۷۳ ۱۰۰,۰۰۳,۱۴۲ ۱۲۷,۳۰۴ ۱۳,۰۰۲ ۸۴,۷۵۱,۴۲۲ ۱,۱۰۱,۹۳۸ ۷,۰۱۸ ۰ ۸۴۲,۸۳۶ ۷,۲۵۷ ۵۳,۲۴۵,۹۶۹ ۳۸۶,۴۰۶
مواد اوليه وارداتي:
جمع مواد اوليه وارداتي: ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع كـل ۱۲۷,۳۰۴ ۱,۱۰۱,۹۳۸ ۸۴۲,۸۳۶ ۳۸۶,۴۰۶
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.
سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت
شرحهزينه سربارهزينه هاي اداري، عمومي و فروش
سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد ۷۱,۸۹۳ ۷۷,۲۱۶ ۶۹,۵۳۸ ۶۱,۱۷۳ ۶۸,۸۹۹ ۶۶,۴۷۲
هزينه استهلاک ۸,۳۳۳ ۶,۹۷۹ ۶,۵۲۷ ۵۰۲ ۶۳۵ ۶۳۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) ۵,۸۵۲ ۵,۹۸۳ ۵,۹۳۲ ۵,۶۵۸ ۰ ۷۳۲
هزينه مواد مصرفي ۰ ۳۶,۶۰۷ ۴۲,۳۵۰ ۰ ۱,۸۶۵ ۵۹
هزينه تبليغات ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۱ ۴,۲۳۵
حق العمل و کميسيون فروش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هزينه خدمات پس از فروش ۰ ۳,۹۳۶ ۰ ۲,۶۶۱ ۰ ۵,۰۱۱
هزينه مطالبات مشکوک الوصول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هزينه حمل و نقل و انتقال ۰ ۰ ۰ ۴,۱۸۰ ۲۱,۳۴۲ ۱۲,۵۴۴
ساير هزينه ها ۵۳,۱۵۶ ۸۲,۸۱۶ ۸۳,۱۹۳ ۱۵,۷۷۸ ۵۶,۳۷۷ ۳۰,۶۹۶
جمع ۱۳۹,۲۳۴ ۲۱۳,۵۳۷ ۲۰۷,۵۴۰ ۸۹,۹۵۲ ۱۵۶,۹۹۹ ۱۲۰,۳۸۸
برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه
نرخ فروش محصولات دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۰، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی و اعمال خواهد گردید
نرخ خريد مواد اوليه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۰، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی و اعمال خواهد گردید
برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ افزایش حداقل ۱۵% نرخ دستمزد و ۱۰% هزینه های سربار و همچنین افزایش ۱۰% نرخ مواد اولیه وضعیت کارکنان
وضعیت کارکنان
شرح۱۳۹۸/۱۲/۲۹۱۳۹۹/۱۲/۳۰برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت ۱۲۴ ۱۲۱ ۱۲۱
وضعیت ارزی
شرحنوع ارز۱۳۹۸/۱۲/۲۹۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره دلار ۹۰۵,۸۷۰ ۱۱۶,۳۱۰,۱۰۷,۴۰۵ ۴۹۹,۰۵۵ ۱۲۳,۹۵۹,۹۰۳,۱۵۴
منابع ارزی طی دوره یوان ۰ ۰ ۰ ۰
منابع ارزی طی دوره یورو ۱۳,۶۵۰ ۲,۰۶۰,۷۴۰,۵۰۰ ۰ ۰
مصارف ارزی طی دوره دلار ۰ ۰ ۰ ۰
مصارف ارزی طی دوره یوان ۰ ۰ ۰ ۰
مصارف ارزی طی دوره یورو ۰ ۰ ۰ ۰
برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد و افزایش ۱۰ درصدی هزینه ها برآورد گردیده است.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.
تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
نام طرحهزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريالهزينه هاي برآوردي ارزي طرحنوع ارزهزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - ميليون ريالهزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريالدرصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹تاريخ برآوردي بهره برداري از طرحتشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
نام شرکتسال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
درصد مالکيتبهاي تمام شدهسال مالي شرکت سرمايه پذيردرآمد سرمايه گذاري - ميليون ريالدرصد مالکيتبهاي تمام شدهدرآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال
فنر سازي زرگلپايگان ۱۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۰
فنر سازي زر سيستان ۱۰۰ ۲۶,۵۰۰ ۰ ۱۰۰ ۲۶,۵۰۰ ۰
توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.
سایر درآمدهای عملیاتی
شرح۱۳۹۸/۱۲/۲۹۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي ۲۸۸ ۰
درامد ناشي از تسعير ارز ۰ ۰
فروش ضايعات ۱,۱۵۰ ۸,۱۷۰
ساير ۵۸۶ ۰
ارائه خدمات ۰ ۰
فروش مواد اوليه ۰ ۳۲,۹۲۳
اضافات انبار ۷۱۹ ۷,۰۳۳
جمع ۲,۷۴۳ ۴۸,۱۲۶
سایر هزینه‌های عملیاتی
شرح۱۳۹۸/۱۲/۲۹۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ماليات وعوارض ارزش افزوده طبق برگ قطعي سال۹۷ ۰ ۱۳,۴۷۱
هزينه وصول مطالبات ۰ ۳,۰۵۴
هزينه جرائم ماليات بر ارزش افزوده وبيمه ۴,۹۳۳ ۵,۱۰۲
زيان فروش مواد اوليه ۱۰,۵۱۷ ۰
بيمه طبق برگ مطالبات نامين اجتماعي سال ۹۷ ۰ ۴,۱۵۰
جرائم ديرکرد پرداخت بدهي ۳ ۷۵
جمع ۱۵,۴۵۳ ۲۵,۸۵۲
جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)
نوع تامين مالينرخ سود(درصد)مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)مانده پايان دوره (اصل و فرع)مانده پايان دوره به تفکيک سررسيدمبلغ هزينه مالي طي دورهساير توضيحات
رياليارزي
نوع ارزمبلغ ارزيمعادل ريالي تسهيلات ارزيکوتاه مدتبلند مدت
تسهيلات دريافتي از بانکها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تسهیلات دریافتی از بانکها ۱۸ ۶,۰۵۶ ۰ یورو ۱۷,۱۹۲ ۰ ۰ ۰ ۶,۱۵۲
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره ۰ ۰
جمع ۶,۰۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶,۱۵۲
انتقال به دارايي ۰
هزينه مالي دوره ۶,۱۵۲
توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
شرکت تامین منابع سرمایه در گردش خود را به میزان ۴۰۰ میلیارد ریال پیش بینی نموده است
برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پیش بینی تامین مالی از طریق افزایش سرمایه واخذ تسهیلات بانکی برآورد گردیده است.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
شرح۱۳۹۸/۱۲/۲۹۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي ۲,۵۷۷ ۲۰,۹۴۷
سود حاصل از فروش دارايي ثابت ۱,۵۴۶ ۱۲۳
سود تسعير ارز دارايي غير مرتبط با عمليات ۷,۶۷۴ ۲۴,۷۰۸
سود حاصل از سرمايه گذا ري ۰ ۳۰,۱۲۵
متفرقه ساير درآمدها ۰ ۰
سپرده کوتاه مدت بانکي ۰ ۰
کارمزد بازار گردان ۰ (۱۸۲)
درآمد حاصل از سود وفروش سهام ۰ ۲,۹۷۳
ساير ۶۵ ۳۴۷
جمع ۱۱,۸۶۲ ۷۹,۰۴۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
شرح۱۳۹۸/۱۲/۲۹۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع ۰ ۰
برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود
مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشتهسود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشتهمبلغ سود خالص سال مالي گذشتهسود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشتهپيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲۰,۴۱۸ ۰ ۵۶,۲۴۳ ۰
سایر برنامه های با اهمیت شرکت
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ افزایش حجم صادرات با توجه به مزیت نسبی ایجاد شده بر اساس نرخهای جدید ارزی وهم چنین افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است.
سایر توضیحات با اهمیت
تحقق افزایش سرمایه شرکت و توسعه بازار صادراتی محصولات با توجه به مزیت نسبی ایجاد شده ناشی از تغییرات نرخ ارز.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»