گزارش فعالیت ماهانهتولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
شرحاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰اصلاحاتاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰وضعيت محصول-واحد
نام محصولواحدتعداد توليدتعداد فروشنرخ فروش (ريال)مبلغ فروش (ميليون ريال)تعداد تولیدتعداد فروشمبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد توليدتعداد فروشنرخ فروش (ريال)مبلغ فروش (ميليون ريال)
فروش داخلی:
محصولات سبک تن ۳,۳۳۶ ۳,۳۷۱ ۳۳۱,۰۰۱,۱۸۷ ۱,۱۱۵,۸۰۵ ۰ ۰ ۰ ۳,۳۳۶ ۳,۳۷۱ ۳۳۱,۰۰۱,۱۸۷ ۱,۱۱۵,۸۰۵ ۶۲۷ ۵۳۶ ۳۵۶,۹۰۲,۹۸۵ ۱۹۱,۳۰۰ ۳,۹۶۳ ۳,۹۰۷ ۳۳۴,۵۵۴,۶۴۶ ۱,۳۰۷,۱۰۵ ۳,۳۷۰ ۳,۵۶۳ ۱۸۲,۴۶۴,۲۱۶ ۶۵۰,۱۲۰ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۶۶۲ ۵۱۷ ۴۳۸,۳۵۲,۰۳۱ ۲۲۶,۶۲۸ ۰ ۰ ۰ ۶۶۲ ۵۱۷ ۴۳۸,۳۵۲,۰۳۱ ۲۲۶,۶۲۸ ۵۳ ۷۱ ۴۳۸,۶۳۳,۸۰۳ ۳۱,۱۴۳ ۷۱۵ ۵۸۸ ۴۳۸,۳۸۶,۰۵۴ ۲۵۷,۷۷۱ ۵۰۲ ۳۹۸ ۲۷۳,۳۵۱,۷۵۹ ۱۰۸,۷۹۴ توليد
محصولات سنگين تن ۱,۸۱۷ ۱,۴۲۸ ۴۴۵,۹۲۴,۳۷۰ ۶۳۶,۷۸۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۸۱۷ ۱,۴۲۸ ۴۴۵,۹۲۴,۳۷۰ ۶۳۶,۷۸۰ ۱۶۷ ۲۱۲ ۵۵۰,۷۳۱,۱۳۲ ۱۱۶,۷۵۵ ۱,۹۸۴ ۱,۶۴۰ ۴۵۹,۴۷۲,۵۶۱ ۷۵۳,۵۳۵ ۱,۴۴۰ ۱,۶۷۶ ۲۷۶,۲۵۹,۵۴۷ ۴۶۳,۰۱۱ توليد
جمع فروش داخلی ۰ ۵,۳۱۶ ۱,۹۷۹,۲۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵,۳۱۶ ۱,۹۷۹,۲۱۳ ۰ ۸۱۹ ۳۳۹,۱۹۸ ۰ ۶,۱۳۵ ۲,۳۱۸,۴۱۱ ۰ ۵,۶۳۷ ۱,۲۲۱,۹۲۵
فروش صادراتی:
محصولات سبک تن ۰ ۶۹ ۲۵۸,۷۱۰,۱۴۵ ۱۷,۸۵۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۹ ۲۵۸,۷۱۰,۱۴۵ ۱۷,۸۵۱ ۱۵ ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۶۵ ۰ ۸۴ ۲۷۵,۱۹۰,۴۷۶ ۲۳,۱۱۶ ۰ ۳۵ ۲۵۰,۰۵۷,۱۴۳ ۸,۷۵۲ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۰ ۱۰۷ ۳۳۵,۸۸۷,۸۵۰ ۳۵,۹۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۷ ۳۳۵,۸۸۷,۸۵۰ ۳۵,۹۴۰ ۵ ۴۶۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۲۹ ۰ ۱۱۲ ۳۴۱,۶۸۷,۵۰۰ ۳۸,۲۶۹ ۰ ۱۴۰ ۲۲۷,۸۵۰,۰۰۰ ۳۱,۸۹۹ توليد
محصولات سنگين تن ۰ ۱۹۳ ۲۵۴,۸۲۳,۸۳۴ ۴۹,۱۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۳ ۲۵۴,۸۲۳,۸۳۴ ۴۹,۱۸۱ ۵۹ ۳۸۸,۱۰۱,۶۹۵ ۲۲,۸۹۸ ۰ ۲۵۲ ۲۸۶,۰۲۷,۷۷۸ ۷۲,۰۷۹ ۰ ۱۳۸ ۲۳۷,۶۵۲,۱۷۴ ۳۲,۷۹۶ توليد
جمع فروش صادراتی ۰ ۳۶۹ ۱۰۲,۹۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۹ ۱۰۲,۹۷۲ ۰ ۷۹ ۳۰,۴۹۲ ۰ ۴۴۸ ۱۳۳,۴۶۴ ۰ ۳۱۳ ۷۳,۴۴۷
درآمد ارائه خدمات:
زيان فروش مواد اوليه ميليون ريال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ توليد
جمع درآمد ارائه خدمات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
برگشت از فروش:
جمع برگشت از فروش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخفيفات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۲,۰۸۲,۱۸۵ ۰ ۲,۰۸۲,۱۸۵ ۳۶۹,۶۹۰ ۲,۴۵۱,۸۷۵ ۱,۲۹۵,۳۷۲
کادر توضیحات در مورد اصلاحات
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰