اخبار
/درباره زر/اخبار /برگزاری مراسم تودیع جناب آقای مهندس مهدی صدری و معارفه جناب آقای مهندس عیوض عبادی مدیر عامل محترم گروه فنرسازی زر

برگزاری مراسم تودیع جناب آقای مهندس مهدی صدری و معارفه جناب آقای مهندس عیوض عبادی مدیر عامل محترم گروه فنرسازی زر

برگزاری مراسم تودیع جناب آقای مهندس مهدی  صدری و معارفه جناب آقای مهندس عیوض عبادی مدیر عامل محترم گروه فنرسازی زر