نماد  نام شرکت  عنوان اطلاعیه   زمان انتشار    ضمائم
خزر       شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 397/04/31  1397/05/03    
 خزر      شرکت فنرسازی زر    اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)  1397/04/30    
خزر       شرکت فنرسازی زر    شفاف سازی درخصوص قیمت سهام 1397/04/30    
خزر       شرکت فنرسازی زر    اظهارنظر بازرس و حسابرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1397/04/24  
 
 خزر      شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1397/03/31  1397/04/05     
 خزر      شرکت فنرسازی زر   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/04/03     
خزر      شرکت فنرسازی زر   خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/04/03     
خزر      شرکت فنرسازی زر   معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره (اصلاحیه) 1397/04/03   
خزر       شرکت فنرسازی زر  صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) 1397/03/22        
خزر       شرکت فنرسازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29  1397/03/21    
خزر     شرکت فنرسازی زر   گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/03/09     
خزر     شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/03/08
 
 
خزر      شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1397/02/31  1397/03/06   
 
خزر     شرکت فنرسازی زر   صورت های مالی تلفیقی سالی مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) 1397/03/05            
 خزر    شرکت فنرسازی زر   معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1397/03/05     
 خزر    شرکت فنرسازی زر   صورت های مالی سالی مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) 1397/03/03           
خزر     شرکت فنرسازی زر   صورت های مالی سالی مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت فنرسازی زر گلپایگان) 1397/02/30  
خزر     شرکت فنرسازی زر   صورت های مالی سالی مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت فنرسازی زر سیستان) 1397/02/24     
خزر   شرکت فنرسازی زر    زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماه منتهی به 1397/12/29  1397/02/06    
خزر   شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1397/01/31  1397/02/03     
خزر   شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/12/29  1397/01/16     
 خزر شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/11/30  1396/12/05     
خزر  شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/10/30 (اصلاحیه) 1396/12/05    
 خزر شرکت فنرسازی زر   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه) 1396/11/30     
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/10/30 1396/11/03   
 خزر  شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/09/30 (اصلاحیه) 1396/11/02     
خزر شرکت فنرسازی زر    اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 9 ماه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)  1396/10/30   
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستور العمل پذیرش اوراق بهادار  1396/10/25     
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  1396/10/11     
 خزر شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/09/30 (اصلاحیه)  1396/10/05    
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/08/30 (اصلاحیه)   1396/10/05    
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/07/30 (اصلاحیه) 1396/10/05     
 خزر شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/06/31 (اصلاحیه)   1396/10/05    
 خزر شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/04/31 (اصلاحیه)  1396/10/05     
 خزر شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/03/31 (اصلاحیه)   1396/10/05     
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/02/31 (اصلاحیه)    1396/10/05     
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/09/30  1396/10/04    
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/04/31 (اصلاحیه)   1396/10/04    
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)  1396/10/02