اتصالات خطوط ریلی

پابند ریل

جهت اتصال ریل راه آهن به اسلب های بتنی و دفع ارتعاشات ناشی از حرکت قطار نوعی مکانیزم خاص وجود دارد که قطعه فنری آن با نام پابند ریل راه آهن نامیده می شود این قطعه به سبب شکل طراحی خاص که توسط شرکت وسلوو آلمان به انجام رسیده است بعضاً به نام فنر وسلوو نیز شناخته می شود .