سوابق کاری : قربان خبیر

سمت : مدیر <br/>منابع انسانی