سوابق کاری : مجید مشهدی

سمت : مدیر تعمیرات و نوسازی