گزارش فعالیت ماهانهتولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
شرحاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰اصلاحاتاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰وضعیت محصول-واحد
نام محصولواحدتعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشمبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)
فروش داخلی:
محصولات سبک تن ۲,۴۲۱ ۲,۳۵۸ ۱۶۹,۸۲۴,۴۲۷ ۴۰۰,۴۴۶ ۰ ۰ ۰ ۲,۴۲۱ ۲,۳۵۸ ۱۶۹,۸۲۴,۴۲۷ ۴۰۰,۴۴۶ ۳۰۸ ۴۱۷ ۱۹۷,۵۴۱,۹۶۶ ۸۲,۳۷۵ ۲,۷۲۹ ۲,۷۷۵ ۱۷۳,۹۸۹,۵۵۰ ۴۸۲,۸۲۱ ۲,۱۵۲ ۲,۳۰۴ ۱۲۷,۳۹۹,۳۰۶ ۲۹۳,۵۲۸ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۳۶۱ ۲۷۷ ۲۴۳,۸۹۱,۶۹۷ ۶۷,۵۵۸ ۰ ۰ ۰ ۳۶۱ ۲۷۷ ۲۴۳,۸۹۱,۶۹۷ ۶۷,۵۵۸ ۲۵ ۶۲ ۳۰۱,۶۶۱,۲۹۰ ۱۸,۷۰۳ ۳۸۶ ۳۳۹ ۲۵۴,۴۵۷,۲۲۷ ۸۶,۲۶۱ ۴۰۰ ۳۹۱ ۱۶۳,۶۴۱,۹۴۴ ۶۳,۹۸۴ توليد
محصولات سنگين تن ۹۲۳ ۱,۰۶۱ ۲۲۳,۸۲۷,۵۲۱ ۲۳۷,۴۸۱ ۰ ۰ ۰ ۹۲۳ ۱,۰۶۱ ۲۲۳,۸۲۷,۵۲۱ ۲۳۷,۴۸۱ ۱۶۹ ۲۵۸ ۳۵۲,۳۴۴,۹۶۱ ۹۰,۹۰۵ ۱,۰۹۲ ۱,۳۱۹ ۲۴۸,۹۶۵,۸۸۳ ۳۲۸,۳۸۶ ۱,۰۴۳ ۶۵۲ ۱۵۶,۷۰۵,۵۲۱ ۱۰۲,۱۷۲ توليد
جمع فروش داخلی ۰ ۳,۶۹۶ ۷۰۵,۴۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۶۹۶ ۷۰۵,۴۸۵ ۰ ۷۳۷ ۱۹۱,۹۸۳ ۰ ۴,۴۳۳ ۸۹۷,۴۶۸ ۰ ۳,۳۴۷ ۴۵۹,۶۸۴
فروش صادراتی:
محصولات سبک تن ۰ ۳۴ ۲۵۱,۴۴۱,۱۷۶ ۸,۵۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴ ۲۵۱,۴۴۱,۱۷۶ ۸,۵۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴ ۲۵۱,۴۴۱,۱۷۶ ۸,۵۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۰ ۶۹ ۲۰۱,۱۵۹,۴۲۰ ۱۳,۸۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۹ ۲۰۱,۱۵۹,۴۲۰ ۱۳,۸۸۰ ۰ ۱ ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۱ ۰ ۷۰ ۲۰۲,۱۵۷,۱۴۳ ۱۴,۱۵۱ ۰ ۰ ۰ ۰ توليد
محصولات سنگين تن ۰ ۶۳ ۲۰۶,۱۱۱,۱۱۱ ۱۲,۹۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۳ ۲۰۶,۱۱۱,۱۱۱ ۱۲,۹۸۵ ۰ ۲۴ ۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۹۴۸ ۰ ۸۷ ۲۲۹,۱۱۴,۹۴۳ ۱۹,۹۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ توليد
جمع فروش صادراتی ۰ ۱۶۶ ۳۵,۴۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۶ ۳۵,۴۱۴ ۰ ۲۵ ۷,۲۱۹ ۰ ۱۹۱ ۴۲,۶۳۳ ۰ ۰ ۰
درآمد ارائه خدمات:
زيان فروش مواد اوليه ميليون ريال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ توليد
جمع درآمد ارائه خدمات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
برگشت از فروش:
جمع برگشت از فروش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخفيفات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۷۴۰,۸۹۹ ۰ ۷۴۰,۸۹۹ ۱۹۹,۲۰۲ ۹۴۰,۱۰۱ ۴۵۹,۶۸۴
کادر توضیحات در مورد اصلاحات
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰