نماد  نام شرکت  عنوان اطلاعیه   زمان انتشار    ضمائم
خزر   شرکت فنرسازی زر    زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماه منتهی به 1397/12/29   1397/02/06    
خزر   شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1397/01/31  1397/02/03     
خزر   شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/12/29  1397/01/16     
 خزر شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/11/30  1396/12/05     
خزر  شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/10/30 (اصلاحیه) 1396/12/05    
 خزر شرکت فنرسازی زر   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه) 1396/11/30     
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/10/30 1396/11/03   
 خزر  شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/09/30 (اصلاحیه) 1396/11/02     
خزر شرکت فنرسازی زر    اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 9 ماه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)  1396/10/30   
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستور العمل پذیرش اوراق بهادار  1396/10/25     
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  1396/10/11     
 خزر شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/09/30 (اصلاحیه)  1396/10/05    
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/08/30 (اصلاحیه)   1396/10/05    
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/07/30 (اصلاحیه) 1396/10/05     
 خزر شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/06/31 (اصلاحیه)   1396/10/05    
 خزر شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/04/31 (اصلاحیه)  1396/10/05     
 خزر شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/03/31 (اصلاحیه)   1396/10/05     
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/02/31 (اصلاحیه)    1396/10/05     
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/09/30  1396/10/04    
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/04/31 (اصلاحیه)   1396/10/04    
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)  1396/10/02