سوابق کاری : جلال نیک نام

سمت : عضو غیر موظف هیئت مدیره