سوابق کاری : آرمین قنبرنژاد

سمت : مدیر طرح و برنامه