گزارشات مالی

اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای تلفیقی دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) شرکت فنرسازی زر گلپایگان
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) شرکت فنرسازی زر سیستان
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه)
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
اطلاعیه و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده) (اطلاعیه)
صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهاي مالي مياندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهاي مالي مياندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)(اصلاحية)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی شده)شرکت فنرسازی زر سیستان
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی شده)شرکت فنر سازی زر گلپایگان
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده )اصلاحیه
صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 1399/03/31(حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30(حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30(حسابرسی نشده)

اطلاعیه های کدال

ردیف نماد نام شرکت عنوان تاریخ ارسال ضمائم
1 خزر فنرسازی زر افشای اطلاعات با اهمیت - (افشای اطلاعات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب ) منتهی به سال مالی 1401/12/29 1401/09/13
2 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای تلفیقی دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) 1401/09/08
3 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/08/30 1401/09/05
4 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) شرکت فنرسازی زر گلپایگان 1401/08/24
5 خزر فنرسازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1401/08/24
6 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 (اصلاحیه) 1401/08/23
7 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) شرکت فنرسازی زر سیستان 1401/08/23
8 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 (اصلاحیه) 1401/08/22
9 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 1401/08/07
10 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه) 1401/08/07
11 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) 1401/07/30
12 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/06/31 (اصلاحیه) 1401/07/27
13 خزر فنرسازی زر اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/07 1401/07/16
14 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/06/31 1401/07/09
15 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 1401/06/07
16 خزر فنرسازی زر معرفی / تغییر در ترکیب هیئت مدیره /مدیرعامل 1401/06/03
17 خزر فنرسازی زر معرفی یا تغییر در اعضای هیئت مدیره (اصلاحیه) 1401/05/26
18 خزر فنرسازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1401/05/10
19 خزر فنرسازی زر اطلاعیه و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده) (اطلاعیه) 1401/05/09
20 خزر فنرسازی زر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 1401/05/09
21 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/03/31 (اطلاعیه) 1401/04/28
22 خزر فنرسازی زر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1401/04/25
23 خزر فنرسازی زر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه ، سال مالی 1400 1401/04/22
24 خزر فنرسازی زر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 1401/04/12
25 خزر شرکت فنرسازی زر صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) 1401/03/18
26 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12ماهه منتهی به 1400/12/29 1401/03/18
27 خزر شرکت فنرسازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 1401/03/16
28 خزر شرکت فنرسازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 1401/03/16
29 خزر شرکت فنرسازی زر افشای اطلاعات با اهمیت -(انعقاد قرارداد مهم -گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/12/29 1401/03/16
30 خزر شرکت فنرسازی زر زمانبدی پرداخت سود دوره 12ماهه منتهی به 1400/12/29 1401/03/16
31 خزر شرکت فنرسازی زر صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) 1401/03/12
32 خزر شرکت فنرسازی زر صورت های مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت زر گلپایگان) 1401/03/11
33 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 1400/12/29 1401/03/10
34 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیتهای ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1401/02/31 1401/03/08
35 خزر شرکت فنرسازی زر مشخصات کمیته حسابری و واحد حسابرسی داخلی 1401/03/08
36 خزر شرکت فنر سازی زر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1401/02/31
37 خزر شرکت فنر سازی زر آگهی ثبت افزایش سرمایه 1401/02/28
38 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 1401/02/07
39 خزر شرکت فنر سازی زر زمانبندی سود دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (اصلاحیه) 1401/01/29
40 خزر شرکت فنر سازی زر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده 12ماه منتهی به 1401/12/29 1401/01/22
41 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماههانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 1400/12/27
42 خزر شرکت فنر سازی زر افشای اطلاعات (بااهميت - دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات با ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/12/29 1400/12/26
43 خزر شرکت فنر سازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1400/12/29 1400/12/25
44 خزر شرکت فنر سازی زر افشای اطلاعات (بااهميت - دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات با ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/12/29 1400/12/25
45 خزر شرکت فنر سازی زر مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 1400/12/09
46 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به 1400/11/30 1400/12/03
47 خزر شرکت فنر سازی زر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) 1400/11/19
48 خزر شرکت فنر سازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1400/11/14
49 خزر شرکت فنر سازی زر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1400/11/13
50 خزر شرکت فنر سازی زر افشای اطلاعات بااهميت - (سایر اطلاعات با اهميت - انتقال سند مالکیت زمین شرکت فنرسازي زر گلپایگان گروه ب ) منتهی به سال مالی 1400/29/12 1400/11/09
51 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به 1400/10/30 1400/11/04
52 خزر شرکت فنر سازی زر اطلاعات و صورتهاي مالي مياندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) 1400/10/29
53 خزر شرکت فنر سازی زر جزییات هزینه های انرژی 1400/10/12
54 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 1400/10/04
55 خزر شرکت فنر سازی زر افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه) 1400/09/27
56 خزر شرکت فنر سازی زر زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به ۱۳۹9/12/۳۰ (اصلاحیه) 1400/09/13
57 خزر شرکت فنر سازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1400/09/10
58 خزر شرکت فنر سازی زر اطلاعات و صورتهاي مالي مياندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)(اصلاحية) 1400/09/08
59 خزر شرکت فنر سازی زر اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1400/09/04
60 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 1400/09/03
61 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده) 1400/08/25
62 خزر شرکت فنرسازی زر پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 1400/08/17
63 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی شده)شرکت فنرسازی زر سیستان 1400/08/15
64 خزر شرکت فنرسازی زر مشخصات،تحصیلات،تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره 1400/08/13
65 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی شده)شرکت فنر سازی زر گلپایگان 1400/08/11
66 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی نشده) 1400/07/29
67 خزر شرکت فنرسازی زر مشخصات کلی کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی 1400/07/25
68 خزر شرکت فنرسازی زر معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت و معرفی مدیرعامل 1400/05/24
69 خزر شرکت فنرسازی زر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره دوازده ماهه منتهی به 1400/12/29 1400/05/23
70 خزر شرکت فنرسازی زر افشای با اهمیت اطلاعات(دریافت مجوز بیش از 10درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات-گروه الف )منتهی به 1400/12/29 1400/05/20
71 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده )اصلاحیه 1400/05/17
72 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 1400/05/09
73 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش کنترلهای داخلی دوره دوازده ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/04/06
74 خزر شرکت فنرسازی زر صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30 1400/04/05
75 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/04/05
76 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 1399/12/04
77 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 1399/09/05
78 خزر شرکت فنرسازی زر افشای اطلاعات با اهمیت-(دریافت مجوز تغیر بیش از 10 درصد در نرخ فروش و ارائه خدمات-گروه الف)منتهی به 1399/12/30 1399/05/12
79 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 1399/03/31(حسابرسی نشده) 1399/04/30
80 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30(حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 1398/11/07
81 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/10/30 1398/11/05
82 خزر شرکت فنرسازی زر مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) 1398/11/01
83 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30(حسابرسی نشده) 1398/10/30

مالکیت سهام

ردیف نام شرکت/اشخاص تعداد سهم درصد مالکیت
1 شرکت سازه گستر سایپا (سهامی خاص) 1,235,299,127 47/73
2 شخص حقیقی 256,314,643 9/9
3 شرکت سرمایه گزاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) 150,996,763 5/83
4 سایر سهامداران حقیقی و حقوقی 945,386,535 36/53
جمع کل سهام : 2,587,997,068