مدیران ارشد
/درباره زر/مدیران ارشد

علیمردان عظیمی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

فرشید الوند

 رئیس هیئت مدیره 

جلال نیک نام

عضو هیئت مدیره

سید محمد سادات

هیئت مدیره و عضو غیر موظف حقیقی

محمد کمالو

عضو هیئت مدیره 

امیرحسین علیزاده

معاونت اجرایی

عطیه کاظمی

معاونت بازرگانی

علیرضا مقراضی

مدیر تدارکات
صفحه از 2 موارد در هر صفحه: