سوابق کاری : فرهاد نیک زاد

سمت : رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل در امور مالی و اقتصادی