اخبار
/درباره زر/اخبار /شانزدهمین نمایشگاه بین الملی خودرو شیراز

شانزدهمین نمایشگاه بین الملی خودرو شیراز

شانزدهمین نمایشگاه بین الملی خودرو شیراز

حضور شرکت زر در شانزدهمین نمایشگاه بین الملی خودرو شیراز
همزمان با برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین الملی خودرو شیراز مورخ 27 لغایت 30 تیر ماه مقدم شما عزیزان را در سالن گروه خودرو سازی سایپا ،غرفه شرکت فنر سازی زر گرامی می داریم