انواع قطعات فنر سیستم تعلیق
/انواع قطعات فنر سیستم تعلیق/انواع فنرهای تنشن راد

انواع فنرهای تنشن راد

قطعه ای که در بعضی سیستمهای تعلیق مستقل مورد استفاده می گردد جهت حفظ تعادل سیستم تعلیق توسط طراح در نظر گرفته می شود و با عملکرد فنری خود در حالت کششی به ثبوت سیستم تعلیق و دفع ضربات وارده به خودرو کمک می نماید . جنس این قطعه نیز معمولاً از فولاد فنر می باشد.