سوابق کاری : وحید سالک طهرانی

سمت : مدیر<br/> برنامه ریزی و انبارها