شرکت: فنرسازي زر تاریخ نامعتبر سرمایه ثبت شده: 499,997 نماد: خزر سرمایه ثبت نشده: 300,000 کد صنعت (ISIC): 343024 گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1398/10/30 (حسابرسی نشده)شرح از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1398/09/30 اصلاحات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1398/09/30 - اصلاح شده دوره یک ماهه منتهی به 1398/10/30 از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1398/10/30
نام محصول واحد مقدار/تعداد تولید مقدار/تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) مقدار/تعداد تولید مقدار/تعداد فروش مبلغ فروش (میلیون ریال) مقدار/تعداد تولید مقدار/تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) مقدار/تعداد تولید مقدار/تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) مقدار/تعداد تولید مقدار/تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
محصولات سبکتن۲,۵۴۰۲,۷۷۵۱۲۹,۹۰۶,۶۶۷۳۶۰,۴۹۱۰۰۰۲,۵۴۰۲,۷۷۵۱۲۹,۹۰۶,۶۶۷۳۶۰,۴۹۱۴۸۰۴۷۲۱۳۴,۰۹۷,۴۵۸۶۳,۲۹۴۳,۰۲۰۳,۲۴۷۱۳۰,۵۱۵,۸۶۱۴۲۳,۷۸۵
محصولات نيمه سنگينتن۴۵۲۴۵۹۱۶۴,۹۶۵,۱۴۲۷۵,۷۱۹۰۰۰۴۵۲۴۵۹۱۶۴,۹۶۵,۱۴۲۷۵,۷۱۹۱۳۵۹۱۷۳,۰۱۶,۹۴۹۱۰,۲۰۸۴۶۵۵۱۸۱۶۵,۸۸۲,۲۳۹۸۵,۹۲۷
محصولات سنگينتن۱,۳۰۶۹۶۳۱۶۱,۰۰۴,۱۵۴۱۵۵,۰۴۷۰۰۰۱,۳۰۶۹۶۳۱۶۱,۰۰۴,۱۵۴۱۵۵,۰۴۷۱۲۰۲۰۹۱۶۶,۱۵۷,۸۹۵۳۴,۷۲۷۱,۴۲۶۱,۱۷۲۱۶۱,۹۲۳,۲۰۸۱۸۹,۷۷۴
جمع    ۵۹۱,۲۵۷  ۰   ۵۹۱,۲۵۷   ۱۰۸,۲۲۹   ۶۹۹,۴۸۶