صورت سود و زیان تلفیقیصورت سود و زیان تلفیقی
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی ۲,۰۴۷,۳۴۳ ۹۸۰,۵۰۳ ۲,۷۱۸,۷۲۳ ۱۰۹
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی (۱,۴۴۳,۷۲۱) (۷۲۵,۳۱۲) (۱,۹۹۹,۹۹۹) (۹۹)
سود (زيان) ناخالص ۶۰۳,۶۲۲ ۲۵۵,۱۹۱ ۷۱۸,۷۲۴ ۱۳۷
هزينه‌هاى فروش، ادارى و عمومى (۱۴۶,۱۲۵) (۸۲,۰۰۵) (۲۱۰,۴۹۵) (۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی) ۰ ۰ (۷,۱۹۲)
ساير درآمدها ۲۹,۳۲۷ ۳۵,۲۴۱ ۶۲,۸۵۲ (۱۷)
سایر هزینه‌ها (۸,۱۵۳) (۱۹,۹۶۴) (۲۹,۳۳۰) ۵۹
سود (زيان) عملياتي ۴۷۸,۶۷۱ ۱۸۸,۴۶۳ ۵۳۴,۵۵۹ ۱۵۴
هزينه‏‌هاى مالى (۶,۴۰۹) (۸,۸۹۳) (۱۴,۰۱۵) ۲۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها ۰ ۳۸,۸۵۵ ۴۹,۴۵۹ --
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه ۱۸,۴۳۳ ۰ ۰
سود (زيان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته ۴۹۰,۶۹۵ ۲۱۸,۴۲۵ ۵۷۰,۰۰۳ --
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته ۰ ۰ ۰
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات ۴۹۰,۶۹۵ ۲۱۸,۴۲۵ ۵۷۰,۰۰۳ ۱۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری (۱۳۸,۲۲۷) (۴۳,۲۹۵) (۷۷,۰۳۶) (۲۱۹)
سال‌های قبل ۰ (۱۳,۶۵۹) ۰ --
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم ۳۵۲,۴۶۸ ۱۶۱,۴۷۱ ۴۹۲,۹۶۷ ۱۱۸
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده ۰ ۰ ۰
سود (زيان) خالص ۳۵۲,۴۶۸ ۱۶۱,۴۷۱ ۴۹۲,۹۶۷ ۱۱۸
قابل انتساب به:
مالکان شرکت اصلی ۳۵۲,۴۶۸ ۱۶۱,۴۷۱ ۴۹۲,۹۶۷ ۱۱۸
منافع فاقد حق کنترل ۰ ۰ ۰
سود (زيان) پايه هر سهم
عملیاتی (ریال) ۴۲۹ ۱۸۷ ۵۸۲ ۱۲۹
غیرعملیاتی (ریال) ۱۳ ۱۴ ۳۴ (۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم ۴۴۲ ۲۰۱ ۶۱۶ ۱۲۰
ناشی از عملیات متوقف شده ۰ ۰ ۰
سود (زيان) پايه هر سهم ۴۴۲ ۲۰۱ ۶۱۶ ۱۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال ۴۴۱ ۲۰۲ ۶۱۶ ۱۱۸
سرمایه ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


صورت سود و زیان جامع تلفیقیصورت سود و زیان جامع تلفیقی
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده
سود (زيان) خالص ۳۵۲,۴۶۸ ۱۶۱,۴۷۱ ۴۹۲,۹۶۷ ۱۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود ۰ ۰ ۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۰ ۰ ۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع ۰ ۰ ۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع سال ۳۵۲,۴۶۸ ۱۶۱,۴۷۱ ۴۹۲,۹۶۷ ۱۱۸
قابل انتساب به:
مالکان شرکت اصلی ۳۵۲,۴۶۸ ۱۶۱,۴۷۱ ۴۹۲,۹۶۷ ۱۱۸
منافع فاقد حق کنترل ۰ ۰ ۰


صورت وضعیت مالی تلفیقیصورت وضعیت مالی تلفیقی
شرحبه تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱درصد تغییر
حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود ۴۸۰,۸۴۲ ۴۶۷,۲۸۷ ۴۳۲,۷۶۷ ۳
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ ۰
سرقفلی ۰ ۰ ۰
دارایی‌های نامشهود ۳,۹۹۵ ۴,۰۲۱ ۳,۹۵۰ (۱)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته ۰ ۰ ۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۴۰۱ ۴۰۱ ۴۰۱ ۰
دریافتنی‌های بلندمدت ۶,۲۵۱ ۴,۷۵۰ ۱,۳۳۲ ۳۲
سایر دارایی‌ها ۴۰۰ ۱,۴۰۰ ۱,۴۰۵ (۷۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری ۴۹۱,۸۸۹ ۴۷۷,۸۵۹ ۴۳۹,۸۵۵ ۳
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها ۴۳,۷۴۱ ۸۷,۷۳۵ ۱۳,۴۰۱ (۵۰)
موجودی مواد و کالا ۱,۴۳۶,۸۴۲ ۱,۲۶۸,۳۷۲ ۵۶۵,۵۷۰ ۱۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها ۷۳۵,۱۷۷ ۵۰۰,۰۶۲ ۳۳۷,۳۷۵ ۴۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۱,۴۲۰ ۱,۴۲۰ ۱,۴۲۰ ۰
موجودی نقد ۳۰۹,۰۹۷ ۴۴۵,۲۸۳ ۲۸۰,۹۳۸ (۳۱)
۲,۵۲۶,۲۷۷ ۲,۳۰۲,۸۷۲ ۱,۱۹۸,۷۰۴ ۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۷۶۰ ۷۶۰ ۷۶۰ ۰
جمع دارایی‌های جاری ۲,۵۲۷,۰۳۷ ۲,۳۰۳,۶۳۲ ۱,۱۹۹,۴۶۴ ۱۰
جمع دارایی‌ها ۳,۰۱۸,۹۲۶ ۲,۷۸۱,۴۹۱ ۱,۶۳۹,۳۱۹ ۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمايه ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ ۰
صرف سهام خزانه ۱۶,۵۸۴ ۱۶,۵۸۴ ۰ ۰
اندوخته قانونی ۴۸,۱۷۱ ۳۳,۲۹۶ ۷,۹۹۲ ۴۵
ساير اندوخته‌ها ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها ۲۳,۵۸۴ ۲۳,۵۸۴ ۲۳,۵۸۴ ۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۰ ۰ ۰
سود (زيان) انباشته ۷۶۱,۹۶۳ ۴۶۱,۹۷۰ (۵,۶۹۳) ۶۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) (۵۴,۲۵۸) (۵۴,۲۵۸) ۰ ۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی ۱,۵۹۶,۳۲۱ ۱,۲۸۱,۴۵۳ ۸۲۶,۱۶۰ ۲۵
منافع فاقد کنترل ۰ ۰ ۰
جمع حقوق مالکانه ۱,۵۹۶,۳۲۱ ۱,۲۸۱,۴۵۳ ۸۲۶,۱۶۰ ۲۵
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت ۱۲,۲۴۱ ۱۵,۴۹۳ ۱۰,۳۹۰ (۲۱)
تسهیلات مالی بلندمدت ۷,۱۹۷ ۸,۲۴۸ ۱۵,۸۷۸ (۱۳)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۲۷,۳۰۷ ۲۰۳,۴۵۴ ۱۱۳,۴۷۷ ۱۲
جمع بدهی‌های غیرجاری ۲۴۶,۷۴۵ ۲۲۷,۱۹۵ ۱۳۹,۷۴۵ ۹
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها ۶۷۱,۴۵۳ ۸۷۸,۸۰۴ ۵۰۹,۶۰۷ (۲۴)
مالیات پرداختنی ۱۷۹,۹۸۴ ۹۵,۲۱۸ ۳۹,۸۸۴ ۸۹
سود سهام پرداختنی ۳۸,۲۴۳ ۶۴۵ ۶۴۶ ۵,۸۲۹
تسهیلات مالی ۸۲,۵۷۴ ۸۵,۱۲۰ ۲۸,۷۹۱ (۳)
ذخایر ۰ ۰ ۰
پیش‌دریافت‌ها ۲۰۳,۶۰۶ ۲۱۳,۰۵۶ ۹۴,۴۸۶ (۴)
۱,۱۷۵,۸۶۰ ۱,۲۷۲,۸۴۳ ۶۷۳,۴۱۴ (۸)
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش ۰ ۰ ۰
جمع بدهی‌های جاری ۱,۱۷۵,۸۶۰ ۱,۲۷۲,۸۴۳ ۶۷۳,۴۱۴ (۸)
جمع بدهی‌ها ۱,۴۲۲,۶۰۵ ۱,۵۰۰,۰۳۸ ۸۱۳,۱۵۹ (۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها ۳,۰۱۸,۹۲۶ ۲,۷۸۱,۴۹۱ ۱,۶۳۹,۳۱۹ ۹


صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقیصورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
شرحسرمایهافزایش سرمایه در جریانصرف سهامصرف سهام خزانهاندوخته قانونیسایر اندوخته‌هامازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاتفاوت تسعیر ارز عملیات خارجیسود (زيان) انباشتهسهام خزانهقابل انتساب به مالکان شرکت اصلیمنافع فاقد حق کنترلجمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۰ ۷,۹۹۲ ۲۸۰ ۲۳,۵۸۴ ۰ (۵,۶۹۳) ۰ ۸۲۶,۱۶۰ ۰ ۸۲۶,۱۶۰
اصلاح اشتباهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییر در رویه‌های حسابداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۰ ۷,۹۹۲ ۲۸۰ ۲۳,۵۸۴ ۰ (۵,۶۹۳) ۰ ۸۲۶,۱۶۰ ۰ ۸۲۶,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۴۹۲,۹۶۷ ۴۹۲,۹۶۷ ۰ ۴۹۲,۹۶۷
اصلاح اشتباهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییر در رویه‌های حسابداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۲,۹۶۷ ۰ ۴۹۲,۹۶۷ ۰ ۴۹۲,۹۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۲,۹۶۷ ۰ ۴۹۲,۹۶۷ ۰ ۴۹۲,۹۶۷
سود سهام مصوب ۰ ۰ ۰ ۰
افزایش سرمایه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
خرید سهام خزانه (۵۴,۲۵۸) (۵۴,۲۵۸) ۰ (۵۴,۲۵۸)
فروش سهام خزانه ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه ۱۶,۵۸۴ ۱۶,۵۸۴ ۰ ۱۶,۵۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخصیص به اندوخته قانونی ۲۵,۳۰۴ (۲۵,۳۰۴) ۰ ۰ ۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۱۶,۵۸۴ ۳۳,۲۹۶ ۲۸۰ ۲۳,۵۸۴ ۰ ۴۶۱,۹۷۰ (۵۴,۲۵۸) ۱,۲۸۱,۴۵۳ ۰ ۱,۲۸۱,۴۵۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۳۵۲,۴۶۸ ۳۵۲,۴۶۸ ۰ ۳۵۲,۴۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵۲,۴۶۸ ۰ ۳۵۲,۴۶۸ ۰ ۳۵۲,۴۶۸
سود سهام مصوب (۳۷,۶۰۰) (۳۷,۶۰۰) ۰ (۳۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
خرید سهام خزانه ۰ ۰ ۰ ۰
فروش سهام خزانه ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه ۰ ۰ ۰ ۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخصیص به اندوخته قانونی ۱۴,۸۷۵ (۱۴,۸۷۵) ۰ ۰ ۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۱۶,۵۸۴ ۴۸,۱۷۱ ۲۸۰ ۲۳,۵۸۴ ۰ ۷۶۱,۹۶۳ (۵۴,۲۵۸) ۱,۵۹۶,۳۲۱ ۰ ۱,۵۹۶,۳۲۱


صورت جریان های نقدی تلفیقیصورت جریان های نقدی تلفیقی
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات (۷۵,۳۲۸) ۷۶,۱۳۴ ۱۵۴,۰۳۰ --
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد (۵۳,۴۶۱) (۲,۸۷۰) (۲۱,۷۰۲) (۱,۷۶۳)
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی (۱۲۸,۷۸۹) ۷۳,۲۶۴ ۱۳۲,۳۲۸ --
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود ۰ ۰ ۱۲۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود (۲۱,۵۱۱) (۹,۳۴۲) (۴۹,۰۶۸) (۱۳۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۹,۲۱۸ ۹,۱۰۷ ۲۱,۵۶۴ ۱
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها ۰ ۰ ۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری (۱۲,۲۹۳) (۲۳۵) (۲۷,۳۷۵) (۵,۱۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی (۱۴۱,۰۸۲) ۷۳,۰۲۹ ۱۰۴,۹۵۳ --
جریان­‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلی ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهيلات ۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۸۸,۷۰۱ ۲۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهيلات (۳۳,۵۹۷) (۱۹,۳۵۴) (۴۰,۱۲۹) (۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهيلات (۶,۴۰۹) (۹,۱۶۲) (۱۳,۸۸۷) ۳۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی (۲) ۰ (۱) --
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل ۰ ۰ ۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی (۱۰,۰۰۸) (۱۸,۵۱۶) ۳۴,۶۸۴ ۴۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد (۱۵۱,۰۹۰) ۵۴,۵۱۳ ۱۳۹,۶۳۷ --
مانده موجودی نقد در ابتدای سال ۴۴۵,۲۸۳ ۲۸۰,۹۳۸ ۲۸۰,۹۳۸ ۵۸
تاثير تغييرات نرخ ارز ۱۴,۹۰۴ ۳۱,۳۵۱ ۲۴,۷۰۸ (۵۲)
مانده موجودی نقد در پايان سال ۳۰۹,۰۹۷ ۳۶۶,۸۰۲ ۴۴۵,۲۸۳ (۱۶)
معاملات غیرنقدی ۰ ۰ ۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


صورت سود و زیانصورت سود و زیان
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی ۱,۲۲۶,۲۵۵ ۵۹۵,۲۶۶ ۱,۷۰۳,۵۳۹ ۱۰۶
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی (۸۶۷,۶۷۴) (۴۱۴,۰۶۴) (۱,۲۱۴,۱۶۸) (۱۱۰)
سود (زيان) ناخالص ۳۵۸,۵۸۱ ۱۸۱,۲۰۲ ۴۸۹,۳۷۱ ۹۸
هزينه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى (۱۱۲,۸۷۱) (۶۰,۹۴۵) (۱۵۶,۹۹۹) (۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی) ۰ ۰ (۷,۱۹۲)
ساير درآمدها ۱۷,۹۲۶ ۲۹,۸۵۷ ۴۸,۱۲۶ (۴۰)
سایر هزینه‌ها (۱۰,۴۹۴) (۱۷,۷۷۱) (۲۵,۸۵۲) ۴۱
سود (زيان) عملياتي ۲۵۳,۱۴۲ ۱۳۲,۳۴۳ ۳۴۷,۴۵۴ ۹۱
هزينه‏‌هاى مالى ۰ (۵,۴۱۲) (۶,۱۵۲) --
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها ۳۱,۳۷۶ ۳۸,۴۷۶ ۷۹,۰۴۱ (۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه ۰ ۰ ۰
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات ۲۸۴,۵۱۸ ۱۶۵,۴۰۷ ۴۲۰,۳۴۳ ۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری (۵۰,۷۸۴) (۳۴,۴۵۶) (۴۷,۹۳۴) (۴۷)
سال‌های قبل (۳۴,۳۷۳) ۰ ۰ --
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم ۱۹۹,۳۶۱ ۱۳۰,۹۵۱ ۳۷۲,۴۰۹ ۵۲
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده ۰ ۰ ۰
سود (زيان) خالص ۱۹۹,۳۶۱ ۱۳۰,۹۵۱ ۳۷۲,۴۰۹ ۵۲
سود (زيان) پايه هر سهم
عملیاتی (ریال) ۲۱۴ ۱۳۴ ۳۸۶ ۶۰
غیرعملیاتی (ریال) ۳۶ ۱۸ ۸۰ ۱۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم ۲۵۰ ۱۵۲ ۴۶۶ ۶۴
ناشی از عملیات متوقف شده ۰ ۰ ۰
سود (زيان) پايه هر سهم ۲۵۰ ۱۵۲ ۴۶۶ ۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال ۲۴۹ ۱۶۴ ۴۶۶ ۵۲
سرمایه ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


صورت سود و زیان جامعصورت سود و زیان جامع
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده
سود (زيان) خالص ۱۹۹,۳۶۱ ۱۳۰,۹۵۱ ۳۷۲,۴۰۹ ۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:
مازاد تجدید ارزيابی دارايی‌های ثابت مشهود ۰ ۰ ۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۰ ۰ ۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع ۰ ۰ ۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع سال ۱۹۹,۳۶۱ ۱۳۰,۹۵۱ ۳۷۲,۴۰۹ ۵۲


صورت وضعیت مالیصورت وضعیت مالی
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱درصد تغییر
حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده
دارایی‌ها
دارايی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود ۳۷۶,۷۲۸ ۳۶۷,۱۳۰ ۳۵۱,۱۷۸ ۳
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ ۰
دارایی‌های نامشهود ۲,۱۷۰ ۲,۱۷۰ ۲,۱۷۰ ۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱۴۹,۳۰۵ ۱۴۹,۳۰۵ ۱۴۹,۳۰۵ ۰
دریافتنی‌های بلندمدت ۶,۲۵۱ ۱,۵۵۰ ۱,۳۳۲ ۳۰۳
سایر دارایی‌ها ۴۰۰ ۱,۴۰۰ ۱,۴۰۵ (۷۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری ۵۳۴,۸۵۴ ۵۲۱,۵۵۵ ۵۰۵,۳۹۰ ۳
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها ۲۴,۹۵۴ ۵۶,۰۱۱ ۱۰,۹۸۳ (۵۵)
موجودی مواد و کالا ۹۶۶,۰۲۹ ۷۳۲,۵۵۴ ۳۵۷,۶۰۷ ۳۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها ۵۸۲,۱۳۵ ۴۱۳,۹۴۰ ۳۰۶,۹۹۰ ۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۱,۴۲۰ ۱,۴۲۰ ۱,۴۲۰ ۰
موجودی نقد ۱۷۴,۳۵۰ ۳۶۷,۶۱۵ ۲۶۳,۱۶۴ (۵۳)
۱,۷۴۸,۸۸۸ ۱,۵۷۱,۵۴۰ ۹۴۰,۱۶۴ ۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۷۶۰ ۷۶۰ ۷۶۰ ۰
جمع دارایی‌های جاری ۱,۷۴۹,۶۴۸ ۱,۵۷۲,۳۰۰ ۹۴۰,۹۲۴ ۱۱
جمع دارایی‌ها ۲,۲۸۴,۵۰۲ ۲,۰۹۳,۸۵۵ ۱,۴۴۶,۳۱۴ ۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمايه ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷ ۷۹۹,۹۹۷ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ ۰
صرف سهام خزانه ۱۶,۵۸۴ ۱۶,۵۸۴ ۰ ۰
اندوخته قانونی ۳۴,۷۸۲ ۲۴,۸۱۴ ۶,۴۹۴ ۴۰
ساير اندوخته‌ها ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۰
مازاد تجدیدارزيابی دارایی‌ها ۰ ۰ ۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۰ ۰ ۰
سود (زيان) انباشته ۵۲۶,۳۰۰ ۳۷۴,۵۰۷ ۲۰,۴۱۸ ۴۱
سهام خزانه (۵۴,۲۵۸) (۵۴,۲۵۸) ۰ ۰
جمع حقوق مالکانه ۱,۳۲۳,۶۸۵ ۱,۱۶۱,۹۲۴ ۸۲۷,۱۸۹ ۱۴
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت ۱۲,۲۴۱ ۱۵,۴۹۳ ۱۰,۳۹۰ (۲۱)
تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ ۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۸۱,۰۵۰ ۱۷۳,۹۴۴ ۹۳,۱۸۰ ۴
جمع بدهی‌های غیرجاری ۱۹۳,۲۹۱ ۱۸۹,۴۳۷ ۱۰۳,۵۷۰ ۲
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها ۴۶۵,۹۲۷ ۵۳۸,۲۷۲ ۳۹۷,۱۹۷ (۱۳)
مالیات پرداختنی ۱۱۷,۶۹۲ ۶۲,۹۵۰ ۲۴,۷۸۰ ۸۷
سود سهام پرداختنی ۳۸,۲۴۳ ۶۴۵ ۶۴۶ ۵,۸۲۹
تسهیلات مالی ۰ ۰ ۶,۰۵۶
ذخایر ۰ ۰ ۰
پیش‌دریافت‌ها ۱۴۵,۶۶۴ ۱۴۰,۶۲۷ ۸۶,۸۷۶ ۴
۷۶۷,۵۲۶ ۷۴۲,۴۹۴ ۵۱۵,۵۵۵ ۳
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش ۰ ۰ ۰
جمع بدهی‌های جاری ۷۶۷,۵۲۶ ۷۴۲,۴۹۴ ۵۱۵,۵۵۵ ۳
جمع بدهی‌ها ۹۶۰,۸۱۷ ۹۳۱,۹۳۱ ۶۱۹,۱۲۵ ۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها ۲,۲۸۴,۵۰۲ ۲,۰۹۳,۸۵۵ ۱,۴۴۶,۳۱۴ ۹


صورت تغییرات در حقوق مالکانهصورت تغییرات در حقوق مالکانه
شرحسرمایهافزایش سرمایه در جریانصرف سهامصرف سهام خزانهاندوخته قانونیسایر اندوخته‌هامازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاتفاوت تسعیر ارز عملیات خارجیسود (زيان) انباشتهسهام خزانهجمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۰ ۶,۴۹۴ ۲۸۰ ۰ ۰ ۲۰,۴۱۸ ۰ ۸۲۷,۱۸۹
اصلاح اشتباهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییر در رویه‌های حسابداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۰ ۶,۴۹۴ ۲۸۰ ۰ ۰ ۲۰,۴۱۸ ۰ ۸۲۷,۱۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۳۷۲,۴۰۹ ۳۷۲,۴۰۹
اصلاح اشتباهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییر در رویه‌های حسابداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷۲,۴۰۹ ۰ ۳۷۲,۴۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷۲,۴۰۹ ۰ ۳۷۲,۴۰۹
سود سهام مصوب ۰ ۰
افزایش سرمایه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰ ۰
خرید سهام خزانه (۵۴,۲۵۸) (۵۴,۲۵۸)
فروش سهام خزانه ۰ ۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه ۱۶,۵۸۴ ۱۶,۵۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخصیص به اندوخته قانونی ۱۸,۳۲۰ (۱۸,۳۲۰) ۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ ۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۱۶,۵۸۴ ۲۴,۸۱۴ ۲۸۰ ۰ ۰ ۳۷۴,۵۰۷ (۵۴,۲۵۸) ۱,۱۶۱,۹۲۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۹۹,۳۶۱ ۱۹۹,۳۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات ۰ ۰ ۰
سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۹,۳۶۱ ۰ ۱۹۹,۳۶۱
سود سهام مصوب (۳۷,۶۰۰) (۳۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
افزایش سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰ ۰
خرید سهام خزانه ۰ ۰
فروش سهام خزانه ۰ ۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه ۰ ۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخصیص به اندوخته قانونی ۹,۹۶۸ (۹,۹۶۸) ۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ ۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۷۹۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۱۶,۵۸۴ ۳۴,۷۸۲ ۲۸۰ ۰ ۰ ۵۲۶,۳۰۰ (۵۴,۲۵۸) ۱,۳۲۳,۶۸۵


صورت جریان های نقدیصورت جریان های نقدی
شرحدوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد تغییر
حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده
جریان­‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات (۲۴۴,۲۰۰) ۷۴,۶۷۶ ۱۰۴,۲۱۲ --
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد (۳۰,۴۱۵) (۲,۳۲۷) (۹,۷۶۴) (۱,۲۰۷)
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی (۲۷۴,۶۱۵) ۷۲,۳۴۹ ۹۴,۴۴۸ --
جریان‌­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود ۰ ۰ ۱۲۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود (۱۴,۳۷۹) (۳,۵۵۳) (۲۳,۵۷۱) (۳۰۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمايه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۰ ۰ ۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ (۲۵,۰۰۰) (۴۵) --
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران ۷۶,۰۰۰ ۰ ۴۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها ۴,۸۲۷ ۸,۶۸۱ ۲۰,۹۴۷ (۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌های سرمایه‌گذاری ۶۶,۴۴۸ (۱۹,۸۷۲) (۲,۴۹۶) --
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی (۲۰۸,۱۶۷) ۵۲,۴۷۷ ۹۱,۹۵۲ --
جریان­‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزايش سرمايه ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهيلات ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهيلات ۰ (۴,۳۷۳) (۶,۰۵۶) --
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهيلات ۰ (۶,۰۹۶) (۶,۱۵۲) --
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت ۰ ۰ ۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای ۰ ۰ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام (۲) ۰ (۱) --
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالی (۲) (۱۰,۴۶۹) (۱۲,۲۰۹) ۱۰۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد (۲۰۸,۱۶۹) ۴۲,۰۰۸ ۷۹,۷۴۳ --
مانده موجودی نقد در ابتدای سال ۳۶۷,۶۱۵ ۲۶۳,۱۶۴ ۲۶۳,۱۶۴ ۴۰
تاثير تغييرات نرخ ارز ۱۴,۹۰۴ ۳۱,۳۵۱ ۲۴,۷۰۸ (۵۲)
مانده موجودی نقد در پايان سال ۱۷۴,۳۵۰ ۳۳۶,۵۲۳ ۳۶۷,۶۱۵ (۴۸)
معاملات غیرنقدی ۰ ۰ ۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
نوع کالاواحدظرفیت عملیمبانی و مرجع قیمت گذاریدوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد فروشمبلغ فروشتعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروشمبلغ فروشمبلغ بهای تمام شدهسود ناخالصتعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروشمبلغ فروشمبلغ بهای تمام شدهسود ناخالصتعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروشمبلغ فروش
فروش داخلي:
محصولات سبک تن ۰ هیئت مدیره ۱,۹۵۷ ۳۲۲,۷۳۷ ۴,۱۲۲ ۴,۲۵۷ ۲۰۰,۹۰۸,۶۲۱ ۸۵۵,۲۶۸ (۷۱۴,۳۰۸) ۱۴۰,۹۶۰ ۲,۰۱۰ ۲,۰۲۴ ۳۲۲,۵۳۹,۰۳۲ ۶۵۲,۸۱۹ (۴۹۸,۳۴۸) ۱۵۴,۴۷۱ ۲,۳۳۵ ۲,۰۰۲ ۲۶۲,۵۶۰,۴۴۰ ۵۲۵,۶۴۶
محصولات نيمه سنگين تن ۰ هیئت مدیره ۲۳۰ ۵۳,۰۸۳ ۶۶۶ ۵۱۲ ۲۷۲,۷۱۸,۷۵۰ ۱۳۹,۶۳۲ (۸۴,۶۶۰) ۵۴,۹۷۲ ۳۸۴ ۲۹۴ ۴۲۸,۱۰۸,۸۴۴ ۱۲۵,۸۶۴ (۷۲,۳۸۸) ۵۳,۴۷۶ ۷۷۱ ۶۸۷ ۶۹۷,۸۰۷,۸۶۰ ۴۷۹,۳۹۴
محصولات سنگين تن ۰ هیئت مدیره ۹۰۷ ۱۹۵,۷۴۸ ۱,۸۲۸ ۲,۰۱۱ ۲۹۰,۵۲۷,۱۰۱ ۵۸۴,۲۵۰ (۳۳۲,۵۲۳) ۲۵۱,۷۲۷ ۱,۰۶۹ ۹۱۹ ۴۱۰,۳۱۲,۲۹۶ ۳۷۷,۰۷۷ (۲۲۶,۲۷۴) ۱۵۰,۸۰۳ ۱,۰۸۱ ۱,۰۲۶ ۴۱۰,۳۱۱,۸۹۱ ۴۲۰,۹۸۰
جمع فروش داخلی ۳,۰۹۴ ۵۷۱,۵۶۸ ۶,۶۱۶ ۶,۷۸۰ ۱,۵۷۹,۱۵۰ (۱,۱۳۱,۴۹۱) ۴۴۷,۶۵۹ ۳,۴۶۳ ۳,۲۳۷ ۱,۱۵۵,۷۶۰ (۷۹۷,۰۱۰) ۳۵۸,۷۵۰ ۴,۱۸۷ ۳,۷۱۵ ۱,۴۲۶,۰۲۰
فروش صادراتی:
محصولات سبک تن ۰ هیئت مدیره ۲۰ ۴,۵۰۲ ۰ ۶۲ ۲۴۸,۸۲۲,۵۸۱ ۱۵,۴۲۷ (۱۰,۲۵۲) ۵,۱۷۵ ۰ ۵۳ ۲۲۸,۸۴۹,۰۵۷ ۱۲,۱۲۹ (۱۳,۰۴۹) (۹۲۰) ۰ ۹۷ ۱۶۳,۳۰۹,۲۷۸ ۱۵,۸۴۱
محصولات نيمه سنگين تن ۰ هیئت مدیره ۵۱ ۱۰,۰۸۹ ۰ ۲۳۵ ۲۳۲,۱۸۷,۲۳۴ ۵۴,۵۶۴ (۳۸,۸۵۸) ۱۵,۷۰۶ ۰ ۴۸ ۲۶۴,۴۷۹,۱۶۷ ۱۲,۶۹۵ (۱۱,۸۱۸) ۸۷۷ ۰ ۳۶ ۲۶۴,۴۷۲,۲۲۲ ۹,۵۲۱
محصولات سنگين تن ۰ هیئت مدیره ۴۴ ۹,۱۰۷ ۰ ۲۰۳ ۲۶۷,۹۷۰,۴۴۳ ۵۴,۳۹۸ (۳۳,۵۶۷) ۲۰,۸۳۱ ۰ ۱۸۶ ۲۴۵,۵۴۳,۰۱۱ ۴۵,۶۷۱ (۴۵,۷۹۷) (۱۲۶) ۰ ۸۰ ۲۴۵,۵۳۷,۵۰۰ ۱۹,۶۴۳
جمع فروش صادراتی ۱۱۵ ۲۳,۶۹۸ ۰ ۵۰۰ ۱۲۴,۳۸۹ (۸۲,۶۷۷) ۴۱,۷۱۲ ۰ ۲۸۷ ۷۰,۴۹۵ (۷۰,۶۶۴) (۱۶۹) ۰ ۲۱۳ ۴۵,۰۰۵
درآمد ارائه خدمات:
زيان فروش مواد اوليه ميليون ريال ۰ هیئت مدیره ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع درآمد ارائه خدمات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۳,۲۰۹ ۵۹۵,۲۶۶ ۶,۶۱۶ ۷,۲۸۰ ۱,۷۰۳,۵۳۹ (۱,۲۱۴,۱۶۸) ۴۸۹,۳۷۱ ۳,۴۶۳ ۳,۵۲۴ ۱,۲۲۶,۲۵۵ (۸۶۷,۶۷۴) ۳۵۸,۵۸۱ ۴,۱۸۷ ۳,۹۲۸ ۱,۴۷۱,۰۲۵
روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش ۳۴۰,۸۰۹ ۳۸۲,۴۴۹ ۶۱۴,۶۷۴ ۹۴۷,۴۰۹ ۱,۷۰۳,۵۳۹ ۱,۲۲۶,۲۵۵ ۱,۴۷۱,۰۲۵
مبلغ بهای تمام شده (۲۸۹,۰۸۳) (۳۱۸,۲۸۵) (۴۲۲,۸۲۷) (۷۴۲,۶۸۳) (۱,۲۱۴,۱۶۸) (۸۶۷,۶۷۴) (۱,۳۶۷,۹۶۵)
اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
تحقق تناژ تولید و فروش در سال ۱۴۰۰ مطابق بوجه تعیین شده می باشد .
برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات
نرخ فروش محصولات برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۰، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای شش دوم سال پیش بینی و اعمال خواهد گردید
بهای تمام شده
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی ۷۷۲,۸۶۴ ۶۸۴,۲۸۰ ۱,۰۱۵,۳۰۹
دستمزدمستقيم توليد ۲۰۵,۳۴۸ ۱۱۳,۰۸۷ ۲۰۶,۷۳۳
سربارتوليد ۲۱۳,۵۳۷ ۱۴۱,۲۳۶ ۱۳۰,۳۵۹
جمع ۱,۱۹۱,۷۴۹ ۹۳۸,۶۰۳ ۱,۳۵۲,۴۰۱
هزينه جذب نشده درتوليد ۰ ۰ ۰
جمع هزينه هاي توليد ۱,۱۹۱,۷۴۹ ۹۳۸,۶۰۳ ۱,۳۵۲,۴۰۱
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت ۰ (۲۸,۱۳۲) ۱۵,۵۶۴
ضايعات غيرعادي ۰ ۰ ۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده ۱,۱۹۱,۷۴۹ ۹۱۰,۴۷۱ ۱,۳۶۷,۹۶۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره ۱۴۲,۷۳۶ ۱۲۰,۳۱۷ ۱۲۱,۵۸۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره (۱۲۰,۳۱۷) (۱۶۳,۱۱۴) (۱۲۱,۵۸۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ۱,۲۱۴,۱۶۸ ۸۶۷,۶۷۴ ۱,۳۶۷,۹۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده ۰ ۰ ۰
جمع بهای تمام شده ۱,۲۱۴,۱۶۸ ۸۶۷,۶۷۴ ۱,۳۶۷,۹۶۵
برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده
برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ افزایش حداقل ۱۵% نرخ دستمزد و ۱۰% هزینه های سربار و همچنین افزایش ۱۰% نرخ مواد اولیه وضعیت کارکنان
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم ‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
گردش مقداری - ریالی موجودی کالا
شرح محصولواحددوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
موجودي اول دورهتولیدتعدیلاتفروشموجودی پایان دوره
مقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریال
انواع فنر هاي تخت و پارابوليک تن ۹۷۸ ۱۲۳,۰۲۳,۵۱۷ ۱۲۰,۳۱۷ ۳,۴۶۳ ۲۶۲,۹۱۳,۹۴۷ ۹۱۰,۴۷۱ ۰ ۰ ۳,۵۲۵ ۲۴۶,۱۴۸,۶۵۲ ۸۶۷,۶۷۴ ۹۱۶ ۱۷۸,۰۷۲,۰۵۲ ۱۶۳,۱۱۴
جمع كـل ۱۲۰,۳۱۷ ۹۱۰,۴۷۱ ۰ ۸۶۷,۶۷۴ ۱۶۳,۱۱۴
گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)
شرح محصولواحدبرآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
موجودي اول دورهتولیدتعدیلاتفروشموجودی پایان دوره
مقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریالمقدارنرخ - ریالبهای تمام شده - میلیون ریال
انواع فنر هاي تخت و پارابوليک تن ۹۱۶ ۱۷۸,۰۷۲,۰۵۲ ۱۶۳,۱۱۴ ۴,۱۸۷ ۳۲۳,۰۱۷,۹۱۳ ۱,۳۵۲,۴۷۶ ۰ ۰ ۰ ۳,۹۲۷ ۳۴۸,۳۴۸,۶۱۲ ۱,۳۶۷,۹۶۵ ۱,۱۷۶ ۱۲۵,۵۳۱,۴۶۳ ۱۴۷,۶۲۵
جمع كـل ۱۶۳,۱۱۴ ۱,۳۵۲,۴۷۶ ۰ ۱,۳۶۷,۹۶۵ ۱۴۷,۶۲۵
گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)
خرید و مصرف مواد اولیه
شرحواحددوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
موجودي اول دورهخريد طي دورهمصرفموجودی پایان دوره
مقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغ
ریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریال
مواد اولیه داخلی:
شمش فنر و متعلقات تن ۲,۳۶۶ ۱۶۳,۳۱۶,۱۴۵ ۳۸۶,۴۰۶ ۶,۴۱۱ ۱۳۸,۶۰۸,۷۹۷ ۸۸۸,۶۲۱ ۳,۶۲۴ ۱۸۸,۸۱۸,۹۸۵ ۶۸۴,۲۸۰ ۵,۱۵۳ ۱۱۴,۶۴۱,۳۷۴ ۵۹۰,۷۴۷
جمع مواد اولیه داخلی ۳۸۶,۴۰۶ ۸۸۸,۶۲۱ ۶۸۴,۲۸۰ ۵۹۰,۷۴۷
مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اولیه وارداتی ۰ ۰ ۰ ۰
جمع كـل ۳۸۶,۴۰۶ ۸۸۸,۶۲۱ ۶۸۴,۲۸۰ ۵۹۰,۷۴۷
خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)
شرحواحدبرآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
موجودي اول دورهخريد طي دورهمصرفموجودی پایان دوره
مقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغمقدارنرخمبلغ
ریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریال
مواد اولیه داخلی:
شمش فنر و متعلقات تن ۵,۱۵۳ ۱۱۴,۶۴۱,۳۷۴ ۵۹۰,۷۴۷ ۳,۴۲۰ ۲۹۹,۴۳۷,۴۲۷ ۱,۰۲۴,۰۷۶ ۳,۵۵۳ ۳۷۰,۹۵۸,۹۰۸ ۱,۳۱۸,۰۱۷ ۵,۰۲۰ ۵۹,۱۲۴,۷۰۱ ۲۹۶,۸۰۶
جمع مواد اولیه داخلی ۵۹۰,۷۴۷ ۱,۰۲۴,۰۷۶ ۱,۳۱۸,۰۱۷ ۲۹۶,۸۰۶
مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اولیه وارداتی ۰ ۰ ۰ ۰
جمع كـل ۵۹۰,۷۴۷ ۱,۰۲۴,۰۷۶ ۱,۳۱۸,۰۱۷ ۲۹۶,۸۰۶
خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)
برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه
نرخ خرید مواد اولیه برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۰، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای شش ماهه دوم سال پیش بینی و اعمال خواهد گردید
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم ‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحهزینه سربارهزینه های اداری، عمومی و فروش
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد ۷۷,۲۱۶ ۵۲,۶۴۳ ۵۰,۲۷۳ ۶۸,۸۹۹ ۵۴,۷۸۳ ۸۰,۹۱۴
هزینه استهلاک ۶,۹۷۹ ۴,۰۵۴ ۴,۳۳۶ ۶۳۵ ۷۲۵ ۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) ۵,۹۸۳ ۳,۴۳۶ ۳,۷۵۶ ۰ ۰ ۰
هزینه مواد مصرفی ۳۶,۶۰۷ ۲۹,۵۱۲ ۲۵,۸۱۳ ۱,۸۶۵ ۰ ۰
هزینه تبلیغات ۰ ۰ ۰ ۷,۸۸۱ ۳,۷۲۳ ۵,۸۳۲
حق العمل و کمیسیون فروش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هزینه خدمات پس از فروش ۳,۹۳۶ ۱,۸۳۲ ۶,۶۹۹ ۰ ۰ ۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هزینه حمل و نقل و انتقال ۰ ۵۳۸ ۰ ۲۱,۳۴۲ ۱۲,۴۰۸ ۱۱,۴۵۴
سایر هزینه ها ۸۲,۸۱۶ ۴۹,۲۲۱ ۳۹,۴۸۲ ۵۶,۳۷۷ ۴۱,۲۳۲ ۸,۷۶۸
جمع ۲۱۳,۵۳۷ ۱۴۱,۲۳۶ ۱۳۰,۳۵۹ ۱۵۶,۹۹۹ ۱۱۲,۸۷۱ ۱۰۶,۹۹۴
برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی
برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد و افزایش ۱۰ درصدی هزینه ها برآورد گردیده است.
وضعیت کارکنان
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت ۱۳۸ ۱۳۳ ۱۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت ۱۲۵ ۱۳۸ ۱۲۱
وضعیت ارزی
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحنوع ارزسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره دلار ۴۹۹,۰۵۵ ۱۲۳,۹۵۹,۹۰۳,۱۵۴ ۳۲۳,۵۲۷ ۷۰,۴۹۶ ۰ ۰
منابع ارزی طی دوره یوان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
منابع ارزی طی دوره یورو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مصارف ارزی طی دوره دلار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مصارف ارزی طی دوره یوان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مصارف ارزی طی دوره یورو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم ‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
طرح های عمده در دست اجراهزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریالهزینه های برآوردی ارزی طرحنوع ارزهزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - میلیون ریالهزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریالدرصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹تاریخ برآوردی بهره برداری از طرحتشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکتتوضیحات
نوسازي خط توليد ۳۱۰,۵۸۶ ۷,۶۵۰,۶۹۵ يوان ۵۵ ۳۱۰,۵۰۰ ۰ ۶ ۰
خط رنگ زميني ۲,۵۰۰ ۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۰ ۴۰ ۰
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
نام شرکتسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درصد مالکیتبهای تمام شدهسال مالی شرکت سرمایه پذیردرآمد سرمایه گذاری - میلیون ریالدرصد مالکیتبهای تمام شدهدرآمد هر سهمدرآمد نقدی هر سهمدرآمد سرمایه گذاری - میلیون ریالدرصد مالکیتبهای تمام شدهدرآمد هر سهمدرآمد نقدی هر سهمدرآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فنر سازي زرگلپايگان ۱۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۰ ۱۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
فنر سازي زر سيستان ۱۰۰ ۲۶,۵۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۳۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۲۶,۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم ‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
سایر درآمدهای عملیاتی
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي ۳۲,۹۲۳ ۷,۹۸۰ ۰
درامد ناشي از تسعير ارز ۰ ۰ ۰
فروش ضايعات ۸,۱۷۰ ۹,۹۴۶ ۰
ساير ۰ ۰ ۰
ارائه خدمات ۰ ۰ ۰
فروش مواد اوليه ۰ ۰ ۰
اضافات انبار ۷,۰۳۳ ۰ ۰
جمع ۴۸,۱۲۶ ۱۷,۹۲۶ ۰
سایر هزینه‌های عملیاتی
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ماليات وعوارض ارزش افزوده طبق برگ قطعي سال۹۷ ۱۳,۴۷۱ ۰ ۰
هزينه وصول مطالبات ۳,۰۵۴ ۰ ۰
هزينه جرائم ماليات بر ارزش افزوده وبيمه ۵,۱۰۲ ۰ ۰
زيان فروش مواد اوليه ۰ ۱۰,۴۹۴ ۰
بيمه طبق برگ مطالبات نامين اجتماعي سال ۹۷ ۴,۱۵۰ ۰ ۰
جرائم ديرکرد پرداخت بدهي ۷۵ ۰ ۰
جمع ۲۵,۸۵۲ ۱۰,۴۹۴ ۰
منابع تامین مالی
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
محل تامیننرخ سودمانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)مانده پایان دوره (اصل و فرع)مانده پایان دوره به تفکیک سررسیدمبلغ هزینه مالی طی دورهسایر توضیحات
ریالیارزی
نوع ارزمبلغ ارزیمعادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)کوتاه مدتبلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره ۰ ۰
جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
انتقال به دارایی ۰
هزینه مالی دوره ۰
منابع تامین مالی (برآوردی)
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
محل تامیننرخ سودمانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)مانده پایان دوره (اصل و فرع)مانده پایان دوره به تفکیک سررسیدمبلغ هزینه مالی طی دورهسایر توضیحات
ریالیارزی
نوع ارزمبلغ ارزیمعادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)کوتاه مدتبلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰
تسهیلات دریافتی از بانکها ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره ۰ ۰
جمع ۰ ۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
انتقال به دارایی ۰
هزینه مالی دوره ۶۳,۰۰۰
منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
اخذ تسهیلات از بانک جهت تامین مالی شرکت جهت خرید مواد اولیه و انجام پروژها
برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
شرکت در نظر دارد در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ اخذ تسهیلات از بانکها را جهت تامین مواد اولیه و همچنین تامین سرمایه مورد نیاز جهت انجام پروژه خرید ماشین آلات را پیگیری نماید
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي ۲۰,۹۴۷ ۴,۸۲۷ ۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت ۱۲۳ ۰ ۰
سود تسعير ارز دارايي غير مرتبط با عمليات ۲۴,۷۰۸ ۱۴,۹۰۴ ۰
سود حاصل از سرمايه گذا ري ۳۰,۱۲۵ ۱۱,۶۴۵ ۰
متفرقه ساير درآمدها ۰ ۰ ۰
سپرده کوتاه مدت بانکي ۰ ۰ ۰
کارمزد بازار گردان (۱۸۲) ۰ ۰
درآمد حاصل از سود وفروش سهام ۲,۹۷۳ ۰ ۰
ساير ۳۴۷ ۰ ۰
جمع ۷۹,۰۴۱ ۳۱,۳۷۶ ۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرحسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع ۰ ۰ ۰
برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشتهسود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشتهمبلغ سود خالص سال مالی گذشتهسود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشتهپیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۷۴,۵۰۷ ۴۷ ۳۷۲,۴۰۹ ۳۷,۶۰۰ ۰
سایر برنامه های با اهمیت شرکت
برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تحقق بودجه سال ۱۴۰۰ از نظر تناژ تولید و فروش .
سایر توضیحات با اهمیت
محقق نمودن بودجه سال ۱۴۰۰ از نظر تولید و فروش تناژی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم ‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»