اخبار
/درباره زر/اخبار /گزارش تصویری از بازدید جناب آقای مهندس سلیمانی مدیرعامل محترم گروه سایپا از خطوط تولید شرکت فنرسازی زر در سال جهش تولید

گزارش تصویری از بازدید جناب آقای مهندس سلیمانی مدیرعامل محترم گروه سایپا از خطوط تولید شرکت فنرسازی زر در سال جهش تولید

گزارش تصویری از بازدید جناب آقای مهندس سلیمانی مدیرعامل محترم گروه سایپا از خطوط تولید شرکت فنرسازی زر در سال جهش تولید