صورت سود و زیانصورت سود و زیان
کلیه مبالغ به میلیون ريال است
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
حسابرسی نشدهحسابرسی شدهحسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی ۲,۰۸۲,۱۸۶ ۱,۱۴۶,۳۰۳ ۱,۷۰۳,۵۳۹ ۸۲
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی (۱,۵۸۳,۰۷۶) (۸۳۵,۱۸۵) (۱,۲۱۴,۱۶۸) (۹۰)
سود (زيان) ناخالص ۴۹۹,۱۱۰ ۳۱۱,۱۱۸ ۴۸۹,۳۷۱ ۶۰
هزينه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى (۱۶۷,۱۹۸) (۹۱,۳۹۵) (۱۵۶,۹۹۹) (۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی) ۰ ۰ (۷,۱۹۲)
ساير درآمدها ۱۸,۸۵۸ ۲۲,۲۷۱ ۴۸,۱۲۶ (۱۵)
سایر هزینه‌ها ۰ ۰ (۲۵,۸۵۲)
سود (زيان) عملياتي ۳۵۰,۷۷۰ ۲۴۱,۹۹۴ ۳۴۷,۴۵۴ ۴۵
هزينه‏‌هاى مالى (۲,۹۹۰) (۵,۸۷۴) (۶,۱۵۲) ۴۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها ۴۸,۸۷۷ ۷۱,۲۷۲ ۷۹,۰۴۱ (۳۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه ۰ ۰ ۰
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات ۳۹۶,۶۵۷ ۳۰۷,۳۹۲ ۴۲۰,۳۴۳ ۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری (۸۹,۲۴۸) (۷۶,۸۴۸) (۴۷,۹۳۴) (۱۶)
سال‌های قبل ۰ ۰ ۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم ۳۰۷,۴۰۹ ۲۳۰,۵۴۴ ۳۷۲,۴۰۹ ۳۳
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده ۰ ۰ ۰
سود (زيان) خالص ۳۰۷,۴۰۹ ۲۳۰,۵۴۴ ۳۷۲,۴۰۹ ۳۳
سود (زيان) پايه هر سهم
عملیاتی (ریال) ۰ ۰ ۳۸۶
غیرعملیاتی (ریال) ۰ ۰ ۸۰
ناشی از عملیات در حال تداوم ۰ ۰ ۴۶۶
ناشی از عملیات متوقف شده ۰ ۰ ۰
سود (زيان) پايه هر سهم ۰ ۰ ۴۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال ۳۸۴ ۲۸۸ ۴۶۶ ۳۳
سرمایه ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


صورت سود و زیان جامعصورت سود و زیان جامع
کلیه مبالغ به میلیون ريال است
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
حسابرسی نشدهحسابرسی نشدهحسابرسی شده
سود (زيان) خالص ۳۰۷,۴۰۹ ۲۳۰,۵۴۴ ۳۷۲,۴۰۹ ۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:
مازاد تجدید ارزيابی دارايی‌های ثابت مشهود ۰ ۰ ۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۰ ۰ ۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع ۰ ۰ ۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع سال ۳۰۷,۴۰۹ ۲۳۰,۵۴۴ ۳۷۲,۴۰۹ ۳۳


صورت وضعیت مالیصورت وضعیت مالی
کلیه مبالغ به میلیون ريال است
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱درصد تغییر
حسابرسی نشدهحسابرسی شدهحسابرسی شده
دارایی‌ها
دارايی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود ۳۷۳,۳۴۶ ۳۶۷,۱۳۰ ۳۵۱,۱۷۸ ۲
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ ۰
دارایی‌های نامشهود ۲,۱۷۰ ۲,۱۷۰ ۲,۱۷۰ ۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱۴۹,۳۰۵ ۱۴۹,۳۰۵ ۱۴۹,۳۰۵ ۰
دریافتنی‌های بلندمدت ۶,۳۴۱ ۱,۵۵۰ ۱,۳۳۲ ۳۰۹
سایر دارایی‌ها ۴۰۰ ۱,۴۰۰ ۱,۴۰۵ (۷۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری ۵۳۱,۵۶۲ ۵۲۱,۵۵۵ ۵۰۵,۳۹۰ ۲
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها ۵۸,۴۵۸ ۵۶,۰۱۱ ۱۰,۹۸۳ ۴
موجودی مواد و کالا ۹۷۷,۲۱۰ ۷۳۲,۵۵۴ ۳۵۷,۶۰۷ ۳۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها ۷۹۸,۸۱۲ ۴۱۳,۹۴۰ ۳۰۶,۹۹۰ ۹۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۱,۴۲۰ ۱,۴۲۰ ۱,۴۲۰ ۰
موجودی نقد ۲۵۵,۵۹۵ ۳۶۷,۶۱۵ ۲۶۳,۱۶۴ (۳۰)
۲,۰۹۱,۴۹۵ ۱,۵۷۱,۵۴۰ ۹۴۰,۱۶۴ ۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۷۶۰ ۷۶۰ ۷۶۰ ۰
جمع دارایی‌های جاری ۲,۰۹۲,۲۵۵ ۱,۵۷۲,۳۰۰ ۹۴۰,۹۲۴ ۳۳
جمع دارایی‌ها ۲,۶۲۳,۸۱۷ ۲,۰۹۳,۸۵۵ ۱,۴۴۶,۳۱۴ ۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمايه ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ ۰
صرف سهام خزانه ۱۹,۰۲۴ ۱۶,۵۸۴ ۰ ۱۵
اندوخته قانونی ۴۰,۱۸۴ ۲۴,۸۱۴ ۶,۴۹۴ ۶۲
ساير اندوخته‌ها ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۰
مازاد تجدیدارزيابی دارایی‌ها ۰ ۰ ۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۰ ۰ ۰
سود (زيان) انباشته ۶۲۸,۹۴۶ ۳۷۴,۵۰۷ ۲۰,۴۱۸ ۶۸
سهام خزانه ۰ (۵۴,۲۵۸) ۰ --
جمع حقوق مالکانه ۱,۴۸۸,۴۳۱ ۱,۱۶۱,۹۲۴ ۸۲۷,۱۸۹ ۲۸
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت ۱۱,۵۲۱ ۱۵,۴۹۳ ۱۰,۳۹۰ (۲۶)
تسهیلات مالی بلندمدت ۱۶۲,۳۱۹ ۰ ۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۰۹,۹۷۵ ۱۷۳,۹۴۴ ۹۳,۱۸۰ ۲۱
جمع بدهی‌های غیرجاری ۳۸۳,۸۱۵ ۱۸۹,۴۳۷ ۱۰۳,۵۷۰ ۱۰۳
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها ۴۶۴,۰۹۰ ۵۳۸,۲۷۲ ۳۹۷,۱۹۷ (۱۴)
مالیات پرداختنی ۳۴,۲۷۵ ۶۲,۹۵۰ ۲۴,۷۸۰ (۴۶)
سود سهام پرداختنی ۳۸,۲۴۳ ۶۴۵ ۶۴۶ ۵,۸۲۹
تسهیلات مالی ۵۷,۷۵۸ ۰ ۶,۰۵۶
ذخایر ۰ ۰ ۰
پیش‌دریافت‌ها ۱۵۷,۲۰۵ ۱۴۰,۶۲۷ ۸۶,۸۷۶ ۱۲
۷۵۱,۵۷۱ ۷۴۲,۴۹۴ ۵۱۵,۵۵۵ ۱
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش ۰ ۰ ۰
جمع بدهی‌های جاری ۷۵۱,۵۷۱ ۷۴۲,۴۹۴ ۵۱۵,۵۵۵ ۱
جمع بدهی‌ها ۱,۱۳۵,۳۸۶ ۹۳۱,۹۳۱ ۶۱۹,۱۲۵ ۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها ۲,۶۲۳,۸۱۷ ۲,۰۹۳,۸۵۵ ۱,۴۴۶,۳۱۴ ۲۵


صورت تغییرات در حقوق مالکانهصورت تغییرات در حقوق مالکانه
کلیه مبالغ به میلیون ريال است
شرحسرمایهافزایش سرمایه در جریانصرف سهامصرف سهام خزانهاندوخته قانونیسایر اندوخته‌هامازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاتفاوت تسعیر ارز عملیات خارجیسود (زيان) انباشتهسهام خزانهجمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۰ ۶,۴۹۴ ۰ ۰ ۰ ۲۰,۴۱۸ ۰ ۸۲۶,۹۰۹
اصلاح اشتباهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییر در رویه‌های حسابداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۰ ۶,۴۹۴ ۰ ۰ ۰ ۲۰,۴۱۸ ۰ ۸۲۶,۹۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۳۷۲,۴۰۹ ۳۷۲,۴۰۹
اصلاح اشتباهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییر در رویه‌های حسابداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷۲,۴۰۹ ۰ ۳۷۲,۴۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷۲,۴۰۹ ۰ ۳۷۲,۴۰۹
سود سهام مصوب ۰ ۰
افزایش سرمایه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰ ۰
خرید سهام خزانه (۵۴,۲۵۸) (۵۴,۲۵۸)
فروش سهام خزانه ۰ ۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه ۱۶,۵۸۴ ۱۶,۵۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخصیص به اندوخته قانونی ۱۸,۳۲۰ (۱۸,۳۲۰) ۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها ۲۸۰ ۰ ۲۸۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۱۶,۵۸۴ ۲۴,۸۱۴ ۲۸۰ ۰ ۰ ۳۷۴,۵۰۷ (۵۴,۲۵۸) ۱,۱۶۱,۹۲۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود (زيان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۳۰۷,۴۰۹ ۳۰۷,۴۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۷,۴۰۹ ۰ ۳۰۷,۴۰۹
سود سهام مصوب (۳۷,۶۰۰) (۳۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰ ۰
خرید سهام خزانه ۵۴,۲۵۸ ۵۴,۲۵۸
فروش سهام خزانه ۰ ۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه ۲,۴۴۰ ۲,۴۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخصیص به اندوخته قانونی ۱۵,۳۷۰ (۱۵,۳۷۰) ۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ ۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۱۹,۰۲۴ ۴۰,۱۸۴ ۲۸۰ ۰ ۰ ۶۲۸,۹۴۶ ۰ ۱,۴۸۸,۴۳۱


صورت جریان های نقدیصورت جریان‌های نقدی
کلیه مبالغ به میلیون ريال است
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
حسابرسی نشدهحسابرسی شدهحسابرسی شده
جریان­‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات (۳۳۶,۴۰۳) (۲۳۴,۰۸۳) ۱۰۴,۲۱۲ (۴۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد (۶۵,۱۰۴) ۰ (۹,۷۶۴) --
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی (۴۰۱,۵۰۷) (۲۳۴,۰۸۳) ۹۴,۴۴۸ (۷۲)
جریان‌­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود ۰ ۲,۱۴۷ ۱۲۸ --
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود (۲۵,۹۵۴) (۵۸۳) (۲۳,۵۷۱) (۴,۳۵۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمايه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۰ ۰ ۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ ۰ (۴۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران ۷۶,۰۰۰ ۰ ۴۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها ۴,۸۸۸ ۱۲,۴۷۵ ۲۰,۹۴۷ (۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌های سرمایه‌گذاری ۵۴,۹۳۴ ۱۴,۰۳۹ (۲,۴۹۶) ۲۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی (۳۴۶,۵۷۳) (۲۲۰,۰۴۴) ۹۱,۹۵۲ (۵۸)
جریان­‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزايش سرمايه ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهيلات ۲۳۱,۰۳۶ ۱۱,۳۸۷ ۰ ۱,۹۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهيلات (۶,۲۶۷) (۱۰,۴۳۰) (۶,۰۵۶) ۴۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهيلات (۴,۶۹۱) (۷,۶۰۲) (۶,۱۵۲) ۳۸
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام (۶۳۲) ۰ (۱) --
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالی ۲۱۹,۴۴۶ (۶,۶۴۵) (۱۲,۲۰۹) --
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد (۱۲۷,۱۲۷) (۲۲۶,۶۸۹) ۷۹,۷۴۳ ۴۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال ۳۶۷,۶۱۵ ۲۶۳,۱۶۴ ۲۶۳,۱۶۴ ۴۰
تاثير تغييرات نرخ ارز ۱۵,۱۰۷ (۷,۱۶۳) ۲۴,۷۰۸ --
مانده موجودی نقد در پايان سال ۲۵۵,۵۹۵ ۲۹,۳۱۲ ۳۶۷,۶۱۵ ۷۷۲
معاملات غیرنقدی ۰ ۰ ۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
نوع کالاواحدظرفیت عملیمبانی و مرجع قیمت گذاریدوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد فروشمبلغ فروشتعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروشمبلغ فروشمبلغ بهای تمام شدهسود ناخالصتعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروشمبلغ فروشمبلغ بهای تمام شدهسود ناخالصتعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروشمبلغ فروشتعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروشمبلغ فروش
فروش داخلي:
محصولات سبک تن ۰ هیئت مدیره ۳,۱۶۶ ۵۷۱,۳۱۸ ۴,۱۲۲ ۴,۲۵۷ ۲۰۰,۹۰۸,۶۲۱ ۸۵۵,۲۶۸ (۷۱۴,۳۰۸) ۱۴۰,۹۶۰ ۳,۳۳۶ ۳,۳۷۱ ۳۳۱,۰۰۱,۱۸۷ ۱,۱۱۵,۸۰۵ (۹۳۴,۷۰۸) ۱۸۱,۰۹۷ ۱,۰۰۹ ۶۵۵ ۹۵,۶۶۴,۱۲۲ ۶۲,۶۶۰ ۰ ۰ ۰
محصولات نيمه سنگين تن ۰ هیئت مدیره ۳۷۸ ۹۹,۱۷۰ ۶۶۶ ۵۱۲ ۲۷۲,۷۱۸,۷۵۰ ۱۳۹,۶۳۲ (۸۴,۶۶۰) ۵۴,۹۷۲ ۶۶۲ ۵۱۷ ۴۳۸,۳۵۲,۰۳۱ ۲۲۶,۶۲۸ (۱۴۳,۹۶۶) ۸۲,۶۶۲ ۴۹۳ ۴۶۴ ۸۱۶,۰۱۲,۹۳۱ ۳۷۸,۶۳۰ ۰ ۰ ۰
محصولات سنگين تن ۰ هیئت مدیره ۱,۵۳۲ ۴۰۸,۷۲۵ ۱,۸۲۸ ۲,۰۱۱ ۲۹۰,۵۲۷,۱۰۱ ۵۸۴,۲۵۰ (۳۳۲,۵۲۳) ۲۵۱,۷۲۷ ۱,۸۱۷ ۱,۴۲۸ ۴۴۵,۹۲۴,۳۷۰ ۶۳۶,۷۸۰ (۳۹۷,۶۴۸) ۲۳۹,۱۳۲ ۳۳۳ ۵۱۷ ۳۱۱,۹۴۷,۷۷۶ ۱۶۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۰
جمع فروش داخلی ۵,۰۷۶ ۱,۰۷۹,۲۱۳ ۶,۶۱۶ ۶,۷۸۰ ۱,۵۷۹,۱۵۰ (۱,۱۳۱,۴۹۱) ۴۴۷,۶۵۹ ۵,۸۱۵ ۵,۳۱۶ ۱,۹۷۹,۲۱۳ (۱,۴۷۶,۳۲۲) ۵۰۲,۸۹۱ ۱,۸۳۵ ۱,۶۳۶ ۶۰۲,۵۶۷ ۰ ۰ ۰
فروش صادراتی:
محصولات سبک ۰ هیئت مدیره ۳۴ ۸,۵۴۹ ۰ ۶۲ ۲۴۸,۸۲۲,۵۸۱ ۱۵,۴۲۷ (۱۰,۲۵۲) ۵,۱۷۵ ۰ ۶۹ ۲۵۸,۷۱۰,۱۴۵ ۱۷,۸۵۱ (۱۹,۲۱۴) (۱,۳۶۳) ۰ ۴۶ ۹۵,۶۷۳,۹۱۳ ۴,۴۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
محصولات نيمه سنگين ۰ هیئت مدیره ۱۴۰ ۳۱,۸۹۹ ۰ ۲۳۵ ۲۳۲,۱۸۷,۲۳۴ ۵۴,۵۶۴ (۳۸,۸۵۸) ۱۵,۷۰۶ ۰ ۱۰۷ ۳۳۵,۸۸۷,۸۵۰ ۳۵,۹۴۰ (۲۹,۷۹۶) ۶,۱۴۴ ۰ ۲۷ ۱۲۷,۱۱۱,۱۱۱ ۳,۴۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰
محصولات سنگين ۰ هیئت مدیره ۱۱۵ ۲۶,۶۴۲ ۰ ۲۰۳ ۲۶۷,۹۷۰,۴۴۳ ۵۴,۳۹۸ (۳۳,۵۶۷) ۲۰,۸۳۱ ۰ ۱۹۳ ۲۵۴,۸۲۹,۰۱۶ ۴۹,۱۸۲ (۵۷,۷۴۴) (۸,۵۶۲) ۰ ۵۸ ۸۰,۹۳۱,۰۳۴ ۴,۶۹۴ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع فروش صادراتی ۲۸۹ ۶۷,۰۹۰ ۰ ۵۰۰ ۱۲۴,۳۸۹ (۸۲,۶۷۷) ۴۱,۷۱۲ ۰ ۳۶۹ ۱۰۲,۹۷۳ (۱۰۶,۷۵۴) (۳,۷۸۱) ۰ ۱۳۱ ۱۲,۵۲۷ ۰ ۰ ۰
درآمد ارائه خدمات:
زيان فروش مواد اوليه ۰ هیئت مدیره ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع درآمد ارائه خدمات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۵,۳۶۵ ۱,۱۴۶,۳۰۳ ۶,۶۱۶ ۷,۲۸۰ ۱,۷۰۳,۵۳۹ (۱,۲۱۴,۱۶۸) ۴۸۹,۳۷۱ ۵,۸۱۵ ۵,۶۸۵ ۲,۰۸۲,۱۸۶ (۱,۵۸۳,۰۷۶) ۴۹۹,۱۱۰ ۱,۸۳۵ ۱,۷۶۷ ۶۱۵,۰۹۴ ۰ ۰ ۰
روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش ۳۴۰,۸۰۹ ۳۸۲,۴۴۹ ۶۱۴,۶۷۴ ۹۴۷,۴۰۹ ۱,۷۰۳,۵۳۹ ۲,۰۸۲,۱۸۶ ۶۱۵,۰۹۴ ۰
مبلغ بهای تمام شده (۲۸۹,۰۸۳) (۳۱۸,۲۸۵) (۴۲۲,۸۲۷) (۷۴۲,۶۸۳) (۱,۲۱۴,۱۶۸) (۱,۵۸۳,۰۷۶) (۶۵۲,۵۶۳) ۰
اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
تحقق تناژ تولید و فروش در سال ۱۴۰۰ مطابق بوجه تعیین شده می باشد .
برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات
نرخ فروش محصولات برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۰، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سه ماهه اخر سال پیش بینی و اعمال خواهد گردید
نرخ فروش محصولات برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۱، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی و اعمال خواهد گردید
بهای تمام شده
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی ۷۷۲,۸۶۴ ۱,۲۲۳,۷۲۸ ۵۰۷,۳۱۳ ۰
دستمزدمستقيم توليد ۲۰۵,۳۴۸ ۱۹۰,۱۳۴ ۱۲۹,۶۸۶ ۰
سربارتوليد ۲۱۳,۵۳۷ ۲۶۵,۶۴۸ ۰ ۰
جمع ۱,۱۹۱,۷۴۹ ۱,۶۷۹,۵۱۰ ۶۳۶,۹۹۹ ۰
هزينه جذب نشده درتوليد ۰ ۰ ۰ ۰
جمع هزينه هاي توليد ۱,۱۹۱,۷۴۹ ۱,۶۷۹,۵۱۰ ۶۳۶,۹۹۹ ۰
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت ۰ (۲۴,۰۴۶) ۱۵,۵۶۴ ۰
ضايعات غيرعادي ۰ ۰ ۰ ۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده ۱,۱۹۱,۷۴۹ ۱,۶۵۵,۴۶۴ ۶۵۲,۵۶۳ ۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره ۱۴۲,۷۳۶ ۱۲۰,۳۱۷ ۱۲۱,۵۸۷ ۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره (۱۲۰,۳۱۷) (۱۹۲,۷۰۵) (۱۲۱,۵۸۷) ۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ۱,۲۱۴,۱۶۸ ۱,۵۸۳,۰۷۶ ۶۵۲,۵۶۳ ۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده ۰ ۰ ۰ ۰
جمع بهای تمام شده ۱,۲۱۴,۱۶۸ ۱,۵۸۳,۰۷۶ ۶۵۲,۵۶۳ ۰
برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ افزایش حداقل ۱۵% نرخ دستمزد و ۱۰% هزینه های سربار و همچنین افزایش ۱۰% نرخ مواد اولیه وضعیت کارکنان
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ افزایش حداقل ۱۵% نرخ دستمزد و ۱۰% هزینه های سربار و همچنین افزایش ۱۰% نرخ مواد اولیه وضعیت کارکنان برای سال ۱۴۰۱
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم ‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
گردش مقداری - ریالی موجودی کالا
شرح محصولواحددوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
موجودي اول دورهتولیدتعدیلاتفروشموجودی پایان دوره
مقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریال
انواع فنر هاي تخت و پارابوليک تن ۹۷۸ ۱۲۳,۰۲۳,۵۱۷ ۱۲۰,۳۱۷ ۵,۷۷۶ ۲۸۶,۶۱۰,۸۰۳ ۱,۶۵۵,۴۶۴ ۰ ۰ ۵,۶۸۵ ۲۷۸,۴۶۵,۴۳۵ ۱,۵۸۳,۰۷۶ ۱,۰۶۹ ۱۸۰,۲۶۶,۶۰۴ ۱۹۲,۷۰۵
جمع كـل ۱۲۰,۳۱۷ ۱,۶۵۵,۴۶۴ ۰ ۱,۵۸۳,۰۷۶ ۱۹۲,۷۰۵
گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)
شرح محصولواحدبرآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
موجودي اول دورهتولیدتعدیلاتفروشموجودی پایان دوره
مقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریال
انواع فنر هاي تخت و پارابوليک تن ۱,۰۶۹ ۱۸۰,۲۶۶,۶۰۴ ۱۹۲,۷۰۵ ۱,۸۷۴ ۳۰۹,۷۵۶,۱۳۷ ۵۸۰,۴۸۳ ۰ ۰ ۰ ۱,۷۶۷ ۳۶۹,۳۰۵,۶۰۳ ۶۵۲,۵۶۳ ۱,۱۷۶ ۱۰۲,۵۷۲,۲۷۹ ۱۲۰,۶۲۵
جمع كـل ۱۹۲,۷۰۵ ۵۸۰,۴۸۳ ۰ ۶۵۲,۵۶۳ ۱۲۰,۶۲۵
گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)
شرح محصولواحدبرآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
موجودي اول دورهتولیدتعدیلاتفروشموجودی پایان دوره
مقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریال
جمع كـل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
خرید و مصرف مواد اولیه
شرحواحددوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
موجودي اول دورهخريد طي دورهمصرفموجودی پایان دوره
مقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغ
ریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریال
مواد اولیه داخلی:
شمش فنر و متعلقات تن ۲,۳۶۶ ۱۶۳,۳۱۶,۱۴۵ ۳۸۶,۴۰۶ ۶,۴۹۷ ۲۲۰,۱۳۶,۳۷۱ ۱,۴۳۰,۲۲۶ ۶,۲۸۳ ۱۹۴,۷۶۸,۱۰۴ ۱,۲۲۳,۷۲۸ ۲,۵۸۰ ۲۲۹,۸۰۷,۷۵۲ ۵۹۲,۹۰۴
جمع مواد اولیه داخلی ۳۸۶,۴۰۶ ۱,۴۳۰,۲۲۶ ۱,۲۲۳,۷۲۸ ۵۹۲,۹۰۴
مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اولیه وارداتی ۰ ۰ ۰ ۰
جمع كـل ۳۸۶,۴۰۶ ۱,۴۳۰,۲۲۶ ۱,۲۲۳,۷۲۸ ۵۹۲,۹۰۴
خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)
شرحواحدبرآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
موجودي اول دورهخريد طي دورهمصرفموجودی پایان دوره
مقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغ
ریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریال
مواد اولیه داخلی:
شمش فنر و متعلقات تن ۲,۵۸۰ ۲۲۹,۸۰۷,۷۵۲ ۵۹۲,۹۰۴ ۳۴۳ ۱,۵۷۵,۴۴۶,۰۶۴ ۵۴۰,۳۷۸ ۱,۲۵۶ ۱۶۳,۷۸۹,۸۰۹ ۲۰۵,۷۲۰ ۱,۶۶۷ ۵۵۶,۴۲۵,۹۱۵ ۹۲۷,۵۶۲
جمع مواد اولیه داخلی ۵۹۲,۹۰۴ ۵۴۰,۳۷۸ ۲۰۵,۷۲۰ ۹۲۷,۵۶۲
مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اولیه وارداتی ۰ ۰ ۰ ۰
جمع كـل ۵۹۲,۹۰۴ ۵۴۰,۳۷۸ ۲۰۵,۷۲۰ ۹۲۷,۵۶۲
خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)
شرحواحدبرآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
موجودي اول دورهخريد طي دورهمصرفموجودی پایان دوره
مقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغ
ریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریال
مواد اولیه داخلی:
جمع مواد اولیه داخلی ۰ ۰ ۰ ۰
مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اوليه وارداتي ۰ ۰ ۰ ۰
جمع كـل ۰ ۰ ۰ ۰
برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه
نرخ خرید مواد اولیه برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۰، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سه ماهه اخر سال پیش بینی و اعمال خواهد گردید
نرخ خرید مواد اولیه برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۱، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سال ۱۴۰۱پیش بینی و اعمال خواهد گردید
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم ‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحهزینه سربارهزینه های اداری، عمومی و فروش
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد ۷۷,۲۱۶ ۱۳۱,۷۵۲ ۳,۱۲۵ ۰ ۶۸,۸۹۹ ۱۰۹,۳۹۴ ۲۶,۳۰۳ ۰
هزینه استهلاک ۶,۹۷۹ ۶,۳۴۸ ۲,۰۴۲ ۰ ۶۳۵ ۱,۱۷۱ ۰ ۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) ۵,۹۸۳ ۶,۷۹۲ ۴۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هزینه مواد مصرفی ۳۶,۶۰۷ ۴۵,۸۲۳ ۳۸۰ ۰ ۱,۸۶۵ ۰ ۰ ۰
هزینه تبلیغات ۰ ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۱ ۱,۹۵۷ ۷,۵۹۸ ۰
حق العمل و کمیسیون فروش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هزینه خدمات پس از فروش ۳,۹۳۶ ۳,۱۵۹ ۰ ۰ ۰ ۴,۲۵۶ ۵,۸۸۴ ۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هزینه حمل و نقل و انتقال ۰ ۸۲۷ ۰ ۰ ۲۱,۳۴۲ ۱۹,۵۸۹ ۴,۲۷۳ ۰
سایر هزینه ها ۸۲,۸۱۶ ۷۰,۹۴۷ ۰ ۰ ۵۶,۳۷۷ ۳۰,۸۳۱ ۸,۶۰۹ ۰
جمع ۲۱۳,۵۳۷ ۲۶۵,۶۴۸ ۵,۹۴۷ ۰ ۱۵۶,۹۹۹ ۱۶۷,۱۹۸ ۵۲,۶۶۷ ۰
برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد و افزایش ۱۰ درصدی هزینه ها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد و افزایش ۱۰ درصدی هزینه ها برای سال ۱۴۰۱ برآورد گردیده است.
وضعیت کارکنان
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت ۱۳۸ ۱۱۴ ۱۱۴ ۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت ۱۲۵ ۱۵۲ ۱۵۲ ۰
وضعیت ارزی
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحنوع ارزسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره دلار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مصارف ارزی طی دوره یوان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مصارف ارزی طی دوره یورو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
منابع ارزی طی دوره یورو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
منابع ارزی طی دوره یوان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
منابع ارزی طی دوره دلار ۴۹۹,۰۵۵ ۱۲۳,۹۵۹,۹۰۳,۱۵۴ ۴۴۴,۱۷۲ ۱۰۲,۹۷۳,۹۸۸,۶۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم ‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
طرح های عمده در دست اجراهزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریالهزینه های برآوردی ارزی طرحنوع ارزهزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریالهزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریالدرصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹تاریخ برآوردی بهره برداری از طرحتشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکتتوضیحات
نوسازي خط توليد ۳۱۰,۵۸۶ ۷,۶۵۰,۶۹۵ يوان ۵۰۰,۰۰۰ ۳۱۰,۵۰۰ ۰ ۱۴ ۴۰ ۱۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ افزایش کیفیت وظرفیت
خط رنگ زميني ۲,۵۰۰ ۰ ۰ ۱۲۰ ۰ ۹۴ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ افزایش ایمنی پرسنل
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
نام شرکتسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درصد مالکیتبهای تمام شدهسال مالی شرکت سرمایه پذیردرآمد سرمایه گذاری - میلیون ریالدرصد مالکیتبهای تمام شدهدرآمد هر سهمدرآمد نقدی هر سهمدرآمد سرمایه گذاری - میلیون ریالدرصد مالکیتبهای تمام شدهدرآمد هر سهمدرآمد نقدی هر سهمدرآمد سرمایه گذاری - میلیون ریالدرصد مالکیتبهای تمام شدهدرآمد هر سهمدرآمد نقدی هر سهمدرآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فنر سازي زرگلپايگان ۱۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۰ ۱۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
فنر سازي زر سيستان ۱۰۰ ۲۶,۵۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۳۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۲۶,۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم ‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
سایر درآمدهای عملیاتی
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي ۳۲,۹۲۳ ۰ ۰ ۰
درامد ناشي از تسعير ارز ۰ ۱۸,۸۵۸ ۰ ۰
فروش ضايعات ۸,۱۷۰ ۰ ۰ ۰
ساير ۰ ۰ ۰ ۰
ارائه خدمات ۰ ۰ ۰ ۰
فروش مواد اوليه ۰ ۰ ۰ ۰
اضافات انبار ۷,۰۳۳ ۰ ۰ ۰
جمع ۴۸,۱۲۶ ۱۸,۸۵۸ ۰ ۰
سایر هزینه‌های عملیاتی
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ماليات وعوارض ارزش افزوده طبق برگ قطعي سال۹۷ ۱۳,۴۷۱ ۰ ۰ ۰
هزينه وصول مطالبات ۳,۰۵۴ ۰ ۰ ۰
هزينه جرائم ماليات بر ارزش افزوده وبيمه ۵,۱۰۲ ۰ ۰ ۰
زيان فروش مواد اوليه ۰ ۰ ۰ ۰
بيمه طبق برگ مطالبات نامين اجتماعي سال ۹۷ ۴,۱۵۰ ۰ ۰ ۰
جرائم ديرکرد پرداخت بدهي ۷۵ ۰ ۰ ۰
جمع ۲۵,۸۵۲ ۰ ۰ ۰
منابع تامین مالی
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
محل تامیننرخ سودمانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)مانده پایان دوره (اصل و فرع)مانده پایان دوره به تفکیک سررسیدمبلغ هزینه مالی طی دورهسایر توضیحات
ریالیارزی
نوع ارزمبلغ ارزیمعادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)کوتاه مدتبلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۰,۰۷۷ ۵۷,۷۵۸ ۱۶۲,۳۱۹ ۲,۹۹۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره ۰ ۰
جمع ۰ ۰ ۲۲۰,۰۷۷ ۵۷,۷۵۸ ۱۶۲,۳۱۹ ۲,۹۹۰
انتقال به دارایی ۰
هزینه مالی دوره ۲,۹۹۰
منابع تامین مالی (برآوردی)
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
محل تامیننرخ سودمانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)مانده پایان دوره (اصل و فرع)مانده پایان دوره به تفکیک سررسیدمبلغ هزینه مالی طی دورهسایر توضیحات
ریالیارزی
نوع ارزمبلغ ارزیمعادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)کوتاه مدتبلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰
تسهیلات دریافتی از بانکها ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره ۰ ۰
جمع ۰ ۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
انتقال به دارایی ۰
هزینه مالی دوره ۶۳,۰۰۰
منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)
برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
محل تامیننرخ سودمانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)مانده پایان دوره (اصل و فرع)مانده پایان دوره به تفکیک سررسیدمبلغ هزینه مالی طی دورهسایر توضیحات
ریالیارزی
نوع ارزمبلغ ارزیمعادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)کوتاه مدتبلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره ۰ ۰
جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
انتقال به دارایی ۰
هزینه مالی دوره ۰
توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
اخذ تسهیلات از بانک جهت تامین مالی شرکت جهت خرید مواد اولیه و انجام پروژها
برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
شرکت در نظر دارد درسه ماهه اخر سال ۱۴۰۰ اخذ تسهیلات از بانکها را جهت تامین مواد اولیه و همچنین تامین سرمایه مورد نیاز جهت انجام پروژه خرید ماشین آلات را پیگیری نماید
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي ۲۰,۹۴۷ ۴۸,۸۷۷ ۰ ۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت ۱۲۳ ۰ ۰ ۰
سود تسعير ارز دارايي غير مرتبط با عمليات ۲۴,۷۰۸ ۰ ۰ ۰
سود حاصل از سرمايه گذا ري ۳۰,۱۲۵ ۰ ۰ ۰
متفرقه ساير درآمدها ۰ ۰ ۰ ۰
سپرده کوتاه مدت بانکي ۰ ۰ ۰ ۰
کارمزد بازار گردان (۱۸۲) ۰ ۰ ۰
درآمد حاصل از سود وفروش سهام ۲,۹۷۳ ۰ ۰ ۰
ساير ۳۴۷ ۰ ۰ ۰
جمع ۷۹,۰۴۱ ۴۸,۸۷۷ ۰ ۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع ۰ ۰ ۰ ۰
برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشتهسود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشتهمبلغ سود خالص سال مالی گذشتهسود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشتهپیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۷۴,۵۰۷ ۴۷ ۳۷۲,۴۰۹ ۳۷,۶۰۰ ۰
سایر برنامه های با اهمیت شرکت
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تحقق بودجه سال ۱۴۰۰ از نظر تناژ تولید و فروش .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تحقق بودجه سال ۱۴۰۱ از نظر تناژ تولید و فروش .
سایر توضیحات با اهمیت
محقق نمودن بودجه سال ۱۴۰۰ از نظر تولید و فروش تناژی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم ‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»