معاونین و مدیران

سیده عطیه کاظمی

سیده عطیه کاظمی

معاون بازرگانی

لیسانس زبان

سعید اسماعیل زاده

سعید اسماعیل زاده

معاون تولید

لیسانس مهندسی مکانیک

شهرام طاهری

شهرام طاهری

معاون مالی

فوق لیسانس مدیریت مالی

سلمان حاجی سلیمانی

سلمان حاجی سلیمانی

مدیر کیفیت

فوق لیسانس مهندسی متالوژی

علیرضا پویان

علیرضا پویان

مدیر مهندسی

لیسانس مهندسی مکانیک

علیرضا مقراضی

علیرضا مقراضی

مدیر خرید

لیسانس فیزیک کاربردی

مجید بیدگلی

مجید بیدگلی

مدیر برنامه ریزی و انبارها

لیسانس مدیریت صنعتی

فرید ماسوله نژاد

فرید ماسوله نژاد

مدیر تولید

لیسانس مهندسی صنایع

بهزاد فلاح

بهزاد فلاح

مدیر فروش

فوق لیسانس مهندسی متالورژی

رضا حسن نژاد

رضا حسن نژاد

مدیر طرح و برنامه

فوق لیسانس فناوری اطلاعات

فیروز صفری

فیروز صفری

مدیر مالی

فوق لیسانس حسابداری

حامد طاهر نژاد

حامد طاهر نژاد

مدیر منابع انسانی

فوق لیسانس مدیریت دولتی

امیر مسعود فرجاد

امیر مسعود فرجاد

بازرس ویژه مدیرعامل

لیسانس معدن

رضا پرویزی

رضا پرویزی

مدیر حراست

کارشناس حقوق

مجید مشهدی

مجید مشهدی

مدیر تعمیرات و نوسازی

فوق لیسانس