حقوق و مزایای مدیران اصلی طبق مصوبه مجمع

حقوق و مزایای مدیران اصلی طبق مصوبه مجمع