گزارش فعالیت ماهانهتولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
شرحاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰اصلاحاتاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰وضعیت محصول-واحد
نام محصولواحدتعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشمبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)
فروش داخلی:
محصولات سبک تن ۳,۳۷۰ ۳,۵۶۳ ۱۸۲,۴۶۴,۲۱۶ ۶۵۰,۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۳۷۰ ۳,۵۶۳ ۱۸۲,۴۶۴,۲۱۶ ۶۵۰,۱۲۰ ۴۷۳ ۳۰۶ ۲۱۳,۳۸۸,۸۸۹ ۶۵,۲۹۷ ۳,۸۴۳ ۳,۸۶۹ ۱۸۴,۹۱۰,۰۵۴ ۷۱۵,۴۱۷ ۳,۵۵۹ ۳,۷۶۷ ۱۳۱,۲۸۷,۴۹۷ ۴۹۴,۵۶۰ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۵۰۲ ۳۹۸ ۲۷۳,۳۵۱,۷۵۹ ۱۰۸,۷۹۴ ۰ ۰ ۰ ۵۰۲ ۳۹۸ ۲۷۳,۳۵۱,۷۵۹ ۱۰۸,۷۹۴ ۱۲۴ ۷۶ ۲۸۶,۴۲۱,۰۵۳ ۲۱,۷۶۸ ۶۲۶ ۴۷۴ ۲۷۵,۴۴۷,۲۵۷ ۱۳۰,۵۶۲ ۴۷۷ ۵۷۶ ۱۶۵,۶۰۰,۶۹۴ ۹۵,۳۸۶ توليد
محصولات سنگين تن ۱,۴۴۰ ۱,۶۷۶ ۲۷۶,۲۵۹,۵۴۷ ۴۶۳,۰۱۱ ۰ ۰ ۰ ۱,۴۴۰ ۱,۶۷۶ ۲۷۶,۲۵۹,۵۴۷ ۴۶۳,۰۱۱ ۲۰۵ ۱۸۰ ۴۰۰,۶۶۶,۶۶۷ ۷۲,۱۲۰ ۱,۶۴۵ ۱,۸۵۶ ۲۸۸,۳۲۴,۸۹۲ ۵۳۵,۱۳۱ ۱,۶۷۶ ۱,۵۸۶ ۱۶۱,۴۰۴,۷۹۲ ۲۵۵,۹۸۸ توليد
جمع فروش داخلی ۰ ۵,۶۳۷ ۱,۲۲۱,۹۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۷ ۱,۲۲۱,۹۲۵ ۰ ۵۶۲ ۱۵۹,۱۸۵ ۰ ۶,۱۹۹ ۱,۳۸۱,۱۱۰ ۰ ۵,۹۲۹ ۸۴۵,۹۳۴
فروش صادراتی:
محصولات سبک تن ۰ ۳۵ ۲۵۰,۰۵۷,۱۴۳ ۸,۷۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵ ۲۵۰,۰۵۷,۱۴۳ ۸,۷۵۲ ۰ ۱۳ ۲۵۰,۶۱۵,۳۸۵ ۳,۲۵۸ ۰ ۴۸ ۲۵۰,۲۰۸,۳۳۳ ۱۲,۰۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۰ ۱۴۰ ۲۲۷,۸۵۰,۰۰۰ ۳۱,۸۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۰ ۲۲۷,۸۵۰,۰۰۰ ۳۱,۸۹۹ ۰ ۳۷ ۲۲۲,۰۵۴,۰۵۴ ۸,۲۱۶ ۰ ۱۷۷ ۲۲۶,۶۳۸,۴۱۸ ۴۰,۱۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ توليد
محصولات سنگين تن ۰ ۱۳۸ ۲۳۷,۶۵۲,۱۷۴ ۳۲,۷۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۸ ۲۳۷,۶۵۲,۱۷۴ ۳۲,۷۹۶ ۰ ۳۸ ۲۵۲,۴۲۱,۰۵۳ ۹,۵۹۲ ۰ ۱۷۶ ۲۴۰,۸۴۰,۹۰۹ ۴۲,۳۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ توليد
جمع فروش صادراتی ۰ ۳۱۳ ۷۳,۴۴۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱۳ ۷۳,۴۴۷ ۰ ۸۸ ۲۱,۰۶۶ ۰ ۴۰۱ ۹۴,۵۱۳ ۰ ۰ ۰
درآمد ارائه خدمات:
زيان فروش مواد اوليه ميليون ريال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ توليد
جمع درآمد ارائه خدمات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
برگشت از فروش:
جمع برگشت از فروش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخفيفات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۱,۲۹۵,۳۷۲ ۰ ۱,۲۹۵,۳۷۲ ۱۸۰,۲۵۱ ۱,۴۷۵,۶۲۳ ۸۴۵,۹۳۴
کادر توضیحات در مورد اصلاحات
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰