فرم تکمیل مشخصات سهامداران
/حاکمیت شرکتی/فرم تکمیل مشخصات سهامداران
نام :*
نام خانوادگی:*
شماره شناسنامه:*
کد ملی:*
نام پدر :*
کد بورس(سهام):*
آدرس:*
کد پستی:*
شماره تلفن ثابت:*
شماره موبایل:*
در صورت داشتن مطالبات شماره حساب را وارد نمایید.
توضیحات :
کپی کارت ملی*
کپی برگ اول شناسنامه*

کد امنیتی:*
captcha