اخبار

دکتر امید حیدری مدیرعامل گروه فنرسازی زر شد
1401/10/21 247 ادامه مطلب
مراسم معارفه جناب آقای دکتر الوند بعنوان سرپرست شرکت فنر سازی زر
1400/11/17 2051 ادامه مطلب
مراسم معرفی جناب آقای شهرام طاهری سرپرست معاونت مالی و اقتصادی
1400/11/06 1326 ادامه مطلب
مراسم تودیع و تجلیل از جناب آقای مهندس امیر حسین علیزاده
1400/11/06 886 ادامه مطلب