مدیران ارشد
/درباره زر/مدیران ارشد

سعید اسماعیل زاده

 سرپرست معاونت تولید

عطیه کاظمی

معاونت بازرگانی

رضا پرویزی

سرپرست مدیریت حراست

رضا حسن نژاد

سرپرست مدیریت طرح و برنامه

بیژن یعقوبی

سرپرست مدیریت منابع انسانی

محمد افضل نیا

مدیر ارتباطات

مجید بیدگلی

مدیر برنامه ریزی و انبارها

بهزاد فلاح

مدیر فروش

علیرضا مقراضی

مدیر خرید

علیرضا پویان

مدیر مهندسی

سعید اسماعیل زاده

مدیر نوسازی و تعمیرات

امیر مسعود فرجاد

بازرس ویژه مدیر عامل 

فیروز صفری

مدیر مالی

سلمان حاجی سلیمانی

سرپرست مدیریت کیفیت 
صفحه از 1 موارد در هر صفحه: