سوابق کاری : سعید خشتکار ثانی

سمت : مشاور مدیر عامل<br> و مدیر حراست