سوابق کاری : سلمان حاجی سلیمانی

سمت : مدیر<br/> کیفیت