اطلاعیه های سهام

ردیف نماد نام شرکت عنوان تاریخ ارسال ضمائم
1 خزر شرکت فنرسازی زر صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) 1401/03/18
2 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12ماهه منتهی به 1400/12/29 1401/03/18
3 خزر شرکت فنرسازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 1401/03/16
4 خزر شرکت فنرسازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 1401/03/16
5 خزر شرکت فنرسازی زر افشای اطلاعات با اهمیت -(انعقاد قرارداد مهم -گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/12/29 1401/03/16
6 خزر شرکت فنرسازی زر زمانبدی پرداخت سود دوره 12ماهه منتهی به 1400/12/29 1401/03/16
7 خزر شرکت فنرسازی زر صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) 1401/03/12
8 خزر شرکت فنرسازی زر صورت های مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت زر گلپایگان) 1401/03/11
9 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 1400/12/29 1401/03/10
10 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیتهای ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1401/02/31 1401/03/08
11 خزر شرکت فنرسازی زر مشخصات کمیته حسابری و واحد حسابرسی داخلی 1401/03/08
12 خزر شرکت فنر سازی زر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1401/02/31
13 خزر شرکت فنر سازی زر آگهی ثبت افزایش سرمایه 1401/02/28
14 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 1401/02/07
15 خزر شرکت فنر سازی زر زمانبندی سود دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (اصلاحیه) 1401/01/29
16 خزر شرکت فنر سازی زر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده 12ماه منتهی به 1401/12/29 1401/01/22
17 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماههانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 1400/12/27
18 خزر شرکت فنر سازی زر افشای اطلاعات (بااهميت - دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات با ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/12/29 1400/12/26
19 خزر شرکت فنر سازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1400/12/29 1400/12/25
20 خزر شرکت فنر سازی زر افشای اطلاعات (بااهميت - دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات با ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/12/29 1400/12/25
21 خزر شرکت فنر سازی زر مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 1400/12/09
22 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به 1400/11/30 1400/12/03
23 خزر شرکت فنر سازی زر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) 1400/11/19
24 خزر شرکت فنر سازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1400/11/14
25 خزر شرکت فنر سازی زر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1400/11/13
26 خزر شرکت فنر سازی زر افشای اطلاعات بااهميت - (سایر اطلاعات با اهميت - انتقال سند مالکیت زمین شرکت فنرسازي زر گلپایگان گروه ب ) منتهی به سال مالی 1400/29/12 1400/11/09
27 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به 1400/10/30 1400/11/04
28 خزر شرکت فنر سازی زر اطلاعات و صورتهاي مالي مياندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) 1400/10/29
29 خزر شرکت فنر سازی زر جزییات هزینه های انرژی 1400/10/12
30 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 1400/10/04
31 خزر شرکت فنر سازی زر افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه) 1400/09/27
32 خزر شرکت فنر سازی زر زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به ۱۳۹9/12/۳۰ (اصلاحیه) 1400/09/13
33 خزر شرکت فنر سازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1400/09/10
34 خزر شرکت فنر سازی زر اطلاعات و صورتهاي مالي مياندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)(اصلاحية) 1400/09/08
35 خزر شرکت فنر سازی زر اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1400/09/04
36 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 1400/09/03
37 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده) 1400/08/25
38 خزر شرکت فنرسازی زر پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 1400/08/17
39 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی شده)شرکت فنرسازی زر سیستان 1400/08/15
40 خزر شرکت فنرسازی زر مشخصات،تحصیلات،تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره 1400/08/13
41 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی شده)شرکت فنر سازی زر گلپایگان 1400/08/11
42 خزر شرکت فنرسازی زر حقوق و مزایای مدیران اصلی (طبق مصوبه مجمع) 1400/08/03
43 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی نشده) 1400/07/29
44 خزر شرکت فنرسازی زر مشخصات کلی کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی 1400/07/25
45 خزر شرکت فنرسازی زر معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت و معرفی مدیرعامل 1400/05/24
46 خزر شرکت فنرسازی زر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره دوازده ماهه منتهی به 1400/12/29 1400/05/23
47 خزر شرکت فنرسازی زر افشای با اهمیت اطلاعات(دریافت مجوز بیش از 10درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات-گروه الف )منتهی به 1400/12/29 1400/05/20
48 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده )اصلاحیه 1400/05/17
49 خزر شرکت فنرسازی زر اعضای کمیته انتصابات شرکت فنرسازی زر 1400/05/15
50 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 1400/05/09
51 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش کنترلهای داخلی دوره دوازده ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/04/06
52 خزر شرکت فنرسازی زر صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30 1400/04/05
53 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/04/05
54 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 1399/12/04
55 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 1399/09/05
56 خزر شرکت فنرسازی زر افشای اطلاعات با اهمیت-(دریافت مجوز تغیر بیش از 10 درصد در نرخ فروش و ارائه خدمات-گروه الف)منتهی به 1399/12/30 1399/05/12
57 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 1399/03/31(حسابرسی نشده) 1399/04/30
58 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30(حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 1398/11/07
59 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/10/30 1398/11/05
60 خزر شرکت فنرسازی زر مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) 1398/11/01
61 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30(حسابرسی نشده) 1398/10/30