گزارش فعالیت ماهانهتولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
شرحاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰اصلاحاتاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰وضعیت محصول-واحد
نام محصولواحدتعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشمبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)
فروش داخلی:
محصولات سبک تن ۲,۴۱۲ ۲,۴۰۲ ۳۲۴,۷۶۸,۵۲۶ ۷۸۰,۰۹۴ ۰ ۲,۴۱۲ ۲,۴۰۲ ۳۲۴,۷۶۸,۵۲۶ ۷۸۰,۰۹۴ ۴۴۱ ۴۹۹ ۳۵۸,۳۷۸,۷۵۸ ۱۷۸,۸۳۱ ۲,۸۵۳ ۲,۹۰۱ ۳۳۰,۵۴۹,۸۱۰ ۹۵۸,۹۲۵ ۲,۷۲۹ ۲,۷۷۵ ۱۷۴,۷۶۶,۸۴۷ ۴۸۴,۹۷۸ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۴۶۹ ۳۶۸ ۴۳۳,۱۳۰,۴۳۵ ۱۵۹,۳۹۲ ۰ ۴۶۹ ۳۶۸ ۴۳۳,۱۳۰,۴۳۵ ۱۵۹,۳۹۲ ۱۱۹ ۸۳ ۴۳۳,۸۰۷,۲۲۹ ۳۶,۰۰۶ ۵۸۸ ۴۵۱ ۴۳۳,۲۵۴,۹۸۹ ۱۹۵,۳۹۸ ۳۸۶ ۳۳۹ ۲۵۴,۴۵۷,۲۲۷ ۸۶,۲۶۱ توليد
محصولات سنگين تن ۱,۲۸۴ ۱,۰۵۳ ۴۲۴,۰۹۹,۷۱۵ ۴۴۶,۵۷۷ ۰ ۱,۲۸۴ ۱,۰۵۳ ۴۲۴,۰۹۹,۷۱۵ ۴۴۶,۵۷۷ ۲۴۳ ۱۳۸ ۵۲۲,۳۶۲,۳۱۹ ۷۲,۰۸۶ ۱,۵۲۷ ۱,۱۹۱ ۴۳۵,۴۸۵,۳۰۶ ۵۱۸,۶۶۳ ۱,۰۹۲ ۱,۳۱۹ ۲۴۸,۹۶۵,۸۸۳ ۳۲۸,۳۸۶ توليد
جمع فروش داخلی ۰ ۳,۸۲۳ ۱,۳۸۶,۰۶۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۸۲۳ ۱,۳۸۶,۰۶۳ ۰ ۷۲۰ ۲۸۶,۹۲۳ ۰ ۴,۵۴۳ ۱,۶۷۲,۹۸۶ ۰ ۴,۴۳۳ ۸۹۹,۶۲۵
فروش صادراتی:
محصولات سبک تن ۰ ۵۳ ۲۲۸,۸۴۹,۰۵۷ ۱۲,۱۲۹ ۰ ۰ ۵۳ ۲۲۸,۸۴۹,۰۵۷ ۱۲,۱۲۹ ۱۰ ۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۱۴ ۰ ۶۳ ۲۴۶,۷۱۴,۲۸۶ ۱۵,۵۴۳ ۰ ۳۴ ۲۵۱,۴۴۱,۱۷۶ ۸,۵۴۹ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۰ ۵۶ ۲۸۰,۰۷۱,۴۲۹ ۱۵,۶۸۴ ۰ ۰ ۵۶ ۲۸۰,۰۷۱,۴۲۹ ۱۵,۶۸۴ ۱۸ ۳۶۳,۶۶۶,۶۶۷ ۶,۵۴۶ ۰ ۷۴ ۳۰۰,۴۰۵,۴۰۵ ۲۲,۲۳۰ ۰ ۷۰ ۲۰۲,۱۵۷,۱۴۳ ۱۴,۱۵۱ توليد
محصولات سنگين تن ۰ ۱۸۶ ۲۴۵,۵۴۳,۰۱۱ ۴۵,۶۷۱ ۰ ۰ ۱۸۶ ۲۴۵,۵۴۳,۰۱۱ ۴۵,۶۷۱ ۰ ۰ ۰ ۱۸۶ ۲۴۵,۵۴۳,۰۱۱ ۴۵,۶۷۱ ۰ ۸۷ ۲۲۹,۱۱۴,۹۴۳ ۱۹,۹۳۳ توليد
جمع فروش صادراتی ۰ ۲۹۵ ۷۳,۴۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۵ ۷۳,۴۸۴ ۰ ۲۸ ۹,۹۶۰ ۰ ۳۲۳ ۸۳,۴۴۴ ۰ ۱۹۱ ۴۲,۶۳۳
درآمد ارائه خدمات:
زيان فروش مواد اوليه ميليون ريال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ توليد
جمع درآمد ارائه خدمات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
برگشت از فروش:
جمع برگشت از فروش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخفيفات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۱,۴۵۹,۵۴۷ ۰ ۱,۴۵۹,۵۴۷ ۲۹۶,۸۸۳ ۱,۷۵۶,۴۳۰ ۹۴۲,۲۵۸
کادر توضیحات در مورد اصلاحات
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰