سوابق کاری : امید حیدری

سمت : مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره