آزمایشگاه
/کیفیت/آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاهی قابلیت‏ ها در حوزه آزمون فولادها و متعلقات فنر و محصول فنر به شرح ذیل میباشد:  

الف-آزمونهای متالورژی
1- تعیین ساختار فولاد
2- تعیین عمق لایه دکربوره
3- تعیین اندازه دانه آستنیت
4- تست آلمن
5- اندازه گیری سختی HB-HRC

ب-آزمونهای شیمی و رنگ
1- اندازه گیری چسبندگی رنگ
2- اندازه گیری ضخامت رنگ
3- تعیین ویسکوزیته رنگ
4- تست کارل فیشر روغن

ج-آزمونهای مترولوژی
1- اندازه گیری ابعادی

د-آزمونهای عملکردی
1- تعیین Rate فنر
2- خستگی فنر
3- تست بارگذاری و اندازه گیری Opening