نماد  نام شرکت  عنوان اطلاعیه   زمان انتشار    ضمائم
 خزر    شرکت فنرسازی زر   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده) 1400/08/25     
 خزر    شرکت فنرسازی زر    پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 1400/08/17     
خزر     شرکت فنرسازی زر   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی شده)شرکت فنرسازی زر سیستان 1400/08/15     
 خزر   شرکت فنرسازی زر   مشخصات،تحصیلات،تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره 1400/08/13     
خزر      شرکت فنرسازی زر  اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی شده)شرکت فنر سازی زر گلپایگان   1400/08/11    
خزر     شرکت فنرسازی زر   حقوق و مزایای مدیران اصلی (طبق مصوبه مجمع)  1400/08/03  

 
 خزر    شرکت فنرسازی زر   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی نشده)  1400/07/29          
 
 خزر    شرکت فنرسازی زر  مشخصات کلی کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی 1400/07/25     
خزر      شرکت فنرسازی زر  معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت و معرفی مدیرعامل 1400/05/24   
خزر  شرکت فنرسازی زر   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره دوازده ماهه منتهی به 1400/12/29
1400/05/23     
خزر  شرکت فنرسازی زر   افشای با اهمیت اطلاعات(دریافت مجوز بیش از 10درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات-گروه الف )منتهی به 1400/12/29  1400/05/20    
خزر   شرکت فنرسازی زر  اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماهه  منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده )اصلاحیه 1400/05/17     
 خزر  شرکت فنرسازی زر   اعضای کمیته انتصابات شرکت فنرسازی زر 1400/05/15     
 خزر  شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 1400/05/09   
 
 خزر  شرکت فنرسازی زر     گزارش کنترلهای داخلی دوره دوازده ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/04/06     
خزر    شرکت فنرسازی زر  صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30 1400/04/05 
 
خزر    شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/04/05     
خزر   شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 1399/12/04     
خزر   شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30  1399/09/05    
 خزر   شرکت فنرسازی زر  افشای اطلاعات با اهمیت-(دریافت مجوز تغیر بیش از 10 درصد در نرخ فروش و ارائه خدمات-گروه الف)منتهی به 1399/12/30 1399/05/12     
خزر   شرکت فنرسازی زر   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 1399/03/31(حسابرسی نشده)  1399/04/30    
 خزر
     شرکت فنرسازی زر  اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30(حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
1398/11/07     
خزر      شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/10/30  1398/11/05    
خزر      شرکت فنرسازی زر     مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) 1398/11/01     
خزر       شرکت فنرسازی زر    اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30(حسابرسی نشده)  1398/10/30    
خزر      شرکت فنرسازی زر    مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی  1398/10/25    
خزر      شرکت فنرسازی زر   نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده (اصلاحیه)  1398/10/24    
خزر        شرکت فنرسازی زر   نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده 1398/10/17     
خزر      شرکت فنرسازی زر    اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی  1398/10/09    
خزر       شرکت فنرسازی زر   ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1398/10/07     
 خزر  شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/09/30  1398/10/04    
 خزر  شرکت فنرسازی زر   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده) 1398/09/18   
 
 خزر  شرکت فنرسازی زر   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)(شرکت فنرسازی زر گلپایگان) 1398/09/06     
 خزر     شرکت فنرسازی زر  اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31(حسابرسی نشده)(شرکت فنرسازی زر سیستان) 1398/09/06     
خزر     شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1398/08/30 1398/09/04     
خزر    شرکت فنرسازی زر  تمدید اعلامیه پذیره نویسی (اصلاحیه) 1398/08/22     
خزر    شرکت فنرسازی زر   تمدید اعلامیه پذیره نویسی(اصلاحیه)  1398/08/21    
 خزر   شرکت فنرسازی زر   تمدید اعلامیه پذیره نویسی 1398/08/21     
 خزر  شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/07/30  1398/08/09    
 خزر  شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/07/30  1398/08/06    
 خزر شرکت فنرسازی زر     اطلاعیه پذیره نویسی عمومی 1398/08/01     
 خزر شرکت فنرسازی زر    اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)  1398/07/30    
 خزر شرکت فنرسازی زر    شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام 1398/07/29     
 خزر شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/07/04     
خزر  شرکت فنرسازی زر   شناسایی اولیه و کامل سهامداران در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) 1398/07/17     
 خزر شرکت فنرسازی زر   معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  1398/06/12    
خزر شرکت فنرسازی زر     گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به  1398/05/31  1398/06/04    
 خزر  شرکت فنرسازی زر    اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1398/06/04    
 خزر  شرکت فنرسازی زر     ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1398/06/02     
خزر   شرکت فنرسازی زر   شفاف سازی در خصوص نوسانات قیمت سهام 1398/05/19    
خزر   شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1398/04/31 1398/05/06     
خزر   شرکت فنرسازی زر   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 1398/03/31  1398/04/30     
 خزر  شرکت فنرسازی زر    آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 1398/04/19    
خزر   شرکت فنرسازی زر    افشای اطلاعات با اهمیت(نتایج برگزاری مزایده-گروه الف) منتهی به سال مالی 1398/12/29 1398/04/18     
خزر   شرکت فنرسازی زر    افشای اطلاعات با اهمیت(نتایج برگزاری مزایده-گروه الف) منتهی به سال مالی 1398/12/29 1398/04/18     
خزر   شرکت فنرسازی زر   افشای اطلاعات با اهمیت(دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه- گروه الف) منتهی به سال مال 1398/12/29 1398/04/18    
خزر      شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1398/03/31  1398/04/05    
 خزر     شرکت فنرسازی زر   صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده)  1398/04/02    
 خزر     شرکت فنرسازی زر  افشای اطلاعات با اهمیت-(برگزاری مزایده -گروه ب) منتهی به سال مالی 1398/12/29  1398/03/28    
خزر    شرکت فنرسازی زر   افشای اطلاعات با اهمیت-(برگزاری مزایده -گروه ب) منتهی به سال مالی 1398/12/29  1398/03/28    
خزر     شرکت فنرسازی زر  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (اصلاحیه)  1398/03/25    
خزر    شرکت فنرسازی زر     تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/03/20     
خزر   شرکت فنرسازی زر   خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29  1398/03/13    
 خزر   شرکت فنرسازی زر  تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام 1398/03/12    
خزر   شرکت فنرسازی زر       اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1398/03/12    
 خزر   شرکت فنرسازی زر      شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام 1398/03/08     
 خزر   شرکت فنرسازی زر     ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی  1398/03/08    
 خزر   شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1398/02/31 1398/03/05      
خزر    شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29(اصلاحیه) 1398/03/05     
 خزر   شرکت فنرسازی زر     صورت های مالی تلفیقی سال منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)  1398/03/04    
خزر    شرکت فنرسازی زر    گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29  1398/03/04    
خزر   شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29  1398/03/04    
 خزر   شرکت فنرسازی زر    صورت های مالی سال مالی منتهی 1398/12/29 (حسابرسی نشده)  1398/02/28    
خزر    شرکت فنرسازی زر    صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده )(شرکت فنرسازی زر گلپایگان) 1398/02/23     
خزر    شرکت فنرسازی زر  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/02/19     
خزر     شرکت فنرسازی زر صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29(حسابرسی شده)(شرکت فنرسازی زر سیستان) 1398/02/16     
 خزر   شرکت فنرسازی زر  معرفی یا تغییر در ترکیب هیئت مدیره 1398/02/14     
خزر    شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/01/31 1398/02/04     
خزر   شرکت فنرسازی زر   مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام 1398/01/20     
خزر شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/01/17    
 خزر  شرکت فنرسازی زر  تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (اصلاحیه) 1398/12/28     
خزر  شرکت فنرسازی زر    تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/12/25    
خزر  شرکت فنرسازی زر   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 1397/12/15     
خزر  شرکت فنرسازی زر    مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 1397/12/13     
خزر  شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت دوره1 ماهه منتهی به 1397/11/30 
 1397/12/06    
 خزر شرکت فنرسازی زر   اساسنامه شرکت مصوب مجمع فوق العاده مورخ 1397/11/27 1397/11/27     
 خزر    شرکت فنرسازی زر   اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1397/11/07        
 خزر    شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/10/30  1397/11/06    
 خزر     شرکت فنرسازی زر   پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  1397/11/06  
 خزر    شرکت فنرسازی زر   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)  1397/10/30    
 خزر    شرکت فنرسازی زر   شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام  1397/10/29    
 خزر     شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/05    
خزر    شرکت فنرسازی زر   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)  1397/09/15      
  خزر      شرکت فنرسازی زر  اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت فنرسازی زر گلپایگان)  1397/09/11    
 خزر     شرکت فنرسازی زر  افشای اطلاعات با اهمیت (نتایج برگزاری مناقصه- گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29  1397/09/08    
  خزر     شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/08/30  1397/09/07    
خزر    شرکت فنرسازی زر     افشای اطلاعات با اهمیت (برگزاری مناقصه- گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29 (اصلاحیه)  1397/08/22    
خزر   شرکت فنرسازی زر    افشای اطلاعات با اهمیت (برگزاری مناقصه- گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29 1397/08/21     
 خزر  شرکت فنرسازی زر   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 1397/08/20     
 خزر  شرکت فنرسازی زر   اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) 1397/08/20         
خزر  شرکت فنرسازی زر    اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت فنرسازی زر سیستان) 1397/08/13     
خزر   شرکت فنرسازی زر    خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به سال مالی 1397/12/29  1397/08/07    
خزر  شرکت فنرسازی زر    اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه) 1397/08/05        
خزر  شرکت فنرسازی زر    افشای اطلاعات با اهمیت -(دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات با ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29  1397/08/05       
خزر  شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/07/31  1397/08/05    
خزر
شرکت فنرسازی زر    اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) 1397/07/30     
 خزر شرکت فنرسازی زر    آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 1397/07/26    
خزر
شرکت فنرسازی زر    مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 1397/07/23        
خزر شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/04    
خزر شرکت فنرسازی زر    اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1397/07/04     
خزر شرکت فنرسازی زر     ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1397/07/03     
 خزر شرکت فنرسازی زر    شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام 1397/07/02     
 خزر  شرکت فنرسازی زر   شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام 1397/06/18     
 خزر شرکت فنرسازی زر    اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1397/06/05    
خزر شرکت فنرسازی زر    ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1397/06/04  
 خزر  شرکت فنرسازی زر     عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام 1397/06/03      
 خزر  شرکت فنرسازی زر     گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31 1397/05/30    
 خزر  شرکت فنرسازی زر     شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام 1397/05/22     
خزر شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/04/31 1397/05/03    
خزر شرکت فنرسازی زر    اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده) 1397/04/30    
خزر شرکت فنرسازی زر    شفاف سازی درخصوص قیمت سهام 1397/04/30    
خزر شرکت فنرسازی زر    اظهارنظر بازرس و حسابرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1397/04/24  
 
 خزر شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1397/03/31  1397/04/05     
 خزر شرکت فنرسازی زر   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/04/03     
خزر شرکت فنرسازی زر   خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/04/03     
خزر شرکت فنرسازی زر   معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره (اصلاحیه) 1397/04/03   
خزر  شرکت فنرسازی زر  صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) 1397/03/22        
خزر  شرکت فنرسازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/03/21    
خزر شرکت فنرسازی زر   گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/03/09     
خزر شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/03/08
 
 
خزر  شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1397/02/31  1397/03/06   
 
خزر شرکت فنرسازی زر   صورت های مالی تلفیقی سالی مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) 1397/03/05            
خزر شرکت فنرسازی زر   معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1397/03/05     
خزر شرکت فنرسازی زر   صورت های مالی سالی مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) 1397/03/03           
خزر  شرکت فنرسازی زر   صورت های مالی سالی مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت فنرسازی زر گلپایگان) 1397/02/30  
خزر  شرکت فنرسازی زر   صورت های مالی سالی مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت فنرسازی زر سیستان) 1397/02/24     
خزر شرکت فنرسازی زر    زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماه منتهی به 1397/12/29  1397/02/06    
خزر  شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1397/01/31  1397/02/03     
 خزر   شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/12/29  1397/01/16     
خزر شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/11/30  1396/12/05     
خزر شرکت فنرسازی زر   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/10/30 (اصلاحیه) 1396/12/05    
خزر شرکت فنرسازی زر   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه) 1396/11/30     
خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/10/30 1396/11/03   
 خزر  شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/09/30 (اصلاحیه) 1396/11/02     
خزر شرکت فنرسازی زر    اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 9 ماه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)  1396/10/30   
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستور العمل پذیرش اوراق بهادار  1396/10/25     
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  1396/10/11     
 خزر شرکت فنرسازی زر    گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/09/30 (اصلاحیه)  1396/10/05    
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/08/30 (اصلاحیه)   1396/10/05    
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/07/30 (اصلاحیه) 1396/10/05     
 خزر شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/06/31 (اصلاحیه)   1396/10/05    
 خزر شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/04/31 (اصلاحیه)  1396/10/05     
 خزر شرکت فنرسازی زر  گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/03/31 (اصلاحیه)   1396/10/05     
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/02/31 (اصلاحیه)    1396/10/05     
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/09/30  1396/10/04    
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهانه منتهی به 1396/04/31 (اصلاحیه)   1396/10/04    
 خزر شرکت فنرسازی زر 
 اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)  1396/10/02