سوابق کاری : رضا حسن نژاد

سمت : سرپرست مدیریت بازرسی