معاونین و مدیران

سیده عطیه کاظمی

سیده عطیه کاظمی

معاون بازرگانی

لیسانس زبان

محمدرضا اکبری

محمدرضا اکبری

معاون تولید

لیسانس مهندسی مکانیک

شهرام طاهری

شهرام طاهری

معاون مالی

فوق لیسانس مدیریت مالی

سلمان حاجی سلیمانی

سلمان حاجی سلیمانی

مدیر کیفیت

فوق لیسانس مهندسی متالوژی

علیرضا پویان

علیرضا پویان

مدیر مهندسی

لیسانس مهندسی مکانیک

علیرضا مقراضی

علیرضا مقراضی

مدیر خرید

لیسانس فیزیک کاربردی

مرتضی ملانژاد

مرتضی ملانژاد

مدیر برنامه ریزی و انبارها

لیسانس برق

یوسف تاران

یوسف تاران

مدیر تولید

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

بهزاد فلاح

بهزاد فلاح

مدیر فروش

فوق لیسانس مهندسی متالورژی

آرمین قنبرنژاد

آرمین قنبرنژاد

مدیر طرح و برنامه

لیسانس مهندسی صنایع

حامد طاهر نژاد

حامد طاهر نژاد

مدیر منابع انسانی

فوق لیسانس مدیریت دولتی

رضا پرویزی

رضا پرویزی

مدیر حراست

کارشناس حقوق

مجید مشهدی

مجید مشهدی

مدیر تعمیرات و نوسازی

فوق لیسانس مدیریت کسب و کار

مهدی  محمد زاده

مهدی محمد زاده

مدیر مالی

فوق لیسانس حسابداری

رضا حسن نژاد

رضا حسن نژاد

سرپرست مدیریت بازرسی

فوق لیسانس فناوری اطلاعات