گزارش فعالیت ماهانهتولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
شرحاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰اصلاحاتاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰وضعيت محصول-واحد
نام محصولواحدتعداد توليدتعداد فروشنرخ فروش (ريال)مبلغ فروش (ميليون ريال)تعداد تولیدتعداد فروشمبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد تولیدتعداد فروشنرخ فروش (ریال)مبلغ فروش (میلیون ریال)تعداد توليدتعداد فروشنرخ فروش (ريال)مبلغ فروش (ميليون ريال)
فروش داخلی:
محصولات سبک تن ۳,۹۶۳ ۳,۹۰۷ ۳۳۴,۵۵۴,۶۴۶ ۱,۳۰۷,۱۰۵ ۰ ۳,۹۶۳ ۳,۹۰۷ ۳۳۴,۵۵۴,۶۴۶ ۱,۳۰۷,۱۰۵ ۴۳۴ ۳۷۳ ۳۶۰,۷۳۱,۹۰۳ ۱۳۴,۵۵۳ ۴,۳۹۷ ۴,۲۸۰ ۳۳۶,۸۳۵,۹۸۱ ۱,۴۴۱,۶۵۸ ۳,۸۴۳ ۳,۸۶۹ ۱۸۴,۹۱۰,۰۵۴ ۷۱۵,۴۱۷ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۷۱۵ ۵۸۸ ۴۳۸,۳۸۶,۰۵۴ ۲۵۷,۷۷۱ ۰ ۷۱۵ ۵۸۸ ۴۳۸,۳۸۶,۰۵۴ ۲۵۷,۷۷۱ ۹۴ ۸۸ ۴۸۶,۰۴۵,۴۵۵ ۴۲,۷۷۲ ۸۰۹ ۶۷۶ ۴۴۴,۵۹۰,۲۳۷ ۳۰۰,۵۴۳ ۶۲۶ ۴۷۴ ۲۷۵,۴۴۷,۲۵۷ ۱۳۰,۵۶۲ توليد
محصولات سنگين تن ۱,۹۸۴ ۱,۶۴۰ ۴۵۹,۴۷۲,۵۶۱ ۷۵۳,۵۳۵ ۰ ۱,۹۸۴ ۱,۶۴۰ ۴۵۹,۴۷۲,۵۶۱ ۷۵۳,۵۳۵ ۳۷۶ ۲۵۸ ۵۱۷,۱۰۰,۷۷۵ ۱۳۳,۴۱۲ ۲,۳۶۰ ۱,۸۹۸ ۴۶۷,۳۰۶,۱۱۲ ۸۸۶,۹۴۷ ۱,۶۴۵ ۱,۸۵۶ ۲۸۸,۳۲۴,۸۹۲ ۵۳۵,۱۳۱ توليد
جمع فروش داخلی ۰ ۶,۱۳۵ ۲,۳۱۸,۴۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶,۱۳۵ ۲,۳۱۸,۴۱۱ ۰ ۷۱۹ ۳۱۰,۷۳۷ ۰ ۶,۸۵۴ ۲,۶۲۹,۱۴۸ ۰ ۶,۱۹۹ ۱,۳۸۱,۱۱۰
فروش صادراتی:
محصولات سبک تن ۰ ۸۴ ۲۷۵,۱۹۰,۴۷۶ ۲۳,۱۱۶ ۰ ۰ ۸۴ ۲۷۵,۱۹۰,۴۷۶ ۲۳,۱۱۶ ۴ ۳۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۲۹۸ ۰ ۸۸ ۲۷۷,۴۳۱,۸۱۸ ۲۴,۴۱۴ ۰ ۴۸ ۲۵۰,۲۰۸,۳۳۳ ۱۲,۰۱۰ توليد
محصولات نيمه سنگين تن ۰ ۱۱۲ ۳۴۱,۶۸۷,۵۰۰ ۳۸,۲۶۹ ۰ ۰ ۱۱۲ ۳۴۱,۶۸۷,۵۰۰ ۳۸,۲۶۹ ۴ ۳۸۳,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۵۳۵ ۰ ۱۱۶ ۳۴۳,۱۳۷,۹۳۱ ۳۹,۸۰۴ ۰ ۱۷۷ ۲۲۶,۶۳۸,۴۱۸ ۴۰,۱۱۵ توليد
محصولات سنگين تن ۰ ۲۵۲ ۲۸۶,۰۲۷,۷۷۸ ۷۲,۰۷۹ ۰ ۰ ۲۵۲ ۲۸۶,۰۲۷,۷۷۸ ۷۲,۰۷۹ ۰ ۰ ۰ ۲۵۲ ۲۸۶,۰۲۷,۷۷۸ ۷۲,۰۷۹ ۰ ۱۷۶ ۲۴۰,۸۴۰,۹۰۹ ۴۲,۳۸۸ توليد
جمع فروش صادراتی ۰ ۴۴۸ ۱۳۳,۴۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴۸ ۱۳۳,۴۶۴ ۰ ۸ ۲,۸۳۳ ۰ ۴۵۶ ۱۳۶,۲۹۷ ۰ ۴۰۱ ۹۴,۵۱۳
درآمد ارائه خدمات:
زيان فروش مواد اوليه ميليون ريال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ توليد
جمع درآمد ارائه خدمات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
برگشت از فروش:
جمع برگشت از فروش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تخفيفات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۲,۴۵۱,۸۷۵ ۰ ۲,۴۵۱,۸۷۵ ۳۱۳,۵۷۰ ۲,۷۶۵,۴۴۵ ۱,۴۷۵,۶۲۳
کادر توضیحات در مورد اصلاحات
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰