گزارش فعالیت ماهانهتولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
شرحاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰اصلاحاتاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰وضعيت محصول-واحد
نام محصولواحدتعداد توليدتعداد فروشنرخ فروش (ريال)مبلغ فروش (ميليون ريال)تعداد تولیدتعداد فروشمبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد توليدتعداد فروشنرخ فروش (ريال)مبلغ فروش (ميليون ريال)
فروش داخلی:
محصولات سبک تن ۲,۸۵۳ ۲,۹۰۱ ۳۳۰,۵۴۹,۸۱۰ ۹۵۸,۹۲۵ ۰ ۰ ۰ ۲,۸۵۳ ۲,۹۰۱ ۳۳۰,۵۴۹,۸۱۰ ۹۵۸,۹۲۵ ۴۸۳ ۴۷۰ ۳۳۳,۷۸۷,۲۳۴ ۱۵۶,۸۸۰ ۳,۳۳۶ ۳,۳۷۱ ۳۳۱,۰۰۱,۱۸۷ ۱,۱۱۵,۸۰۵ ۳,۰۲۸ ۳,۱۸۱ ۱۷۹,۶۰۳,۲۶۹ ۵۷۱,۳۱۸ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۵۸۸ ۴۵۱ ۴۳۳,۲۵۴,۹۸۹ ۱۹۵,۳۹۸ ۰ ۰ ۰ ۵۸۸ ۴۵۱ ۴۳۳,۲۵۴,۹۸۹ ۱۹۵,۳۹۸ ۷۴ ۶۶ ۴۷۳,۱۸۱,۸۱۸ ۳۱,۲۳۰ ۶۶۲ ۵۱۷ ۴۳۸,۳۵۲,۰۳۱ ۲۲۶,۶۲۸ ۴۷۲ ۳۷۸ ۲۶۲,۳۵۹,۷۸۸ ۹۹,۱۷۲ توليد
محصولات سنگين تن ۱,۵۲۷ ۱,۱۹۱ ۴۳۵,۴۸۵,۳۰۶ ۵۱۸,۶۶۳ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۲۷ ۱,۱۹۱ ۴۳۵,۴۸۵,۳۰۶ ۵۱۸,۶۶۳ ۲۹۰ ۲۳۷ ۴۹۸,۳۸۳,۹۶۶ ۱۱۸,۱۱۷ ۱,۸۱۷ ۱,۴۲۸ ۴۴۵,۹۲۴,۳۷۰ ۶۳۶,۷۸۰ ۱,۳۱۱ ۱,۵۳۲ ۲۶۶,۷۹۱,۷۷۵ ۴۰۸,۷۲۵ توليد
جمع فروش داخلی ۰ ۴,۵۴۳ ۱,۶۷۲,۹۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۵۴۳ ۱,۶۷۲,۹۸۶ ۰ ۷۷۳ ۳۰۶,۲۲۷ ۰ ۵,۳۱۶ ۱,۹۷۹,۲۱۳ ۰ ۵,۰۹۱ ۱,۰۷۹,۲۱۵
فروش صادراتی:
محصولات سبک تن ۰ ۶۳ ۲۴۶,۷۱۴,۲۸۶ ۱۵,۵۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۳ ۲۴۶,۷۱۴,۲۸۶ ۱۵,۵۴۳ ۶ ۳۸۴,۶۶۶,۶۶۷ ۲,۳۰۸ ۰ ۶۹ ۲۵۸,۷۱۰,۱۴۵ ۱۷,۸۵۱ ۰ ۳۴ ۲۵۱,۴۴۱,۱۷۶ ۸,۵۴۹ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۰ ۷۴ ۳۰۰,۴۰۵,۴۰۵ ۲۲,۲۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۴ ۳۰۰,۴۰۵,۴۰۵ ۲۲,۲۳۰ ۳۳ ۴۱۵,۴۵۴,۵۴۵ ۱۳,۷۱۰ ۰ ۱۰۷ ۳۳۵,۸۸۷,۸۵۰ ۳۵,۹۴۰ ۰ ۱۴۰ ۲۲۷,۸۵۰,۰۰۰ ۳۱,۸۹۹ توليد
محصولات سنگين تن ۰ ۱۸۶ ۲۴۵,۵۴۳,۰۱۱ ۴۵,۶۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۶ ۲۴۵,۵۴۳,۰۱۱ ۴۵,۶۷۱ ۷ ۵۰۱,۴۲۸,۵۷۱ ۳,۵۱۰ ۰ ۱۹۳ ۲۵۴,۸۲۳,۸۳۴ ۴۹,۱۸۱ ۰ ۱۱۴ ۲۳۳,۶۸۴,۲۱۱ ۲۶,۶۴۰ توليد
جمع فروش صادراتی ۰ ۳۲۳ ۸۳,۴۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲۳ ۸۳,۴۴۴ ۰ ۴۶ ۱۹,۵۲۸ ۰ ۳۶۹ ۱۰۲,۹۷۲ ۰ ۲۸۸ ۶۷,۰۸۸
درآمد ارائه خدمات:
زيان فروش مواد اوليه ميليون ريال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ توليد
جمع درآمد ارائه خدمات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
برگشت از فروش:
جمع برگشت از فروش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخفيفات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۱,۷۵۶,۴۳۰ ۰ ۱,۷۵۶,۴۳۰ ۳۲۵,۷۵۵ ۲,۰۸۲,۱۸۵ ۱,۱۴۶,۳۰۳
کادر توضیحات در مورد اصلاحات
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰