هیئت مدیره
/درباره زر/هیئت مدیره

علیمردان عظیمی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

فرشید الوند

 رئیس هیئت مدیره 

جلال نیک نام

عضو هیئت مدیره

سید محمد سادات

هیئت مدیره و عضو غیر موظف حقیقی

محمد کمالو

عضو هیئت مدیره 
صفحه از 1 موارد در هر صفحه: