سوابق کاری : مجید بیدگلی

سمت : سرپرست مدیریت خرید