سوابق کاری : وحید سالک طهرانی

سمت : مدیر برنامه ریزی و انبارها