مدیران ارشد

امید حیدری

امید حیدری

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

دکترای مهندسی متالورژی

فرهاد نیک زاد

فرهاد نیک زاد

رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل در امور مالی و اقتصادی

لیسانس مدیریت

سيد اکبر موسوي مقدم

سيد اکبر موسوي مقدم

عضو موظف هیئت مدیره

دکتراي مديريت بازرگانی و مدیریت بازاریابی

اصغر  رمضانی

اصغر رمضانی

عضو غیر موظف هیئت مدیره

دکترای مهندسی مکانیک

سید محمد  سادات

سید محمد سادات

عضو غیر موظف هیئت مدیره

_