اخبار
/درباره زر/اخبار /دميدن روحي تازه در پيکر صادرات شرکت فنرسازي زر

دميدن روحي تازه در پيکر صادرات شرکت فنرسازي زر

دميدن روحي تازه در پيکر صادرات شرکت فنرسازي زر

بيش از دو دهه از شروع فعاليت شرکت فنرسازي زر در عرصه صادرات مي گذرد و علي رغم فراز و نشيب هاي بسيار که در اين راه وجود دارد ، اين شرکت نه تنها همچنان در اين مسير دشوار ، مصصم به راه خود ادامه    مي دهد بلکه در حال توسعه و افزايش سهم بازار خود در تجارت بين المللي است.

 جناب آقاي مهندس رضايي پس از به دست گرفتن سکان هدايت اين شرکت، در اولين جلسات تدوين برنامه و استراژي هاي راهبردي خود ، اهميت صادرات و ارز آوري براي کشور را تشريح کردند و اين امر در سرلوحه برنامه‌های ابلاغي خود به سازمان قرار داده‌اند. در همين راستا اقدام به دعوت و برگزاري جلسات رو در رو با مشتريان خارجي خود نموده اند که اولين جلسه در روز جاري با يکي از مشتريان فعال در حوزه کشورهاي عربي برگزار و سياستهاي توسعه صادرات نيز براي ايشان تشريح شد. اين شريک تجاري بين المللي نيز ضمن تجديد وفاداري خود به شرکت فنرسازي زر، اعلام نمود که آمادگي همه جانبه در جهت گسترش فعاليتهاي موجود در روابط تجاري را دارد. ضمن اينکه به مساعدت خود در تحقق برنامه هاي صادراتي سال 1398 نيز تاکيد نمود.