نمودار مالکیت سهام

ردیف نام شرکت/اشخاص تعداد سهم درصد مالکیت
1 شرکت سازه گستر سایپا (سهامی خاص) 381,853,478 47/73
2 شخص حقیقی 72,859,597 9/11
3 شرکت سرمایه گزاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) 50,075,852 6/26
4 شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) 14,037,004 1/75
5 سایر سهامداران حقیقی و حقوقی 281,171,137 35/15
جمع کل سهام : 799,997,068